Một số bài tập trắc nghiệm Hóa học 10

Một số bài tập trắc nghiệm Hóa học 10

Câu 1: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự:

A. Na < k="">< li="">

B. K > Na > Li

C. Li < na="">< k="">

D. Na > Li > K

Câu 2: Năng lượng ion hóa thứ nhất của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự:

A. K < na="">< li="">

B. K > Na > Li

C. Li < na="">< k="">

D. Na > Li > K

Câu 3: Độ âm điện của các nguyên tố giảm dần theo thứ tự:

A. Na < k="">< li="">

B. Li > Na > K

C. Na > Li > K

D. Li < na="">< k="">

Câu 4: Cho các nguyên tố cùng thuộc chu kì 3: Na, Al và Cl. Các giá trị bán kính nguyên tử của chúng(nm) trong trường hợp nào sau đây là đúng?

 

doc 2 trang Người đăng hanzo10 Lượt xem 1268Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số bài tập trắc nghiệm Hóa học 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số bài tập Trắc Nghiệm Hóa học 10
Câu 1: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự: 
A. Na < K < Li 
B. K > Na > Li 
C. Li < Na < K 
D. Na > Li > K 
Câu 2: Năng lượng ion hóa thứ nhất của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự: 
A. K < Na < Li 
B. K > Na > Li 
C. Li < Na < K 
D. Na > Li > K 
Câu 3: Độ âm điện của các nguyên tố giảm dần theo thứ tự: 
A. Na < K < Li 
B. Li > Na > K 
C. Na > Li > K 
D. Li < Na < K 
Câu 4: Cho các nguyên tố cùng thuộc chu kì 3: Na, Al và Cl. Các giá trị bán kính nguyên tử của chúng(nm) trong trường hợp nào sau đây là đúng? 
1. Na: 0,157; Al: 0,125; Cl: 0,099. 
2. Al: 0,099; Na: 0,125; Cl: 0,157 
3. Na: 0,125; Al: 0,099, Cl: 0,157 
4. Cả 3 câu trên đều sai. 
Câu 5: Hòa tan 6,2 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp trong nước dư thu được 2,24 lít khí Hidro (đktc). 
1.Hai kim loại đó là: 
1. Li và K 
2. Li và Na 
3. Na và K 
4. Na và Ca 
2. Để trung hòa dung dịch thu được sau phản ứng cần: 
A. 500 ml dung dịch HCl 1 M 
B. 500 ml dung dịch H2SO4 0,1 M 
C. 500 ml dung dịch H2SO4 0,2 M 
D. 500 ml dung dịch H2SO4 1,5 M 
Câu 6: Trong oxit cao nhất của nguyên tố X thuộc nhóm VI A, tỉ lệ khối lượng của X và oxi bằng 2 : 3. Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng: 
1. 40 
2. 64 
3. 32 
4. 24 
Câu 7: Khi cho 4,6 gam kim loại M thuộc nhóm IA tác dụng với nước thấy có 2,24 lít khí thoát ra (đktc). Nguyên tử khối của M bằng: 
1. 9 
2. 23 
3. 39 
4. 85 
Câu 8: Hòa tan 10,10 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước thu được 3,36 lít khí (đktc). Hai kim loại đó là: 
1. Li và Na 
2. Na và K 
3. K và Rb 
4. K và Li 
Câu 9: Nguyên tố R thuộc nhóm A, tạo được ion R2+ , trong ion có 34 hạt các loại ( p, e, n). Cấu hình electron của ion R2+ là: 
1. 1s22s22p63s23p6 
2. 1s22s22p63s2 
3. 1s22s22p63s23p4 
4. 1s22s22p6 
Câu 10: Khi hòa tan hoàn toàn 2,3 gam Natri vào nước được dung dịch X. Để trung hòa dung dịch X cần bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 0,1 M? 
1. 250 ml 
2. 500 ml 
3. 750 ml 
4. 1000 ml

Tài liệu đính kèm:

  • docbai tap trac nghiem lop 10.doc