Giáo án Đại số 7 - Tiết 52: Giá trị của một biểu thức đại số

Giáo án Đại số 7 - Tiết 52: Giá trị của một biểu thức đại số

2. GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Nắm được cách tính giá trị của biểu thức đại số

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Làm thạo việc tính giá trị của biểu thức đại số. Biết cách trình bày lời giải của bài toán.

 3. Thái độ nhận thức:

Thấy được việc thay số vào chữ

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Ôn lại kiến thức về biểu thức đại số

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ: Cho ví dụ về biểu thức đại số ?

Viết biểu thức tính diện tích tam giác vuông có độ dài một cạnh góc vuông là a cm còn cạnh góc vuông kia hơn 2 cm ?

3./Giảng bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 1004Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 52: Giá trị của một biểu thức đại số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 24	Ngaøy soaïn :________
Tieát 52	Ngaøy daïy :________
§2. GIAÙ TRÒ CUÛA MOÄT BIEÅU THÖÙC ÑAÏI SOÁ
I./Muïc ñích yeâu caàu:
1.Kieán thöùc cô baûn:
	Naém ñöôïc caùch tính giaù trò cuûa bieåu thöùc ñaïi soá 
	2.Kó naêng, kó xaûo:
Laøm thaïo vieäc tính giaù trò cuûa bieåu thöùc ñaïi soá. Bieát caùch trình baøy lôøi giaûi cuûa baøi toaùn.
	3. Thaùi ñoä nhaän thöùc:
Thaáy ñöôïc vieäc thay soá vaøo chöõ
II./Chuaån bò cuûa GV vaø HS:
	1.GV: Sgk, giaùo aùn, phaán, thöôùc, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
	2. HS: OÂn laïi kieán thöùc veà bieåu thöùc ñaïi soá
III./Caùc hoaït ñoäng treân lôùp:
1./OÅn ñònh lôùp:
	2./Kieåm tra baøi cuõ:	Cho ví duï veà bieåu thöùc ñaïi soá ?
Vieát bieåu thöùc tính dieän tích tam giaùc vuoâng coù ñoä daøi moät caïnh goùc vuoâng laø a cm coøn caïnh goùc vuoâng kia hôn 2 cm ?
3./Giaûng baøi môùi:
TG
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
Noäi dung
Hoaït ñoäng 1: Giaù trò cuûa moät bieåu thöùc ñaïi soá
Ta ñaõ xeùt qua veà bieåu thöùc ñaïi soá. Caùc em seõ tìm hieåu veà giaù trò cuûa chuùng
Thay m=9 ; n=0,5 vaøo bieåu thöùc treân roài tính
Hay coøn noùi taïi m=9 ; n=0,5 thì giaù trò cuûa bieåu thöùc 2m+n laø 18,5
Thay x=-1 vaøo bieåu thöùc treân roài tính
Thay x=1/2 vaøo bieåu thöùc treân roài tính
HS: 2m+n = 2.9+0,5=18,5
HS:
3x2-5x+1 = 3.(-1)2-5.(-1)+1=9
3.-5.+1=-+1=
Vd1 : Xeùt bieåu thöùc 2m+n
Thay m=9 ; n=0,5 vaøo bieåu thöùc treân ta ñöôïc :2.9+0,5=18,5
Ta noùi : 18,5 laø gt cuûa bt 2m+n taïi m=9 ; n=0,5
Vd2 : Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc 3x2-5x+1 taïi x=-1, x=1/2
Thay x=-1 vaøo bieåu thöùc treân ta ñöôïc : 3.(-1)2-5.(-1)+1=9
Vaäy giaù trò cuûa bieåu thöùc 3x2-5x+1 taïi x=-1 laø 9
Thay x=1/2 vaøo bt treântañöôïc: 3.-5.+1=-+1=
Vaäy giaù trò cuûa bieåu thöùc 3x2-5x+1 taïi x=1/2 laø –3/4
Ñeå tính giaù trò cuûa 1 bieåu thöùc ñaïi soá taïi nhöõng giaù trò cho tröôùc cuûa caùc bieán, ta thay caùc giaù trò cho tröôùc ñoù vaøo bieåu thöùc roài thöïc hieän caùc pheùp tính
Hoaït ñoäng 2: Aùp duïng & luyeän taäp
Haõy laøm baøi taäp ?1 
Haõy laøm baøi taäp ?2 
GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän trong 3 phuùt. Moãi nhoùm lmaø hai caâu.
GV goïi hai HS leân baûng trình baøy.
GV cho caû lôùp thaûo luaän ñeå giaûi baøi toaùn naøy. Sau ñoù goïi 1 HS leân baûng trình baøy baøi giaûi.
Thayvaøo bieåu thöùcta ñöôïc: =3.12-9.1=3-9=-6
Thay vaøo bieåu thöùc ta ñöôïc:
3.-9.= -3=
Thay x = - 4 vaø y = 3 vaøo bieåu thöùc x2y ta ñöôïc: 
x2y = (-4)2.3 = 48
Vaäy ñaùp aùn ñuùng laø 48.
Keát quaû: LEÂ VAÊN THIEÂM
a) Thay m = -1 vaø n = 2 vaøo bieåu thöùc 3m – 2n ta ñöôïc:
3m – 2n = 3.(-1)-2.2=-3-4 = - 7
b) Thay m = -1 vaø n = 2 vaøo bieåu thöùc 7m + 2n -6 ta ñöôïc:
7m + 2n -6 = 7.(-1)+2 . 2- 6
	 = -7+4-6 = - 9
Thay x = 1 vaø vaøo bieåu thöùc ta ñöôïc:
= 12 + ()3 + 1 . 
	 = 1 + + 
	 = 
?1 Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc taïi vaø 
?2 Ñoïc caùc soá choïn ñeå ñöôïc caâu ñuùng:
Baøi 6 trang 28 SGK 
Baøi 7 trang 29 SGK 
Baøi 9 trang 29 SGK 
Höôùng daãn veà nhaø:
Xem laïi caùch giaûi caùc baøi taäp ñaõ giaûi treân lôùp.
Laøm baøi taäp 8 trang 19 SGK 
Ñoïc “Coù theå em chöa bieát”
Chuaån bò cho tieát hoïc sau: §3 Ñôn thöùc

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 52.doc_Tuan 24.doc