Giáo án Đại số 9 tiết 18: Kiểm tra chương 1

Giáo án Đại số 9 tiết 18: Kiểm tra chương 1

I. Mục Tiêu:

 - Kiểm tra sự nhận thức của HS chương I : các kiến thức cơ bản về căn bậc hai.

 - Kiểm tra kỹ năng vận dụng kiến thức về căn bậc hai trong các dạng bài tập cơ bản: Tìm điều kiện xác định của căn thức bậc hai, so sánh hai số, rút gọn biểu thức bằng cách vận dụng các phép biến đổi căn thức bậc hai.

 - Rèn thái độ làm việc nghiêm túc, tự giác, tích cực của HS qua tiết kiểm tra.

II. Chuẩn Bị:

- HS: ôn tập chu đáo

- GV: đề kiểm tra

- Phương pháp: quan sát

 

doc 2 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 2597Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 9 tiết 18: Kiểm tra chương 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 11 – 10 – 2008
Tuần: 9
Tiết: 18
KIỂM TRA CHƯƠNG 1
I. Mục Tiêu:
	- Kiểm tra sự nhận thức của HS chương I : các kiến thức cơ bản về căn bậc hai.
 	- Kiểm tra kỹ năng vận dụng kiến thức về căn bậc hai trong các dạng bài tập cơ bản: Tìm điều kiện xác định của căn thức bậc hai, so sánh hai số, rút gọn biểu thức bằng cách vận dụng các phép biến đổi căn thức bậc hai.
	- Rèn thái độ làm việc nghiêm túc, tự giác, tích cực của HS qua tiết kiểm tra. 
II. Chuẩn Bị:
- HS: ôn tập chu đáo
- GV: đề kiểm tra
- Phương pháp: quan sát
II. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp:
	2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
	3. Nội dung kiểm tra 45’:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1) Căn bậc hai và hằng đẳng thức 
2 
1đ
2 
1đ
4 
2đ
2) Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương
2 
1đ
2 
1đ
3) Biến đổi, rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
3 
1.5đ
2 
2đ
2 
2đ
7 
5.5đ
4) Căn bậc ba
1 
0.5đ
1 
1đ
2 
1.5đ
Tổng
3 
1.5đ
7 
3.5đ
3 
3đ
2 
2đ
15 
10đ
	A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 
	Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu câu.
	Câu 1: Căn bậc hai số học của 36 là:
	a) 6	b) -6	c) 6 và -6	d) 36
	Câu 2: Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?
	a) 	b) 	c) 	d) 
	Câu 3: Với giá trị nào sau đây của x thì căn thức có nghĩa?
	a) x > 2	b) 	c) x < 2	d) 
	Câu 4: Rút gọn biểu thức có kết quả là gì?
	a) 	b) 	c) 	d) 
	Câu 5: Kết quả phép tính: = ?
	a) 4	b) -4	c) 16	d) -16
	Câu 6: Kết quả phép tính: = ?
	a) 10000	b) 1000	c) 10	d) 100
	Câu 7: Thực hiện phép tính A = ?
	a) 0	b) 1	c) 2	d) 3
	Câu 8: Trục căn thức của biểu thức B = ta được kết quả nào sau đây?
	a) 	b) 	c) 	d) 
	Câu 9: Rút gọn biểu thức C = ta được kết quả nào sau đây?
	a) 	b) 	c) 	d) 	
	Câu 10: = ?
	a) 5 	b) 25	c) 15	 	d) 10
B. TỰ LUẬN: (5 điểm)
	Câu 1: (1đ) Trục căn thức biểu thức sau:	D = 
Câu 2:	(1đ) Tính:	E = 
	Câu 3: (2đ) Rút gọn các biểu thức sau:
	a) 	b) , a > 0
	Câu 4: (1đ) Tìm x biết, 
	4. Đáp án:
	A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a
c
b
d
a
d
b
c
b
a
B. TỰ LUẬN: (5 điểm)
	Câu 1: (1đ) Trục căn thức biểu thức sau:	D = 
Câu 2:	(1đ) Tính:	E = 
	Câu 3: (2đ) Rút gọn các biểu thức sau:
	a) 	b) 
	Câu 4: (1đ) Tìm x biết, , x = 3
5. Thống kê chất lượng kiểm tra:
 Loại
Lớp
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
9A2
9A4

Tài liệu đính kèm:

  • docDS9T18.doc