Giáo án Đại số 7 - Tiết 44: Luyện tập

Giáo án Đại số 7 - Tiết 44: Luyện tập

LUYỆN TẬP

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Nắm được cách lập bảng tần số và nhận xét

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Lập bảng nhanh và nhận xét nhanh bảng tần số

 3. Thái độ nhận thức:

Thấy được tính tiện dụng của bảng tần số

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Kiến thức cũ, bài tập luyện tập.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ:

 3./Giảng bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 965Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 44: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 20	Ngaøy soaïn :________
Tieát 44	Ngaøy daïy :________
LUYEÄN TAÄP
I./Muïc ñích yeâu caàu:
1.Kieán thöùc cô baûn:
	Naém ñöôïc caùch laäp baûng taàn soá vaø nhaän xeùt
	2.Kó naêng, kó xaûo:
Laäp baûng nhanh vaø nhaän xeùt nhanh baûng taàn soá 
	3. Thaùi ñoä nhaän thöùc:
Thaáy ñöôïc tính tieän duïng cuûa baûng taàn soá
II./Chuaån bò cuûa GV vaø HS:
	1.GV: Sgk, giaùo aùn, phaán, thöôùc, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
	2. HS: Kieán thöùc cuõ, baøi taäp luyeän taäp.
III./Caùc hoaït ñoäng treân lôùp:
1./OÅn ñònh lôùp:
	2./Kieåm tra baøi cuõ:
	3./Giaûng baøi môùi:
TG
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
Noäi dung
Tìm daáu hieäu vaø laäp baûng taàn soá ?
Nhaän xeùt : soá giaù trò, soá giaù trò khaùc nhau ; giaù trò nhoû nhaát, giaù trò lôùn nhaát ; giaù trò coù taàn soá lôùn nhaát, giaù trò chuû yeáu vaøo khoaûng naøo ?
Tìm daáu hieäu vaø laäp baûng taàn soá ?
Nhaän xeùt : soá giaù trò, soá giaù trò khaùc nhau ; giaù trò nhoû nhaát, giaù trò lôùn nhaát ; giaù trò chuû yeáu vaøo khoaûng naøo ?
Tìm daáu hieäu vaø laäp baûng taàn soá ?
Nhaän xeùt : soá giaù trò, soá giaù trò khaùc nhau ; giaù trò nhoû nhaát, giaù trò lôùn nhaát ; giaù trò chuû yeáu vaøo khoaûng naøo ?
HS: Daáu hieäu laø tuoåi ngheà cuûa moät soá coâng nhaân trong moät phaân xöôûng .
Tuoåingheà(x)
1
2
3
4
5
6
Taànsoá(n)
1
3
1
6
3
1
Tuoåingheà(x)
7
8
9
10
Taànsoá(n)
5
2
1
2
N=25
HS: Coù 25 giaù trò, coù 10 giaù trò khaùc nhau
Giaù trò nhoû nhaát laø 1, giaù trò lôùn nhaát laø 10 
Giaù trò coù taàn soá lôùn nhaát laø 4, giaù trò chuû yeáu vaøo khoaûng 4 vaø 7 
HS: Daáu hieäu laø soá ñieåm ñaït ñöôïc sau moãi laàn baén cuûa moät xaï thuû. Xaï thuû ñaõ baén 30 phaùt
Soá ñieåm(x)
7
8
9
10
Taànsoá(n)
3
9
10
8
N=30
HS: Coù 30 giaù trò, coù 4 giaù trò khaùc nhau
Giaù trò nhoû nhaát laø 7, giaù trò lôùn nhaát laø 10 
Giaù trò chuû yeáu vaøo khoaûng 8 vaø 9 
Daáu hieäu laø thôøi gian giaûi moät baøi toaùn cuûa 35 hoïc sinh
Thôøi gian(x)
3
4
5
6
Taànsoá(n)
1
3
3
4
7
8
9
10
5
11
3
5
N=35
HS: Coù 35 giaù trò, coù 8 giaù trò khaùc nhau
Giaù trò nhoû nhaát laø 3, giaù trò lôùn nhaát laø 10 
Giaù trò chuû yeáu laø 8
Baøi taäp 7 trang 11 SGK 
a. Daáu hieäu laø tuoåi ngheà cuûa moät soá coâng nhaân trong moät phaân xöôûng 
Tuoåingheà(x)
1
2
3
4
5
6
Taànsoá(n)
1
3
1
6
3
1
7
8
9
10
5
2
1
2
N=25
b. Coù 25 giaù trò, coù 10 giaù trò khaùc nhau
Giaù trò nhoû nhaát laø 1, giaù trò lôùn nhaát laø 10 
Giaù trò coù taàn soá lôùn nhaát laø 4, giaù trò chuû yeáu vaøo khoaûng 4 vaø 7 
Baøi taäp 8 trang 12 SGK 
a. Daáu hieäu laø soá ñieåm ñaït ñöôïc sau moãi laàn baén cuûa moät xaï thuû. Xaï thuû ñaõ baén 30 phaùt
Soá ñieåm(x)
7
8
9
10
Taànsoá(n)
3
9
10
8
N=30
b. Coù 30 giaù trò, coù 4 giaù trò khaùc nhau
Giaù trò nhoû nhaát laø 7, giaù trò lôùn nhaát laø 10 
Giaù trò chuû yeáu vaøo khoaûng 8 vaø 9 
Baøi taäp 9 trang 12 SGK 
a. Daáu hieäu laø thôøi gian giaûi moät baøi toaùn cuûa 35 hoïc sinh
Thôøi gian(x)
3
4
5
6
Taànsoá(n)
1
3
3
4
7
8
9
10
5
11
3
5
N=35
b. Coù 35 giaù trò, coù 8 giaù trò khaùc nhau
Giaù trò nhoû nhaát laø 3, giaù trò lôùn nhaát laø 10 
Giaù trò chuû yeáu laø 8
Höôùng daãn veà nhaø:
Xem laïi baøi hoïc vaø baøi taäp ñaõ laøm treân lôùp.
Chuaån bò §3. Bieåu ñoà.
Tieát sau ta hoïc §3.
Tieát sau mang ñaày ñuû duïng cuï hoïc taäp (vieát, thöôùc, buùt chì )
BOÅ SUNG

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 44.doc