Giáo án Tiếng Anh Lớp 10 - Năm học 2013- 2014 - Phạm Thị Mười

Giáo án Tiếng Anh Lớp 10 - Năm học 2013- 2014 - Phạm Thị Mười

I. Objectives:

1. Educational aim: Students should know what a farmer’s day of work is and sympathize with farmers’ everyday work

2. Knowledge:

- General knowledge: Students know about activities on a day in the life of farmers

- Language: Sentences and expression for describing someone’s daily routines

- New words: Words related to a farmer’s daily work

3. Skills: Guessing meaning in context, scanning for specific information and passage comprehension

II. Method: Integrated, mainly communicative

III. Teaching aids: Student’s book and pictures showing farmers’ daily routines, etc.

IV. Procedure:

 

doc 161 trang Người đăng phuochung261 Lượt xem 1210Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tiếng Anh Lớp 10 - Năm học 2013- 2014 - Phạm Thị Mười", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
The first term of grade 10
The 1st period
Date: 10/8/2011
Guiding how to learn and to do English tests
I. Objectives:
1. Educational aim: Students know about English book in grade 10
2. Knowledge: 
Student know:	- How to learn English in grade 10
- How to do English tests
- How to use student’s book and workbook
3. Skill : - Reading
- Speaking
- Listening
- Writing
- Doing English tests
II. Teaching aids: Student’s book, student’s workbook, dictionary, some test papers, etc.
III. Procedure:
Teacher’s activities
Students’ activities
Notes
Warm-up :(7 minutes)
- Introduce to students about the teacher
- Ask students about their names and English knowledge etc.
Guiding: 35 minutes
1. Guiding student’s book and workbook:
* Introduce to students how to use their book and workbook
* Introduce to students how to learn reading, speaking, listening, writing, language focus in their books and how to do the exercises in their books
2. Guiding English tests in grade 10:
* Introduce to students about oral tests, 15 minute tests, 45 minute tests, etc. and how to do them
* The tests in grade 10 include: 
reading : 25%
listening: 25%
writing: 25%
language focus: 25%
3. Guiding other books and tape, disc, etc.
Homework: 3 minutes
- Ask students to prepare textbook, notebooks and the things for learning andprepare lesson reading - Unit 1
- Listen to the teacher
- Answer the teacher’s questions
- put the student’s book and workbook on the table
- listen to the teacher and look through the books
- Listen to the teacher
- listen to the teacher and write down the things which will be prepared at home
Period 02
Date: 10/8/2011
Introduction and Revision
1. Objectives: 
By the end of the lesson, students will:
Review all of the knowledge of grade 9
Know how to study and learn English 9
2. Teaching aids:
- Textbook, pictures, cassette, tape
3. Anticipated problems:
- Method: mainly communicative
4. Procedure:
Teacher’s activities
Students’ activities
Greeting, introduce, get acquaintance with the students
A.Revision
-elicit all of the knowledge and language skills of grade 11
1.Verbs tenses ( present simple, past simple, past progressive, past perfect.)
I. HIỆN TẠI ĐƠN (Simple Present)
Cách dùng
1. Diễn tả một thói quen hoặc một việc thường xuyên xảy ra ở hiện tại.
Ex: - We come to school on time everyday. (Chúng tôi đi học đúng giờ mỗi ngày) 
 - My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn thức dậy sớm)
■ Dấu hiệu thì: 
a. Cách dùng này thường có các trạng từ chỉ sự thường xuyên:
• rarely: ít khi • usually: thường thường
• sometimes: đôi khi • seldom: hiếm khi
• never: không bao giờ • always: luôn luôn
• often: thường • occasionally: thỉnh thoảng
• hardly ever: hiếm khi • everyday: hàng ngày
b. Các kết cấu đi với every như:
• every week: hàng tuần • every month: hàng tháng
2. Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý
Ex: - The Sun rises in the East. (Mặt trời mọc ở phương đông)
	 - The Earth moves around the sun. (Trái đất xoay quanh mặt trời)	
3. Diễn tả sự thật tương đối bền vững
Ex: - Your sister speaks English well. (Chị của bạn nói tiếng Anh giỏi)
	- Dick writes novel. (Dick viết tiểu thuyết)
	- Children need love and affection. (Trẻ em cần tình yêu và sự ấp ủ)
II. HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (Present Continuous)
Hình thức Subject + am / is / are + V-ing
Cách dùng
1. Chỉ một sự việc đang xảy ra ở hiện tại, lúc ta đang nói
Ex: - The farmers are working in the fields now. (Các nông dân đang làm việc ngoài đồng)
	- My mother is cooking in the kitchen at the moment. (Vào lúc này mẹ tôi đang nấu ăn trong nhà bếp)
■ Dấu hiệu thì: 
a. Trong câu thường có các phó từ:
• now: bây giờ	
• at the moment: vào lúc này
• at present: vào lúc này
b. Trong câu bắt đầu bằng những từ gợi sự chú ý như:
• Look! Coi kìa	
• Listen! Nghe kìa
• Hurry up! Nhanh lên
Ex: - Look! The boys are fighting. (Coi kìa, bọn trẻ đang đánh nhau)
	- Listen! They are speaking English. (Nghe kìa! Họ đang nói tiếng Anh)
	- Hurry up! The bus is coming. (Nhanh lên! Xe buýt đang tới rồi kìa)
c. Trong câu có cụm chủ vị có từ WHILE (Trong lúc)
Ex: - I’ll think it over while I’m having my lunch. (Tôi sẽ suy nghĩ kỹ vấn đề này trong lúc tôi ăn trưa)
2. Diễn tả một việc được xếp đặt xảy ra trong tương lai.
Ex: - What are you doing this evening? (Chiều tối nay bạn định làm gì)
	- We are going to Paris on Friday. (Chúng tôi định đi Pari vào thứ Sáu)
III. HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (Present Perfect)
Hình thức : Subject + Has / Have + Past Participle
Cách dùng
1. Để diễn tả một việc đã xảy ra trong quá khứ mà thời gian không xác định rõ.
Ex: - He has lived in England before. (Trước đây, anh ấy sống ở Anh quốc)
	- We have gone to Dalat several times. (Chúng tôi đã đi Dalat vài lần)
	- She has already seen that film. (Cô ta đã xem phim đó rồi)
	- He’s never been there. (Anh ta chưa từng ở đó)
	- They haven’t finished their work yet. (Họ chưa làm xong việc)
	- Have you ever spoken Russian before? (Trước đây có bao giờ bạn từng nói tiếng Nga chưa?)
■ Dấu hiệu thì: 
Trong câu thường có
• already: rồi, đã rồi • several times: vài lần
• never: chưa bao giờ • never ... before: trước đây chưa bao giờ
• yet: chưa • ever: đã bao giờ
• ever ... before: trước đây đã bao giờ	
2. Để chỉ một việc đã bắt đầu xảy ra trong quá khứ và hiện đang còn xảy ra.
Ex: - So far he has had no trouble. (Cho đến nay, anh ấy chưa gặp rắc rối gì)
- He has lived here for five years. (Anh ta sống ở đây được năm năm rồi)
- His father has been ill during the last two week. (Bố anh ấy đã bệnh suốt hai tuần vừa qua)
■ Dấu hiệu thì: 
Trong câu thường có các trạng từ chỉ thời gian:
• so far: cho đến nay	 • up to now: cho đến nay
• up to the present: cho đến lúc này 
• since then: kể từ lúc đó
• since: kể từ khi • for: trong (khoảng thời gian)
• in / during the last + 1 khoảng thời gian	
3. Để diễn tả một hành động mà thời gian nó chưa kết thúc.
Ex: - He has smoked ten cigarettes today. (Hôm nay anh ấy hút 10 điếu thuốc)
- I haven’t seen her this week. (Tuần này tôi không gặp cô ấy)
■ Dấu hiệu thì: 
Trong câu thường có các phó từ như:
• today: hôm nay
• this week: tuần này
• this month: tháng này
• this term: học kỳ này
• this year: năm nay
4. Để chỉ một sự việc vừa mới xảy ra so với hiện tại
Ex: - I have seen him lately. (Gần đây tôi có gặp anh ấy)
	- She’s just gone out. (Cô ta vừa mới đi khỏi)
■ Dấu hiệu thì: 
Cách dùng này thường có các từ như:
• just: vừa mới
• recently: gần đây
IV. simple past
The Simple Past can be used with a duration which starts and stops in the past. Duration is a longer action often indicated by expressions such as : for two years, for five minutes, all day, all year, etc .
E.g: I live in Brazil for years 
10. The Simple Past can also be used to describe a habit which stopped in the past. It can have the same meaning as “used to ”. To make it clear that we are talking about a habit, we often add expressions such as: always , often, usually, never, when I was a chid, when I was youger etc.
E.g : They never went to school . They always skipped their classes 
11 . The Simple Past can also be used to describe past facts or generalizations which are no longer true . As in USE 4 above , this use of the Simple Past is quite similar to the expression “used to ” 
E .g : She was shy as a child , but now she is very outgoing 
V.Past continuous :
+ Form : Was / were + V-ing 
+ Meaning : Past time 
+ Use :
* Use the past Continuous to indicate that a longer actoin in the past was interrupted . The interrupted is a shorter action in the Simple Past or a specific time . Remember this can be a real interruption or just an interruption in time .
E. g : I was watching TV when she called .
Last at 6 PM , I was eating dinner 
* When you use the Past Continuous with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions were happening in the same time. The actions are parallel.
E.g: I was studying while he was making dinner.
VI.Past perfect
Use:
 * The Past Perfect expresses the idea that something occurred before another action expressed in the Past Simple. It can also show that something happened before a specific time in the past.
e.g :had never seen such a beautiful beach before I went to Hanoi.
2.infinitive and gerund
T reviews the verbs that are followed by an infinitive, a gerund and both. (in handouts
Infinitive only
Agree Arrange Ask Choose Decide Demand Deserve expect
Fail Hesitate Hope Intend Learn Manage Offer Plan Refuse
Seem Wait
Gerund only
Admit Avoid Deny Enjoy Keep
Verbs that are followed by prepositions
Both
Begin Start Continue Stop Love Like Hate Remember Forget Try Regret
3.reported speech
reviews reported speech with infinitives:
+ Form: Verb + O + bare-infinitive
+ meaning and use: We usually use an infinitive structure to report orders, requests, advice, suggestions, threats, warning, promises, (dis)agreements, and so on. We don’t use “say” in this structure.
E.g: I told the kids to be quite. The policeman told me not to park here.
Note: T might want to remind Ss that time and place references often have to change in reported speech. E.g:
4.conditional
T elicits the from and use of coditional sentences (type 1, 2 and 3 ) from Ss . If necessary T may give Ss the following handout 
Type 1.If + simple present will future
In these sentences , the times is the present or future and the situation is real . They refer to a possible condition and its probable result 
Example :
+ If find her address , I’ll send her an invitation 
Type2 If + simple past , would + infinitive
Like type 1 , type 2 refers to the present of future , and the past tense in the if – clause is not a true past but a subjuntive , which indicates unreality or improbability .
Example :
+ If I were 18 again I would go on a round – the –world – tour . (I’m not 18 , in fact I’m 45 )
+ If I studied , I would pass the exams 
Type 3 If +pat prefect , would have + P2
The time is past , and the condition cannot be fulfilled because the action in the if – clause didn’t happen .
Example :
+ If I had found her address last week , I would have sent her an invitation .
+ If I had studied , I would have passed the exams
5.Relative clauses
Relative Pronouns
Who whom which that whose
-Ask ss to retell Relative clause
+ Defining clause
+ Now- defining clause
-Ask ss to give examples then retell their functions
Eg:- I met Jane’s father, who works at the U..
 - I met the man who helpead me yesterday
+ she is the woman about whom I told you
* Relative pronouns with prepositions
 To
With
Of whom/ which ( + S + V)
About ( prohibit)
(prep)
Reduce relative clauses
6.Cleft sentences
-Give 3 examples of 3ex 1,2,3 to introduce ss the new grammar points
( Left sentences)
Ex1: The man gave her the book
 S
->It was th ... e words in Vietnamese
- Give suggestions
-Key: 1B,2A,3C,4B,5C
Task 2
- Ask students to read the small talks again to answer the T/F questions in task2
- Ask students to work individually then work in pairs
- Walk round the class and comments when students need
Post-reading: (12 minutes)
- Let students work in groups to talk about:
 VanMieu-Quoc Tu Giam using the suggestions below 
1.Where and when they built?
2.What were their functions?
3What is special about the stelae there?
- Has students work in groups and answer the questions
- Walk around the class, listen to student’s discussions and offer suggestions when necessary
- Give comments
Homework : (2 minutes)
-summarise the main points
-Prepare the next lesson
- Look at the picture
- Answer the questions
-The answers are various
-Look at the question in the book
-Try to answer them
-Ask teacher if necessary
Teachers
Headmaster
Headmistress
Students
Classmaster
Friends
Close – friends
Friendship
Subjects
Geography
Chemistry
English
Sports
Frotball
Jogging
Problems at school
Live far
From school
Students cheat in exams
-Listen to the teacher
-Try to remember the new words
-Do the task1
-Read the passage carefully and choose the best answers
-Compare with the partners’
-Read again and do the task2
-Keys:1F(line2-in1070)
2,T(line4)
3,F(from 11thto 18th century)
4,F 5T 6T
-work in pair and discuss
- Have discussion then present ideas in front of the class
- Present the content of the small talks again
-Listen and copy down
WEEK : 34 
THE 97th PERIOD 
Unit 16: Historical Places
Speaking
I. Objectives:
1. Educational aim: Students know how to ask and answer question about a historical 
2. Knowledge:
- General knowledge: - Through this unit, students can talk about a historical place based on the given information
- Language: Students use sentences, words, phrases and expressions for making a conversation
3. Skills: Fluency in expressing about historical places
II. Method: Intergrated, mainly communicative
III. Teaching aids: Pictures, English textbook 10, hand-outs
IV. Procedures:
Teacher’s activities
Student’s activities
Notes
Warm-up:(5munites)
-ask students to match the names and places of interest in hanoi with their English translations
-go around and help
-Check with the whole class
Today, we will practice speaking about historical places
Pre-reading: (8 minutes)
Task 1: 
-Ask and answer questions about President Ho Chi Minh’s Mausoleum with partner 
- Give instruction
- Ask student to place the expressions under the appropriate heading
- Ask student to work individually then work in groups
- Give suggestions
Task 2: 
-Ask and answer about two historical places,Hue Imperial City and Thong Nhat Conference Hall,then practise it with a partner
- Ask students to work individually then in pairs
- Walk around the class to help student when necessary
- Check and give suggestions
- Ask student to practise it with a partner
- Corrects students’ pronunciation if necessary
Post-reading: (14 minutes)
Task 3: 
-Ask students to tell about the historical place they have been to or know about and then practise it with a partner
- Give the meaning of some words when necessary
- Ask students to work individually then work in pairs
- Walk around the class to help students when necessary
- Check and give suggestions
- Ask students to practise this conversa 
-Ask students to present the conversations
tion
- Correct their pronunciation when necessary
- Homework(2munites): 
-Talk about the historical places and write it
-Prepare the next lesson
- Listen to the teacher
-Matching the names or place of interest in hanoi with their English translations
-Give the answers
Work in pair 
One asks ,one answers
- Do the task
-Ask and answer the question about the two historical places
- Do the task
- Practise with partners
- Work in pairs
-Listen and coppy
WEEK : 34 
THE 98th PERIOD 
Unit 16: Historical places
Listening
I. Objectives:
1. Educational aim: Students should know how to listen passage to talk about Hoi An
2. Knowledge:
- General knowledge: Students learn about the topic
- Language:
- New words: Words related to historical places
3. Skills: Listening for gist and for specific information
II. Method: Intergrated, mainly communicative
III. Teaching aid: Pictures showing every kinds of topic to talk about 
IV. Procedures:
Teacher’s activities
Students’ activities
Notes
Warm-up : (4 minutes)
- Ask some questions about the pictures
1. What is the name of the place ?
2. Which places have you been to?
3. Which one would you like to visit most? why?
- Listen and give mark
Pre-listening : (6 minutes)
- Let students list down all what they know about Hoi An
- Go around and remark
While-listening: (24 minutes)
Task 1:
-Get students to read the questions carefully and work out what information they need to concentrate on while listening
- Ask students to listen carefully and choose the correct answer
- Listen to each pair
- Let students listen for three times
-Give correct answers
Task 2: Ask students to listen again and answer the questions
- Let students read the questions first and quickly- work in pairs
- Let students listen again 3 times and ask them to discus in groups to answer the questions
- Listen to each group and remark
After-listening: (10 minutes)
- Have students sit in groups and prepare the conversation or a paragraph about the ancient town of Hoi An.
- Listen and remark
Homework: (2 minutes)
- Ask students to write about 100- 150 words about the place they have been to in a few years
- Listen and answer
- Work in pairs and each pair works in role
-Answers:1,Notre Dame Cathedral,Halong bay....
2.Halong bay.
3.Halong bay.because it is really interesting and beautiful
-Listen and list information about Hoi An
- Work individually
-Give the correct answer
-Keys :
1B, 2A ,3c ,4C,5 C
- Read quickly and discuss in pairs or groups to find the answers which can be listened before
- Can guess what will be heard again
- Work in groups and practise answering them 
- Work in groups and talk about the ancient town of Hoi An :location, role, features ,tourist attractions...
- Listen and copy in their notebooks
WEEK : 35 
THE 99th PERIOD 
Unit 16 : Historical Places
Writing
I. Objectives:
1. Educational aim: Students know how to describe a chart
2. Knowledge:
- General knowledge: Students learn about the chart
- Language: Words used in a chart
3. Skills: Describing a chart
II. Method: Interagrated, mainly communicative
III. Teaching aids: Some models of form, real information in life
IV. Procedures:
Teacher’s activities
Students’ activities
Notes
Warm-up : (4 minutes)
- Show and give some kinds of form and let students practise answering the questions:
1. Have you ever seen a chart?
2. Have you read/describe?
3. When did you use it?
Pre-writing: (10 minutes)
Task 1
- Let students go on asking some questions as in warm-up
1. How many parts do you need when you describe a chart?
- Listen and explain some new words if they do not know
-Ask students answer the question in the task1
-Give correct answers
While-writing: (20 minutes)
Task 2
- Explain what information to describe a chart
- Ask for information
- Let students read quickly the task2
- Ask students to write a description of the chart provided in task 1 individually then compare in pairs, groups
- Go around, and help
Post-writing: (10 minutes)
- Let students work in group to write a description 
- Ask 2 or 3 students who may be good at English to write on the board
- Read and write a short paragraph
- Listen and remark
Homework: (2 minutes)
- Do the writing part, and prepare the next lesson
- Observe and work in pairs to answer
- The answers can be various
- Continue working in pairs
1.Three parts: introductory, body and conclusion.
- Each pair ask and answer
- Listen and write down
- Listen to the teacher
- Read quickly themselves
- Write a description of the chart provided in task 1 
- Other students discuss and compare with their description to find mistakes if they have made and correct themselves
- Change among groups
- Some students read aloud the form of someone
- Listen and check them
- Listen and copy
WEEK : 35 
THE 100th PERIOD 
Unit 16: Historical Places
Language Focus
I. Objectives:
1. Educational aim: Students know how to spell two syllables /з/ and /Š/ in a word or a sentences
2. Knowledge:
- General knowledge: Students learn some information to describe a chart
- New words: Words related to a chart
3. Skills: - Pronunciation: / з / - /s/
- Grammar:	- Comparatives and superlatives
-Making comparisons
II. Method: Intergrated, mainly communicative
III. Teaching aids:	-textbook
IV. Procedures:
Teacher’s activities
Students’ activities
Notes
I. Pronunciation: (10 munites)
a. Give some rules of sounds: /з/ - /s/
- /s/ can stand at the beginning or between of a word
Ex: shop ,English, washing...
- Help students how to spell correctly by reading first as model
- /з/ can stand between of a word (hardly stand behind a word)
Ex: television, massage, measure....
b. Practice:
- Read the words first: clearly, correctly
- Listen and correct their pronunciation if it’s needed
- Let students read the sentences and work in groups
- Listen and remark each group
II. Grammar: 
Comparatives and superlatives
-Give example:
I am taller than Mai
She is more beautiful than her mother
I am the oldest in my family
He is the most intelligent boy in the class
- Let students give form of Comparatives and superlatives using the above examples
-Ask students give some examples
* Exercise 1: 
-Ask students do exercise 1
-Ask students work in pairs
-Check up the class as a whole
Exercise 2: 
-Ask students to read the exercise2 and put the words in the correct order to make sentences or questions
 Exercise 3:
Let students read the sentences given and find out the mistake 
Listen to students and help them to do it
Check to the whole class
Homework: (2 minutes)
- Remind of comparative and superlatives
- Let them do exercises in Workbook
- Read and repeat
- Listen and repeat from 2-3 times
- Some of them stand and read words aloud
- Practise in groups to find which words has sound /s/ - /з/
- Some groups compare with their results and read the words in sentences aloud
- Listen and give more questions in pairs
- Read the sentences in chorus aloud
-Listen to the teacher
- Work in their own and compare each other
- Write down and give more other sentences
-work in group and give correct answers
- Work themselves and each student reads sentences
- Listen to the teacher to introduce and do the exercise
-Compare with the partners’ answers
- Listen and copy

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tieng_anh_lop_10_nam_hoc_2013_2014_pham_thi_muoi.doc