Giáo án Đại số 7 - Tiết 59: Đa thức một biến

Giáo án Đại số 7 - Tiết 59: Đa thức một biến

§ 7. ĐA THỨC MỘT BIẾN

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Biết kí hiệu đa thức một biến và biết sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm hoặc tăng của biến.

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Biết tìm bậc, các hệ số, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức một biến, biết kí hiệu giá trị của đa thức tại một giá trị cụ thể của biến.

 3. Thái độ nhận thức:

Liên hệ đến đa thức nhiều biến

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Xem trước bài học và ôn tập kiến thức cũ.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ:

3./Giảng bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 907Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 59: Đa thức một biến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 28	Ngaøy soaïn :________
Tieát 59	Ngaøy daïy :________
§ 7. ÑA THÖÙC MOÄT BIEÁN
I./Muïc ñích yeâu caàu:
1.Kieán thöùc cô baûn:
	Bieát kí hieäu ña thöùc moät bieán vaø bieát saép xeáp ña thöùc theo luyõ thöøa giaûm hoaëc taêng cuûa bieán.
	2.Kó naêng, kó xaûo:
Bieát tìm baäc, caùc heä soá, heä soá cao nhaát, heä soá töï do cuûa ña thöùc moät bieán, bieát kí hieäu giaù trò cuûa ña thöùc taïi moät giaù trò cuï theå cuûa bieán.
	3. Thaùi ñoä nhaän thöùc:
Lieân heä ñeán ña thöùc nhieàu bieán
II./Chuaån bò cuûa GV vaø HS:
	1.GV: Sgk, giaùo aùn, phaán, thöôùc, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
	2. HS: Xem tröôùc baøi hoïc vaø oân taäp kieán thöùc cuõ.
III./Caùc hoaït ñoäng treân lôùp:
1./OÅn ñònh lôùp:
	2./Kieåm tra baøi cuõ:	
3./Giaûng baøi môùi:
TG
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
Noäi dung
Hoaït ñoäng 1: Ña thöùc moät bieán
Caùc em ñaõ hoïc qua veà ña thöùc. Trong nhöõng daïng ña thöùc, thöôøng gaëp nhaát laø ña thöùc moät bieán
Nhaän xeùt caùc ña thöùc sau : 
	A=7y2-3y+1/2 
	B=2x5-3x+ 7x3+4x5+1/2 
Theá naøo laø ña thöùc moät bieán?
 Moãi soá ñöôïc coi laø moät ña thöùc moät bieán
Ñeå chæ A laø ña thöùc cuûa bieán y, B laø ña thöùc cuûa bieán x,  ngöôøi ta vieát A(y), B(x),  Khi ñoù, giaù trò cuûa ña thöùc A(y) taïi y = - 1 ñöôïc kí hieäu laø A(-1), giaù trò cuûa ña thöùc B(x) taïi
 x = 2 ñöôïc kí hieäu laø B(2) 
Ñaët yeâu caàu ?1 
Ñaët yeâu caàu ?2 
Nhaän xeùt veà baäc cuûa ña thöùc moät bieán ?
Ña thöùc chæ coù bieán y
Ña thöùc chæ coù bieán x
Ña thöùc moät bieán laø toång cuûa nhöõng ñôn thöùc cuûa cuøng moät bieán
A(5) = 7.52 - 3.5 + ½ =1 60,5
B(-2) = 2.(-2)5 - 3.(-2) + 7.(-2)3 + 4.(-2)5+1/2
 = -241,5
A(y) coù baäc 2, B(x) coù baäc 5
Baäc cuûa ña thöùc moät bieán (khaùc ña thöùc khoâng, ña thöùc goïn) laø soá muõ lôùn nhaát cuûa bieán trong ña thöùc ñoù 
Ña thöùc moät bieán laø toång cuûa nhöõng ñôn thöùc cuûa cuøng moät bieán
A=7y2-3y+1/2 laø ña thöùc cuûa bieán y
B=2x5-3x+7x3+4x5+1/2 laø ña thöùc cuûa bieán x
Baäc cuûa ña thöùc moät bieán (khaùc ña thöùc khoâng, ña thöùc goïn) laø soá muõ lôùn nhaát cuûa bieán trong ña thöùc ñoù 
Hoaït ñoäng 2: Saép xeáp moät ña thöùc
Ñeå thuaän lôïi cho vieäc tính toaùn ñoái vôùi caùc ña thöùc moät bieán, ngöôøi ta thöôøng saép xeáp caùc haïng töû cuûa chuùng theo luyõ thöøa taêng hoaëc giaûm cuûa bieán
Ñeå saép xeáp caùc haïng töû cuûa moät ña thöùc tröôùc heát phaûi thu goïn ña thöùc ñoù
Ñaët yeâu caàu ?3 
Ñaët yeâu caàu ?4 
Moïi ña thöùc baäc hai cuûa bieán x sau khi sx caùc haïng töû theo luyõ thöøa giaûm cuaû bieán coù daïng : ax2+bx+c trong ñoù a, b, c laø caùc soá cho tröôùc vaø a0
Ngoaøi bieåu thöùc treân, ta coøn coù theå gaëp caùc bieåu thöùc ñaïi soá maø trong ñoù coù nhöõng chöõ ñaïi dieän cho caùc soá xaùc ñònh cho tröôùc. Ñeå phaân bieät vôùi bieán, ngöôøi ta goïi nhöõng chöõ nhö vaäy laø haèng soá (haèng)
HS theo doõi ví duï
HS: B(x)=6x5+7x3-3x+1/2
HS: Q(x)=5x2-2x+1
	 R(x)=-x2+2x-10
Vd : P(x)=6x+3-6x2+x3+2x4
Khi saép xeáp caùc haïng töû cuûa noù theo luyõ thöøa giaûm cuûa bieán ta ñöôïc:
P(x)=2x4+x3-6x2+6x+3
Khi saép xeáp caùc haïng töû cuûa noù theo luyõ thöøa taêng cuûa bieán ta ñöôïc:
P(x)=3+6x-6x2+x3+2x4 
Hoaït ñoäng 3: Heä soá
Xeùt ña thöùc:
 P(x) = 6x5 + 7x3 - 3x + 1/2
Ña thöùc naøy ñaõ thu goïn chöa?
Heä soá cuûa luyõ thöøa coù baäc cao nhaát coøn goïi laø heä soá cao nhaát 
Ta coù theå vieát ñaày ñuû : 	P(x)=6x5+0x4+7x3+0x2-
	3x+1/2
Heä soá cuûa luyõ thöøa baäc 4, baäc 2 ?
Cho Thi veà ñích nhanh nhaát 
Ña thöùc naøy ñaõ thu goïn 
Baèng 0
Vd : P(x) = 6x5 + 7x3 - 3x + 1/2
Ta noùi : 6 laø heä soá cuûa luõy thöøa baäc 5, 7 laø heä soá cuûa luyõ thöøa baäc 3, -3 laø heä soá cuûa luyõ thöøa baäc 1, 1/2 laø heä soá cuûa luyõ thöøa baäc 0 (heä soá töï do). Heä soá cuûa luyõ thöøa baäc 5 coøn goïi laø heä soá cao nhaát 
Hoaït ñoäng 4: Luyeän taäp & cuûng coá
Nhaéc laïi ña thöùc moät bieán, caùch saép xeáp ña thöùc, heä soá cuûa ña thöùc
Môøi 1 HS leân baûng
Môøi 1 HS leân baûng
Môøi 1 HS leân baûng
GV môøi HS ñöùng taïi choã laøm baøi taäp 43.
HS nhaéc laïi ña thöùc moät bieán vaø caùch saép xeáp ña thöùc, heä soá cuûa ña thöùc.
HS:
a) P(x)=6x5-4x3+9x2-2x+2 
b) 6 -4 9 -2 2 
a) Q(x)=-5x6+2x4+4x3+4x2-4x-1 
b) -5 2 4 4 -4 -1 
P(3) = x2-6x+9
 = 32 - 6.3 + 9 
 = 0 
P(-3) = x2 - 6x + 9
 = (-3)2 - 6.(-3) + 9
 = 36 
a) 5 b) 1 c) 3 d) 0
Baøi taäp 39 trang 43 SGK 
Baøi taäp 40 trang 43 SGK 
Baøi taäp 40 trang 43 SGK 
Baøi taäp 40 trang 43 SGK 
Höôùng daãn veà nhaø: 
Xem laïi baøi hoïc, caùc ví duï vaø baøi taäp ñaõ giaûi treân lôùp
Xem tröôùc § 8 Coäng, tröø ña thöùc moät bieán.
Tieát sau hoïc § 8 Coäng, tröø ña thöùc moät bieán.
BOÅ SUNG

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 59.doc_tuan28.doc