Giáo án Đại số 7 - Tiết 60: Cộng trừ đa thức một biến

Giáo án Đại số 7 - Tiết 60: Cộng trừ đa thức một biến

§ 8. CỘNG TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Nắm được cách cộng trừ đa thức một biến

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Làm thạo việc cộng trừ đa thức một biến

 3. Thái độ nhận thức:

Thực hiện việc cộng, trừ đa thức bằng nhiều cách khác nhau.

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Ôn lại kiến thức về cộng, trừ đa thức.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ:

3./Giảng bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 674Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 60: Cộng trừ đa thức một biến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 28	Ngaøy soaïn :________
Tieát 60	Ngaøy daïy :________
§ 8. COÄNG TRÖØ ÑA THÖÙC MOÄT BIEÁN
I./Muïc ñích yeâu caàu:
1.Kieán thöùc cô baûn:
	Naém ñöôïc caùch coäng tröø ña thöùc moät bieán
	2.Kó naêng, kó xaûo:
Laøm thaïo vieäc coäng tröø ña thöùc moät bieán
	3. Thaùi ñoä nhaän thöùc:
Thöïc hieän vieäc coäng, tröø ña thöùc baèng nhieàu caùch khaùc nhau.
II./Chuaån bò cuûa GV vaø HS:
	1.GV: Sgk, giaùo aùn, phaán, thöôùc, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
	2. HS: OÂn laïi kieán thöùc veà coäng, tröø ña thöùc.
III./Caùc hoaït ñoäng treân lôùp:
1./OÅn ñònh lôùp:
	2./Kieåm tra baøi cuõ:	
3./Giaûng baøi môùi:
TG
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
Noäi dung
Hoaït ñoäng 1: Coäng hai ña thöùc moät bieán
Caùc em ñaõ hoïc qua veà coäng tröø ña thöùc nhieàu bieán. Töông töï nhö vaäy caùc em seõ coäng tröø ña thöùc moät bieán
Yeâu caàu hs thöïc hieän
Yeâu caàu hs saép xeáp vaø coäng tröø gioáng nhö coäng tröø hai soá (caùc haïng töû ñoàng daïng xeáp cuøng moät coät)
P(x) + Q(x) = (2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x -1) + (-x4 + x3 + 5x + 2) 
= 2x5 + 5x4 - x3 + x2 – x -1 -x4 + x3 + 5x + 2
 = 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + 1
Saép xeáp vaø coäng tröø gioáng nhö coäng tröø hai soá
Ví duï: Cho hai ña thöùc: 
P(x) = 2x5+5x4-x3+x2-x-1
Q(x) = -x4+x3+5x+2
Haõy tính toång cuûa chuùng
Giaûi:
Caùch 1:
P(x)+Q(x) = (2x5 + 5x4 - x3 + x2 – x -1) + (-x4 + x3 + 5x + 2) 
= 2x5+5x4-x3+x2-x-1 -x4+x3+ 5x+2
 = 2x5+4x4+x2+4x+1
Caùch 2:
P(x) = 2x5+5x4-x3+x2 -x-1
Q(x) = -x4+x3 +5x+2 
P(x)+Q(x)=2x5+4x4 +x2+4x+1
Hoaït ñoäng 2: Tröø hai ña thöùc moät bieán
Yeâu caàu hs thöïc hieän theo caùch ñaõ hoïc ôû § 6.
Yeâu caàu hs saép xeáp vaø coäng tröø gioáng nhö coäng tröø hai soá (caùc haïng töû ñoàng daïng xeáp cuøng moät coät)
Toùm laïi, ñeå coäng tröø ña thöùc moät bieán ta coù nhöõng caùch laøm naøo ?
Haõy laøm baøi ?1 
P(x) - Q(x) = (2x5+5x4-x3+x2-x-1) - (-x4+x3+5x+2) 
= 2x5+5x4-x3+x2-x-1 +x4-x3- 5x-2
 = 2x5+6x4-2x3+x2-6x-3
P(x) = 2x5+5x4-x3+x2 -x-1
Q(x) = -x4+x3 +5x+2 P(x)+Q(x)=2x5+6x4-2x3+x2-6x-3
Caùch 1 : Thöïc hieän theo caùch coäng, tröø ña thöùc ñaõ hoïc ôû § 6
Caùch 2 : Saép xeáp caùc haïng töû theo luyõ thöøa giaûm (hoaëc taêng) cuûa bieán roài ñaët pheùp tính theo coät doïc töông töï nhö coäng tröø caùc soá (ñaët caùc ñôn thöùc ñoàng daïng ôû cuøng moät coät)
M(x)= x4+5x3 -x2+x-0,5
N(x)= 3x4 -5x2 -x-2,5 
M(x)+N(x)=4x4+5x3-6x2 -3
M(x)= x4+5x3 -x2 +x-0,5
N(x)= 3x4 -5x2 -x-2,5 
M(x)-N(x)=-2x4+5x3+4x2+2x+2
Ví duï: .Tính P(x) – Q(x) vôùi P(x) vaø Q(x) ñaõ cho ôû phaàn 1
Caùch 1:
P(x) - Q(x) = (2x5+5x4-x3+x2-x-1) - (-x4+x3+5x+2) 
= 2x5+5x4-x3+x2-x-1 +x4-x3- 5x-2
 = 2x5+6x4-2x3+x2-6x-3
Caùch 2:
P(x) = 2x5+5x4-x3+x2 -x-1
Q(x) = -x4+x3 +5x+2 P(x)+Q(x)=2x5+6x4-2x3+x2-6x-3
Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp vaø cuûng coá
GV môøi 2 HS leân baûng. HS 1 laøm P(x) + Q(x); HS 2 laøm P(x) – Q(x)
GV coù theå chia lôùp thaønh 2 nhoùm ñeå giaûi baøi taäp naøy.
Ñeå coäng, tröø hai ña thöùc moät bieán ta coù theå thöïc hieän theo nhöõng caùch naøo?
HS 1:
P(x)= 8x4-5x3 +x2 -1/3
Q(x)= x4-2x3 +x2 -5x-2/3 
P(x)+Q(x)=9x4-7x3+2x2-5x -1
 HS 2:
P(x)= 8x4-5x3 +x2 -1/3
Q(x)= x4-2x3 +x2 -5x-2/3 
P(x)-Q(x)=7x4-3x3 +5x+1/3
P(x)= 2x4-2x3 -x+1
Q(x)= -x3+5x2+4x 
H(x)= -2x4 +x2 +5
P(x)+Q(x)+H(x)=-3x3+6x2+3x+6
P(x)= 2x4-2x3 -x+1
Q(x)= -x3+5x2+4x 
H(x)= -2x4 +x2 +5
P-Q-H= 4x4 -x3 -6x2 -5x -4
=2x3-3x2 -6x+2
Traû lôøi theo “Chuù yù” ôû trang 45 SGK 
Baøi taäp 44 trang 45 SGK 
Baøi taäp 47 trang 45 SGK 
Chuù yù trang 45 SGK 
Höôùng daãn veà nhaø:
Xem laïi baøi hoïc vaø caùc ví duï ñaõ giaûi.
Laøm caùc baøi taäp 45, 46, 48 trang 45, 46 SGK 
Chuaån bò caùc baøi taäp luyeän taäp, tieát sau ta luyeän taäp

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 60.doc_tuan28.doc