Giáo án Đại số 7 - Tiết 57: Cộng trừ đa thức

Giáo án Đại số 7 - Tiết 57: Cộng trừ đa thức

§ 6. CỘNG TRỪ ĐA THỨC

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Nắm được cách cộng trừ đa thức

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Làm thạo việc cộng trừ đa thức

 3. Thái độ nhận thức:

Liên hệ đến việc cộng trừ đơn thức, và các tính chất của phép cộng các số hữu tỉ.

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Ôn tập các tính chất của phép cộng các số hữu tỉ.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ:

3./Giảng bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 901Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 57: Cộng trừ đa thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 27	Ngaøy soaïn :________
Tieát 57	Ngaøy daïy :________
§ 6. COÄNG TRÖØ ÑA THÖÙC 
I./Muïc ñích yeâu caàu:
1.Kieán thöùc cô baûn:
	Naém ñöôïc caùch coäng tröø ña thöùc 
	2.Kó naêng, kó xaûo:
Laøm thaïo vieäc coäng tröø ña thöùc
	3. Thaùi ñoä nhaän thöùc:
Lieân heä ñeán vieäc coäng tröø ñôn thöùc, vaø caùc tính chaát cuûa pheùp coäng caùc soá höõu tæ.
II./Chuaån bò cuûa GV vaø HS:
	1.GV: Sgk, giaùo aùn, phaán, thöôùc, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
	2. HS: OÂn taäp caùc tính chaát cuûa pheùp coäng caùc soá höõu tæ.
III./Caùc hoaït ñoäng treân lôùp:
1./OÅn ñònh lôùp:
	2./Kieåm tra baøi cuõ:	
3./Giaûng baøi môùi:
TG
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
Noäi dung
Hoaït ñoäng 1: Coäng hai ña thöùc
Caùc em ñaõ hoïc qua veà coäng, tröø, nhaân ñôn thöùc. Tieáp theo caùc em seõ ñöôïc tìm hieåu veà coäng tröø ña thöùc 
Cho M=5x2y+5x-3
 N=xyz-4x2y+5x-1/2
Tính : M+N
Nhaéc laïi qui taéc boû daáu ngoaëc ?
Haõy coäng tröø caùc ñôn thöùc ñoàng daïng ?
Ta noùi x2y+10x+xyz-7/2 laø toång cuûa hai ña thöùc M, N
Ñaët yeâu caàu ?1 
Ghi pheùp coäng hai ña thöùc
Tröôùc daáu ngoaëc laø daáu “+” thì giöõ nguyeân daáu, tröôùc ngoaëc laø daáu tröø “-“ thì khi boû ngoaëc phaûi ñoåi daáu caùc haïng töû trong ngoaëc.
Coäng tröø caùc ñôn thöùc ñoàng daïng 
M+N=(5x2y+5x-3)+(xyz-4x2y +5x-1/2)
=5x2y+5x-3+xyz-4x2y +5x-1/2
=x2y+10x+xyz-7/2
Laøm baøi ?1 
M+N=(5x2y+5x-3)+(xyz-4x2y +5x-1/2)
=5x2y+5x-3+xyz-4x2y +5x-1/2
=x2y+10x+xyz-7/2
Hoaït ñoäng 2: Tröø hai ña thöùc
Cho P=5x2y-4xy2+5x-3
 Q=xyz-4x2y+xy2+5x-1/2
Tính : P-Q
Nhaéc laïi qui taéc boû daáu ngoaëc ?
Haõy coäng tröø caùc ñôn thöùc ñoàng daïng ?
Ta noùi 9x2y-5xy2-xyz-5/2 laø hieäu cuûa hai ña thöùc P, Q
Ñaët yeâu caàu ?2 
Ghi pheùp coäng hai ña thöùc
Tröôùc daáu ngoaëc laø daáu - thì ñoåi daáu
Coäng tröø caùc ñôn thöùc ñoàng daïng 
Laøm baøi ?2 
P - Q = ( 5x2y-4xy2+5x-3 ) –
- ( xyz -4x2y+xy2+5x-1/2)
=5x2y-4xy2+5x-3-xyz+4x2y-xy2-5x+1/2
=9x2y-5xy2-xyz-5/2
* Chuù yù: Khi thöïc hieän coäng tröø ña thöùc ta cuõng coù theå aùp duïng caùc tính chaát cô baûn nhö boû daáu ngoaëc, tính chaát giao hoaùn, keát hôïp  töông töï nhö treân caùc soá.
Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp & cuûng coá
GV môøi 2 HS leân baûng
GV môøi 1 HS leân baûng
GV cho HS hoaït ñoäng nhoùm. Chia lôùp thaønh 3 nhoùm thaûo luaän trong 3 phuùt.
a) ( x + y ) + ( x – y )
= x + y + x – y 
= 2x
b) ( x + y ) - ( x – y )
= x + y – x + y
=2y
P + Q = 
 = x2y + x3 - xy2 + 3 + x3 + xy2 - xy - 6
= x2y+2x3-3-xy
M + N = 
= 3xyz-3x2+5xy–1+5x2+ xyz-5xy+3–y
=4xyz+2x2+2–y 
M-N=
=3xyz-3x2+5xy-1-5x2-xyz +5xy-3+y
=2xyz-8x2+10xy-4+y 
N–M=
= 5x2+xyz-5xy+3-y-3xyz +3x2-5xy+1
=8x2-2xyz-10xy+4-y
Baøi taäp 29 trang 40 SGK 
Baøi taäp 30 trang 40 SGK 
Baøi taäp 31 trang 40 SGK 
Höôùng daãn veà nhaø:
Xem laïi baøi hoïc vaø caùc baøi taäp ñaõ giaûi treân lôùp.
Veà nhaø laøm caùc baøi taäp 32, 33 vaø caùc baøi taäp luyeän taäp.
Tieát sau luyeän taäp
BOÅ SUNG

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 57.doc_tuan27.doc