Giáo án Đại số 7 - Tiết 46: Luyện tập

Giáo án Đại số 7 - Tiết 46: Luyện tập

LUYỆN TẬP

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Nắm được cách vẽ biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình chữ nhật

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Làm thạo vẽ biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình chữ nhật

 3. Thái độ nhận thức:

Quan sát biểu đồ để nhận xét

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Ôn lại kiến thức cũ, bài tập luyện tập.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ:

 3./Giảng bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 1019Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 46: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 21	Ngaøy soaïn :________
Tieát 46	Ngaøy daïy :________
LUYEÄN TAÄP
I./Muïc ñích yeâu caàu:
1.Kieán thöùc cô baûn:
	Naém ñöôïc caùch veõ bieåu ñoà ñoaïn thaúng vaø bieåu ñoà hình chöõ nhaät
	2.Kó naêng, kó xaûo:
Laøm thaïo veõ bieåu ñoà ñoaïn thaúng vaø bieåu ñoà hình chöõ nhaät
	3. Thaùi ñoä nhaän thöùc:
Quan saùt bieåu ñoà ñeå nhaän xeùt
II./Chuaån bò cuûa GV vaø HS:
	1.GV: Sgk, giaùo aùn, phaán, thöôùc, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
	2. HS: OÂn laïi kieán thöùc cuõ, baøi taäp luyeän taäp.
III./Caùc hoaït ñoäng treân lôùp:
1./OÅn ñònh lôùp:
	2./Kieåm tra baøi cuõ:
	3./Giaûng baøi môùi:
TG
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
Noäi dung
Daáu hieäu laø gì ? Coù bao nhieâu giaù trò ?
Goïi töøng hs leân baûng veõ bieåu ñoà 
Goïi töøng hs leân baûng veõ bieåu ñoà
Goïi leân baûng laäp baûng taàn soá
Goïi töøng hs leân baûng veõ bieåu ñoà
Naêm 1921 soá daân nöôùc ta laø bao nhieâu trieäu ngöôøi ?
Sau khi taêng theâm 60 trieäu ngöôøi thì soá daân luùc ñoù laø bao nhieâu ? Vaøo naêm naøo ? Caùch naêm 1921 bao nhieâu naêm ?
Naêm 1980 daân soá nöôùc ta laø bao nhieâu ? Naêm 1999 daân soá nöôùc ta laø bao nhieâu ? Vaäy taêng bao nhieâu ?
Daáu hieäu laø ñieåm kieåm tra Toaùn (hk1) cuûa hoïc sinh lôùp 7C. Coù 50 giaù trò
Töøng hs leân baûng veõ bieåu ñoà 
Töøng hs leân baûng veõ bieåu ñoà 
Leân baûng laäp baûng taàn soá
Töøng hs leân baûng veõ bieåu ñoà 
Naêm 1921 soá daân nöôùc ta laø 16 trieäu ngöôøi
Soá daân luùc ñoù laø 76 trieäu ngöôøi vaøo naêm 1999 caùch naêm 1921 laø 78 naêm
Töø naêm 1980 ñeán naêm 1999 daân soá nöôùc ta töø 54 trieäu ngöôøi ñeán 76 trieäu ngöôøi taêng 22 54 trieäu ngöôøi 
Baøi 10 trang 14 SGK 
a. Daáu hieäu laø ñieåm kieåm tra Toaùn (hk1) cuûa hoïc sinh lôùp 7C. Coù 50 giaù trò
b. Veõ bieåu ñoà :
Baøi 11 trang 14 SGK 
Baøi 12 trang 14 SGK 
Giaùtrò(x)
17
18
20
25
28
Taànsoá(n)
1
3
1
1
2
30
31
32
1
2
1
N=12
Baøi 13 trang 15 SGK 
a. Naêm 1921 soá daân nöôùc ta laø 16 trieäu ngöôøi
b. Soá daân luùc ñoù laø 76 trieäu ngöôøi vaøo naêm 1999 caùch naêm 1921 laø 78 naêm
13c. Töø naêm 1980 ñeán naêm 1999 daân soá nöôùc ta töø 54 trieäu ngöôøi ñeán 76 trieäu ngöôøi taêng 22 54 trieäu ngöôøi 
Höôùng daãn veà nhaø: 
Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ söûa.
Ñoïc “Baøi ñoïc theâm” trang 15 SGK 
Chuaån bò § 4 Soá trung bình coäng.
Tieát sau hoïc § 4
BOÅ SUNG

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 46.doc_Tuan 21.doc