Bài giảng Công nghệ 10 - Chủ đề 4 - Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Bài giảng Công nghệ 10 - Chủ đề 4 - Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

I. KN về phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Là sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng một cách hợp lí.

Vì mỗi biện pháp có những ưu điểm và hạn chế nhất định nên phải phối hợp nhiều b/p để khắc phục những hạn chế và tăng cường hiệu quả của mỗi b/p.

Ưu điểm đ/v giá thành: ít sử dụng thuốc hóa học.

Ưu điểm đ/v quần thể sinh vật: sinh thái đồng ruộng được cân bằng

 

ppt 36 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 24/06/2023 Lượt xem 197Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Công nghệ 10 - Chủ đề 4 - Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C HÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH THÂN YÊU! 
TRÒ CHƠI “AI NHANH HƠN” 
Câu hỏi: “Hãy liệt kê những cách có thể phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng” 
Luật chơi: Trong thời gian 1 phút 30 giây, ai ghi được nhiều đáp án chính xác nhất sẽ là người chiến thắng. 
CHỦ ĐỀ 4 : BẢO VỆ CÂY TRÔNG 
BÀI 17: Phßng trõ tæng hîp dÞch h¹i c©y trång 
Giống kháng đạo ôn 
Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh tổng hợp 
Bắt sâu 
Bẫy đèn 
Phun thuốc trừ sâu 
Cày bừa 
Bọ rùa ăn sâu hại 
 I. KN về phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng 
Là sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng một cách hợp lí. 
Vì mỗi biện pháp có những ưu điểm và hạn chế nhất định nên phải phối hợp nhiều b/p để khắc phục những hạn chế và tăng cường hiệu quả của mỗi b/p. 
Ưu điểm đ/v giá thành: ít sử dụng thuốc hóa học. 
Ưu điểm đ/v quần thể sinh vật: sinh thái đồng ruộng được 	cân bằng 
Bọ xít bắt mồi 
 II. Nguyên lí cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng 
Bọ ngựa 
Bọ rùa ăn rệp 
Chim bắt sâu 
Ong mắt đỏ đẻ trứng trên trứng sâu xám 
 2. Nguyên lí cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng 
 Trồng cây khoẻ. 
 Bảo tồn thiên địch. 
 Thăm đồng thường xuyên. 
 Nông dân trở thành chuyên gia. 
Bồi dưỡng kiến thức 
Biện pháp 
Khái niệm 
Ưu điểm 
Nhược điểm 
1. Kĩ thuật 
2. Sinh học 
3. Sử dụng giống cây chống chịu sâu, bệnh 
4. Hoá học 
5. Cơ giới, vật lý 
6. Điều hoà 
 III. Biện pháp chủ yếu của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng: có 6 b/p 
Biện pháp 
Nội dung 
Ưu điểm 
Nhược điểm 
1. 
 Kĩ thuật 
Là những việc làm áp dụng kĩ thuật trong nông nghiệp như: cày bừa, tiêu huỷ tàn dư cây trồng, tưới tiêu, bón phân hợp lí, luân canh, gieo trồng đúng thời vụ 
Hiệu quả chậm, không có tác dụng khi sâu bệnh phát triển thành dịch. 
Đơn giản, dễ làm, ít tốn kém. 
 ( là b/p phòng trừ chủ yếu). 
Đốt đồng 
Cày bừa 
Luân canh 
Biện pháp 
Nội dung 
Ưu điểm 
Nhược điểm 
 2. Sinh học 
Là sử dụng sinh vật có ích hay sản phẩm của chúng để ngăn chặn, làm giảm thiệt hại do sâu, bệnh gây ra. (dùng thiên địch) 
VD: Chuồn chuồn kim, Bọ xít, Bọ rùa, Kiến vàng, Ong mắt đỏ, Ong ký sinh 
Giữ cân bằng sinh thái 
Không gây ô nhiễm môi trường. 
(là biện pháp tiên tiến nhất). 
Khó chủ đ ộ ng khi đã có dịch và phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh. 
Biện pháp 
Tác dụng 
- Cày bừa, vệ sinh đồng ruộng 
Phá hủy nơi ẩn nấp, diệt trừ sâu hại có trong đất và tàn dư cây trồng. 
- Tưới tiêu, bón phân hợp lí 
Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, nâng cao khả năng kháng sâu, bệnh. 
- Luân canh cây trồng 
Làm thay đổi điều kiện sống của sâu bệnh, không cho sâu, bệnh tồn tại, sống lâu với 1 loại cây trồng, hạn chế sự phát triển của chúng. 
- Kiểm tra đồng ruộng thường xuyên 
Để kịp thời phát hiện sớm sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ kịp thời. 
- Gieo trồng đúng thời vụ 
Tránh được những thời điểm gây hại nặng của sâu, bệnh. 
THAM KHẢO (để làm TN) 
Cây nắp ấm: bắt sâu bướm ưa mùi 
Chế phẩm sinh học dùng để tiêu diệt nấm 
Dùng pheromone thu hút diệt sùng khoai lang 
Biện pháp 
 Nội dung 
Ưu điểm 
Nhược điểm 
Nâng cao năng suất, hạn chế sâu bệnh phá hại. 
Sử dụng giống mang gen chống chịu, hạn chế, ngăn ngừa sự phát triển của sâu bệnh hại. 
Mỗi giống chỉ kháng được một, một số loại sâu bệnh hại nhất định. 
Số giống còn ít, tốn nhiều thời gian lai tạo 
3.Sử dụng giống cây 
chống chịu 
sâu, bệnh 
Giống lúa kháng đạo ôn 
Giống lúa ST24, ST25 Kháng bệnh, n/s cao 
Cà chua CVR9 chịu nóng, kháng virus xoăn vàng lá 
Biện pháp 
 Nội dung 
Ưu điểm 
Nhược điểm 
4. 
Hoá học 
Sử dụng thuốc hóa học để trừ sâu, dịch hại. 
 - Gây ô nhiễm môi trường. 
- Làm cho sâu kháng thuốc. 
- Ảnh hưởng tới sức khoẻ con người. 
- Phá vỡ cân bằng sinh thái. 
Diệt trừ nhanh, dập tắt được dịch bệnh, sâu hại. 
Một số loại thuốc trừ sâu 
Biện Pháp phun thuốc an toàn 
Biện pháp 
 Nội dung 
Ưu điểm 
Nhược điểm 
5. Cơ giới vật lí 
Dùng bẫy ánh sáng, bẫy mùi vị.,Dùng vợt, dùng tay... để bắt sâu hại. 
Đơn giản, dễ thực hiện 
(là biện pháp quan trọng của phòng trừ dịch hại cây trồng). 
Chỉ tiêu diệt 1 số sâu, bệnh. Nếu có đại dịch thì hiệu quả thấp. 
Bẫy dính màu 
Bẫy mùi 
Bẫy ánh sáng 
Biện pháp 
 Nội dung 
Ưu điểm 
Nhược điểm 
6. Điều hoà 
Là biện pháp phối hợp 5 biện pháp trên cho phù hợp, giữ cho sâu hại phát triển ở mức cân bằng, nhất định ( Số ít không đủ để gây hại). 
Tạo cân bằng sinh thái, thân thiện với môi trường. 
Khó thực hiện, đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm cao. 
b. Bieän phaùp hoùa hoïc 
c. Bieän phaùp sinh hoïc 
d. Bieän phaùp ñieàu hoøa 
2/ Bieän phaùp naøo chæ ñöôïc söû duïng khi dòch tôùi ngöôõng gaây haïi maø caùc bieän phaùp khaùc khoâng coù hieäu quaû: 
a. Bieän phaùp hoùa hoïc 
b. Bieän phaùp sinh hoïc 
c. Bieän phaùp ñieàu hoøa 
d. Bieän phaùp kó thuaät 
Đ 
Biện pháp nào là biện pháp sử dụng các sinh vật có ích và chế phẩm của nó để tiêu diệt sâu, bệnh hại? 
a. Bieän phaùp kó thuaät 
Đ 
Chọn đáp án đúng 
3/ Bieän phaùp naøo coù noäi dung “caøy böøa, tieâu huûy taøn dö caây troàng, töôùi tieâu, boùn phaân hôïp lí,” : 
a. Bieän phaùp cô giôùi, vaät lyù 
b. Bieän phaùp hoùa hoïc 
c. Bieän phaùp sinh hoïc 
d. Bieän phaùp kó thuaät 
4/ Bieän phaùp naøo coù noäi dung “baãy aùnh saùng, muøi vò; baét baèng vôït, baèng tay 
a. Bieän phaùp sinh hoïc 
b. Bieän phaùp hoùa hoïc 
c. Bieän phaùp ñieàu hoøa 
d. Bieän phaùp cô giôùi, vaät lyù 
Đ 
Đ 
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ 
THẦY CÔ 
CÙNG CÁC EM 
 HỌC SINH! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_10_chu_de_4_bai_17_phong_tru_tong_hop_di.ppt