Giáo án Đại số 7 - Tiết 53: Đơn thức

Giáo án Đại số 7 - Tiết 53: Đơn thức

§3. ĐƠN THỨC

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Nhận biết được một biểu thức đại số nào là đơn thức. Nhận biết được đơn thức là đơn thức thu gọn. Phân biệt được phần hệ số, phần biến của đơn thức.

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Biết nhân đơn thức. Biết cách viết một đơn thức thành đơn thức thu gọn.

 3. Thái độ nhận thức:

Thấy được dạng đặc biệt của biểu thức là đơn thức

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Ôn tập kiến thức cũ.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ:

3./Giảng bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 633Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 53: Đơn thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 25	Ngaøy soaïn :________
Tieát 53	Ngaøy daïy :________
§3. ÑÔN THÖÙC
I./Muïc ñích yeâu caàu:
1.Kieán thöùc cô baûn:
	Nhaän bieát ñöôïc moät bieåu thöùc ñaïi soá naøo laø ñôn thöùc. Nhaän bieát ñöôïc ñôn thöùc laø ñôn thöùc thu goïn. Phaân bieät ñöôïc phaàn heä soá, phaàn bieán cuûa ñôn thöùc.
	2.Kó naêng, kó xaûo:
Bieát nhaân ñôn thöùc. Bieát caùch vieát moät ñôn thöùc thaønh ñôn thöùc thu goïn.
	3. Thaùi ñoä nhaän thöùc:
Thaáy ñöôïc daïng ñaëc bieät cuûa bieåu thöùc laø ñôn thöùc 
II./Chuaån bò cuûa GV vaø HS:
	1.GV: Sgk, giaùo aùn, phaán, thöôùc, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
	2. HS: OÂn taäp kieán thöùc cuõ.
III./Caùc hoaït ñoäng treân lôùp:
1./OÅn ñònh lôùp:
	2./Kieåm tra baøi cuõ:
3./Giaûng baøi môùi:
TG
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
Noäi dung
Hoaït ñoäng 1: Ñôn thöùc
Caùc em seõ tìm hieåu moät daïng ñaëc bieät cuûa bieåu thöùc laø ñôn thöùc 
Haõy laøm baøi taäp ?1 
Caùc bieåu thöùc ñaïi soá nhoùm 2 laø ñôn thöùc 
Haõy cho moät soá ví duï veà ñôn thöùc?
Nhoùm 1 : 3-2y, 10x+y, 5(x+y)
Nhoùm 2 : 4xy2, x2y3x, 2x2y3x, 2x2y, -2y 
HS cho ví duï
Ñôn thöùc laø bieåu thöùc ñaïi soá chæ goàm moät soá, hoaëc moät bieán, hoaëc moät tích giöõa caùc soá vaø caùc bieán 
Vd : -3/4, x2y3xz, -2/3x2y3z laø ñôn thöùc 
x/y, -2x2 + 1, 2z -1 khoâng phaûi laø ñôn thöùc
* Soá 0 ñöôïc goïi laø ñôn thöùc 0 
Hoaït ñoäng 2: Ñôn thöùc thu goïn
Phaân bieät -2/3x2y3z vaø 2/3x2y2zy ?
Ta noùi ñôn thöùc -2/3x2y3z laø ñôn thöùc thu goïn, -2/3 laø heä soá, x2y3z laø phaàn bieán
Vd:-2/3x2y3z laø ñôn thöùc thu goïn
-2/3x2y2zy khoâng phaûi laø ñôn thöùc thu goïn
-2/3x2y3z coù caùc bieán x, y, z coù maët moät laàn döôùi daïng moät luyõ thöøa vôùi soá muõ nguyeân döông
Ñôn thöùc thu goïn laø ñôn thöùc chæ goàm tích cuûa moät soá vôùi caùc bieán, maø moãi bieán ñaõ ñöôïc naâng leân luyõ thöøa vôùisoá muõ nguyeân döông.
Soá noùi treân goïi laø heä soá, phaàn coøn laïi laø phaàn bieán cuûa ñôn thöùc thu goïn
* Moät soá cuõng ñöôïc coi laø ñôn thöùc thu goïn
Hoaït ñoäng 3: Baäc cuûa ñôn thöùc
Xeùt ñôn thöùc -2/3x2y3z, caùc bieán coù soá muõ laàn löôït laø bao nhieâu ?
Toång soá muõ caùc bieán ?
Ta noùi 6 laø baäc cuûa ñôn thöùc ñaõ cho.
Vaäy theá naøo laø baäc cuûa ñôn thöùc?
HS: x coù soá muõ laø 2, y coù soá muõ laø 3, z coù soá muõ laø 1
HS: 2+3+1=6
HS traû lôøi nhö trang 31 SGK 
Baäc cuûa ñôn thöùc coù heä soá khaùc 0 laø toång soá muõ cuûa taát caû caùc bieán coù trong ñôn thöùc ñoù
Soá thöïc khaùc 0 laø ñôn thöùc baäc 0, soá 0 ñöôïc coi laø ñôn thöùc khoâng coù baäc
Hoaït ñoäng 4: Nhaân hai ñôn thöùc
Töông töï nhö soá, ñôn thöùc cuõng coù caùc pheùp toaùn coäng, tröø, nhaân, chia.
Tính : (32.167).(34.166)
Nhaân : -2x2y3z2.(-3 x3y)
Ta noùi 6x5y4z2 laø tích cuûa -2x2y3z2 vaø -3 x3y
Haõy laøm baøi taäp ?3 ( chia nhoùm )
HS: (32.167).(34.166) =36.1613 
HS: -2x2y3z2.(-3 x3y) = 6x5y4z2
Neâu vaø Xem phaàn chuù yù
HS: .= 2x4y
Chuù yù: 
- Ñeå nhaân hai ñôn thöùc, ta nhaân caùc heä soá vôùi nhau vaø nhaân caùc phaàn bieán vôùi nhau
- Moãi ñônthöùc ñeàu coù theå vieát thaønh ñôn thöùc thu goïn. 
?3 Tìm tích cuûa vaø 
Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá
GV ñaët caâu hoûi cho HS ñöùng taïi choã traû lôøi.
GV goïi HS ñöùng taïi choã kieåm tra
GV cho 2 HS leân baûng trình baøy.
HS traû lôøi.
 (5-x)x2 khoâng phaûi laø ñôn thöùc
Caùc bieåu thöùc a, b, c laø ñôn thöùc
a) Phaàn hs:2,5. Phaàn bieán : x2y
b) Phaàn hs:0,25. Phaàn bieán:x2y2 
a) =x3y4
b) =x6y6
Theá naøo laø ñôn thöùc? Ñôn thöùc thu goïn? Baäc cuûa ñôn thöùc? Nhaân hai ñôn thöùc ta phaûi laøm nhö theá naøo?
Baøi taäp 10 trang 32 SGK 
Baøi taäp 11 trang 32 SGK 
Baøi taäp 12 trang 32 SGK 
Baøi 13 trang 32 SGK 
Höôùng daãn veà nhaø:
Hoïc baøi vaø xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi treân lôùp.
Laøm baøi taäp 14 trang 32 SGK 
Tieát sau hoïc § 4 Ñôn thöùc ñoàng daïng

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 53.doc_Tuan25.doc