Giáo án Đại số 7 - Tiết 56: Đa thức

Giáo án Đại số 7 - Tiết 56: Đa thức

§ 5. ĐA THỨC

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Nhận biết được đa thức thông qua một số ví dụ cụ thể.

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Biết thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức.

 3. Thái độ nhận thức:

Thấy được đa thức là tổng của nhiều đơn thức

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Ôn tập kiến thức cũ và chuẩn bị bài mới chu đáo.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ:

3./Giảng bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 900Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 56: Đa thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 26	Ngaøy soaïn :________
Tieát 56	Ngaøy daïy :________
§ 5. ÑA THÖÙC 
I./Muïc ñích yeâu caàu:
1.Kieán thöùc cô baûn:
	Nhaän bieát ñöôïc ña thöùc thoâng qua moät soá ví duï cuï theå.
	2.Kó naêng, kó xaûo:
Bieát thu goïn ña thöùc, tìm baäc cuûa ña thöùc.
	3. Thaùi ñoä nhaän thöùc:
Thaáy ñöôïc ña thöùc laø toång cuûa nhieàu ñôn thöùc
II./Chuaån bò cuûa GV vaø HS:
	1.GV: Sgk, giaùo aùn, phaán, thöôùc, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
	2. HS: OÂn taäp kieán thöùc cuõ vaø chuaån bò baøi môùi chu ñaùo.
III./Caùc hoaït ñoäng treân lôùp:
1./OÅn ñònh lôùp:
	2./Kieåm tra baøi cuõ:	
3./Giaûng baøi môùi:
TG
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
Noäi dung
Hoaït ñoäng 1: Ña thöùc
Caùc em seõ tìm hieåu theâm moät daïng cuûa bieåu thöùc nöõa laø ña thöùc 
Cho hs xem caùc bieåu thöùc daïng a, b, c vaø chæ ñoù laø ña thöùc
Vaäy ña thöùc coù daïng nhö theá naøo ?
Haõy neâu moät ví duï veà ña thöùc vaø chæ roõ caùc haïng töû cuûa ña thöùc ñoù?
Ta kí hieäu ña thöùc baèng caùc chöõ caùi in hoa A, B, M, N, P, Q, 
Ña thöùc laø moät toång cuûa nhöõng ñôn thöùc. Moãi ñôn thöùc trong toång goïi laø moät haïng töû cuûa ña thöùc ñoù
Ña thöùc: 3x2-y2+5/3xy-7x coù caùc haïng töû laø: 3x2, -y2, 5/3xy,
 -7x
Ña thöùc laø moät toång cuûa nhöõng ñôn thöùc. Moãi ñôn thöùc trong toång goïi laø moät haïng töû cuûa ña thöùc ñoù
Vd : 3x2-y2+5/3xy-7x
* Moãi ñôn thöùc ñöôïc coi laø moät ña thöùc
Hoaït ñoäng 2: Thu goïn ña thöùc vaø baäc cuûa ña thöùc
Döïa vaøo vieäc coäng tröø caùc ñôn thöùc ñoàng daïng ta coù theå thu goïn ña thöùc
Coäng caùc ñôn thöùc ñoàng daïng cuûa ña thöùc ñaõ cho 
Ta goïi ña thöùc 4x2y-2xy-1/2x+2 laø daïng thu goïn cuûa ña thöùc N
Haõy laøm baøi taäp ?2 ( goïi hs leân baûng )
Tìm baäc cuûa töøng haïng töû trong ña thöùc treân ?
Baäc cao nhaát trong caùc baäc ?
Ta noùi 7 laø baäc cuûa ña thöùc M
Vaäy theá naøo laø baäc cuûa ña thöùc ?
Haõy laøm baøi taäp ?3 
N = x2y-3xy+3x2y-3+xy-1/2x+5 = 4x2y-2xy-1/2x+2
Q=x2y+xy+x+
HS: x2y5 coù baäc 7, -xy4 coù baäc 5, y6 coù baäc 6, 1 coù baäc 0
HS: Baäc 7
Baäc cuûa ña thöùc laø baäc cuûa haïng töû coù baäc cao nhaát trong daïng thu goïn cuûa ña thöùc ñoù
Baäc 5
Ví duï: 
N=x2y-3xy+3x2y-3+xy-1/2x+5 
 = 4x2y-2xy-1/2x+2
Vd : M=x2y5-xy4+y6+1 coùbaäc7
Baäc cuûa ña thöùc laø baäc cuûa haïng töû coù baäc cao nhaát trong daïng thu goïn cuûa ña thöùc ñoù
Chuù yù:
Soá 0 laø ña thöùc 0 vaø noù khoâng coù baäc 
Khi tìm baäc cuûa moät ña thöùc, tröôùc heát ta phaûi thu goïn ña thöùc ñoù
Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá & luyeän taäp
Nhaéc laïi caùch thu goïn ña thöùc vaø caùch tìm baäc cuûa ña thöùc ?
GV môøi 1 HS leân baûng
Ta tìm baäc cuûa caùc ña thöùc naøy baèng caùch naøo?
GV goi 1 HS leân baûng
Nhaéc laïi caùch thu goïn ña thöùc vaø caùch tìm baäc cuûa ña thöùc 
a) 5x+8y
b) 120x+150y
Moãi bieåu thöùc treân laø moät ña thöùc.
Thu goïn ña thöùc tröôùc sau ñoù tìm xem haïng töû naøo coù baäc cao nhaát thì ñoù cuõng laø baäc cuûa ña thöùc
a) Baäc 2
b) Baäc 3
Q=3x2+y2+z2 
Döïa vaøo vieäc coäng tröø caùc ñôn thöùc ñoàng daïng ta coù theå thu goïn ña thöùc
Baäc cuûa ña thöùc laø baäc cuûa haïng töû coù baäc cao nhaát trong daïng thu goïn cuûa ña thöùc ñoù
Baøi taäp 24 trang 38 SGK 
Baøi taäp 25trang 38 SGK 
Baøi taäp 26trang 38 SGK 
Höôùng daãn veà nhaø:
Xem laïi baøi hoïc vaø caùc baøi taäp ñaõ giaûi treân lôùp
Veà nhaø laøm caùc baøi taäp coøn laïi vaø xem tröôùc § 6 Coäng, tröø ña thöùc
Tieát sau hoïc § 6 Coäng, tröø ña thöùc

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 56.doc_tuan26.doc