Bài tập Axít clohiđric

Bài tập Axít clohiđric

Trắc nghiệm

1. Hòa tan 3,164g CaCO3 và BaCO3 bằng dung dịch HCl dư thu được 448ml CO2.Thành phần trăm số mol của BaCO3 là:

A. 50% B.55% C. 60% D. 65%

2. Hòa tan hoàn toàn 13g một kim loại hóa trị 2 bằng dung dịch HCl.cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 27,2g muối khan. Xác định tên kim loại:

A. Fe B. Zn C. Mg D. Ba

3. Hòa tan hết 4 g hỗn hợp 2 kim loại Fe và M ( hóa trị 2) vào dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí (đktc). Nếu hòa tan 2,4g kim loại M vào 500ml dung dịch HCl 1M thì dung dịch vẫn cón dư axit. Kim loại M là :

A. Ca B. Zn C. Mg D. Be

4. Hòa tan hoàn toàn 23,8g hỗn hợp muối cacbonat của kim loại hóa tri 1 và của muối cacbonat của kim loại hóa tri 2 vào dung dịch HCl thu được 4,48 lít khí(đktc). Khối lượng muối mới tạo thành có khối lượng là :

A. 24g B. 28g C. 26g D. 30g

 

doc 2 trang Người đăng hanzo10 Lượt xem 2848Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Axít clohiđric", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập axít clohiđric
Trắc nghiệm
1. Hòa tan 3,164g CaCO3 và BaCO3 bằng dung dịch HCl dư thu được 448ml CO2.Thành phần trăm số mol của BaCO3 là:
A. 50%	B.55% 	C. 60%	D. 65%
2. Hòa tan hoàn toàn 13g một kim loại hóa trị 2 bằng dung dịch HCl.cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 27,2g muối khan. Xác định tên kim loại:
A. Fe	B. Zn	C. Mg	D. Ba
3. Hòa tan hết 4 g hỗn hợp 2 kim loại Fe và M ( hóa trị 2) vào dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí (đktc). Nếu hòa tan 2,4g kim loại M vào 500ml dung dịch HCl 1M thì dung dịch vẫn cón dư axit. Kim loại M là :
A. Ca	B. Zn	C. Mg	D. Be
4. Hòa tan hoàn toàn 23,8g hỗn hợp muối cacbonat của kim loại hóa tri 1 và của muối cacbonat của kim loại hóa tri 2 vào dung dịch HCl thu được 4,48 lít khí(đktc). Khối lượng muối mới tạo thành có khối lượng là :
A. 24g	B. 28g	C. 26g	D. 30g
5. Cho 7,8g hỗn hợp gồm Mg và Al tác dụng dung dịch HCl dư. Khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng dung dịch tăng 7g. khối lượng của Mg và Al lần lượt là:
A. 2,4g;5,4g	B. 5,4g;2,4g	C. 4,8g;3,0g	D. 3,0g;4,8g
6. Cho 50g hỗn hợp gồm ZnO, FeO, Fe3O4, MgO,Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 200ml HCl 4M, sau phản ứng thu được dung dịch X. khối lượng muối trong dung dịch X là
A. 79,2g	B. 78,4g	C. 72g	D. kết quả khác
7. Có 2 dung dịch HCl nồng độ là 10% và 3%. Để thu được dung dịch mới có nồng độ 5% thì phải pha trộn chúng theo tỉ lệ nào (tương ứng khối lượng dung dịch 10%;khối lượng dung dịch 3%) là:
A. 2:3	B. 1:1	C. 2:5	D. 3:2
8. Khi trộn 200ml dung dịch HCl 2M với 300ml dung dịch HCl 4M thu được dung dịch mới có nồng độ là:
A. 2,7M	B. 3M	C. 3,2M	D. 3.5M
9. Cần pha trộn bao gam dung dịch HCl 10% với bao gam dung dịch HCl 25% để được 600 dung dịch HCl 20%
A. 300;300	B. 200;400	C. 400;200	D. 150;250
10. Cho 0,45mol Cl2 và 0,5 mol H2 tu được 0,6 mol HCl. Hiệu suất phản ứng là:
A. 60%	B. 66,7%	C. 33,4%	D. 40%
11. Lấy 2 lít khí H2 cho t/d với 3 lít khíCl2. Hiệu suất phản ứng là 90%. Thể tích hỗn hợp thu được sau phản ứng là:
A. 4,5 lít	B. 4 lít	C.5 lít 	D. kết quả khác
12. Hai miếng sắt có khối lượng bằng nhau và bằng 2,8 gam .Một miếng cho tác dụng với Clo và một miếng cho tác dụng với dung dịch HCl. Tổng khối lượng muối Clorua thu được là :
A. 14,475gam 	B. 16,475gam 	C. 12,475gam 	D.Tất cả đều sai
13. Cho 10 gam dd HCl tác dụng với dd AgNO3 dư thì thu được 14.35 gam kết tủa. C% của dd HCl phản ứng là:
35.0	B. 50.0	C. 15.0	D. 36.5
II.Tự luận
Hòa tan 26,6g hỗn hợp hai muối NaCl, KCl vào nước thành 500g dung dịch A. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch A thì được 57,4g kết tủa. Tính C% của mỗi muối trong dung dịch A
 Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na2SO4, MgCl2, CaCl2, CaSO4. Hãy trình bày phương pháp hóa học để loại bỏ các tạp chất đó.
Cho m gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và Zn tác dụng đủ V lít dung dịch HCl 0,5M, thu được 1,12 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch thu được 16,55 gam muối khan.
a. Tính V.
 b. Tính m.
Vieát caùc phaûn öùng theo sô ñoà : 
 ä NaHCO3 à Na2CO3 à NaHCO3 
 NaClO à NaCl à Cl2à NaCl à NaOH
 ä
HCl à Cl2 à FeCl3 à FeCl2 à FeCl3 à Fe(NO3)3 à Fe(OH)3
 æ
 KClO3 à KCl à HCl

Tài liệu đính kèm:

  • docbai tap.doc