Bài giảng Địa lí Khối 10 - Bài 18: Sinh quyển. các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Bài giảng Địa lí Khối 10 - Bài 18: Sinh quyển. các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

1. Khí hậu: Ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.

- Nhiệt độ, ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp đến quang hợp và chu kì sinh trưởng của sinh vật.

- Nước và độ ẩm quyết định sự sống của sinh vật.

 

pptx 27 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 26/06/2023 Lượt xem 114Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Khối 10 - Bài 18: Sinh quyển. các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 18. SINH QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT 
I. Sinh quyển 
Khái niệm sinh quyển: Là quyển chứa toàn bộ các sinh vật sinh sống 
Giới hạn sinh quyển: Gồm thủy quyển, phần thấp của khí quyển, thổ nh ưỡng quyển và lớp vỏ phong hóa. 
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật 
1. Khí hậu: Ảnh h ưởng trực tiếp đế n sự phát triển và phân bố của sinh vật. 
- Nhiệt độ , ánh sáng ảnh h ưởng trực tiếp đến quang hợp và chu kì sinh tr ưởng của sinh vật. 
- N ước và độ ẩm quyết định sự sống của sinh vật. 
Thực vật đài nguyên 
Rừng nhiệt đới 
Thực vật hoang mạc 
Ôn đới lạnh, cận cực 
Nhiệt đới ẩm 
Vùng hoang mạc 
Lược đồ phân bố khí hậu 
Lược đồ phân bố thảm thực vật 
Quan sát hai lược đồ trên và rút ra nhận xét? 
Xuất hiện các kiểu thảm thực vật tương ứng với đặc điểm và phạm vi phân bố của các kiểu khí hậu 
2. Đất: Tính chất lý hóa, độ phì ảnh h ưởng đế n sự phát triển và phân bố của thực vật. 
Cây đước trên đất ngập mặn 
Cây lúa trên đất phù sa 
Đất bazan 
Cây phi lao trên đất cát ven biển 
Hình 18. Các vành đai thực vật theo độ cao ở núi An pơ( châu Âu) 
Quan sát hình 18 và hãy cho biết địa hình có ảnh hưởng như thế nào đến thực vật? 
3. Địa hình 
Độ cao, h ướng s ườn ảnh h ưởng đến sự phát triển và phân bố của thực vật => hình thành các vành đ ai thực vật. 
Cỏ 
Thỏ 
Hổ 
Vi sinh vật 
Mối quan hệ giữa thực vật và động vật 
Thức ăn 
4. Sinh vật: Thức ă n là nhân tố quyết định đ ến sự phát triển và phân bố của độn g vật, có liên quan đế n thực vật => môi tr ường sinh thái. 
Cam, Chanh, 
 Mía 
Khoai tây, 
thuốc lá, cao su 
Tác động tích cực hoặc tiêu cực đến sự phát triển và phân bố của sinh vật, làm thay đổi phạm vi phân bố của sinh vật. 
5. Con người: 
Trồng nho ở An pơ 
TRỒNG RỪNG 
Đốt rừng 
Phá rừng 
Đất trống đồi trọc 
 TIÊU CỰC 
Các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng 
Sếu đầu đỏ 
Tê giác hai sừng 
Hươu sao 
Câu 1: Quyển chứa toàn bộ sự sống của trái đất gọi là: 
Thạch quyển 
B. Sinh quyển 
C. Thổ nhưỡng quyển 
D. Khí quyển 
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Câu 2: Các nhân tố khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và phân bố sinh vật là 
nhiệt, ẩm, ánh sáng, nước. 
B. nhiệt, ẩm, ánh sáng, gió. 
C. chế độ nhiệt và ánh sáng.	 
D. bức xạ Mặt Trời và độ ẩm. 
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Câu 3: Đất ngập mặn thích hợp với các loài cây như 
sú, vẹt, đước, bần, mắm. 
B. sú, vẹt, đước, đay, mắm. 
C. sú, vẹt, đước, cói, mắm. 
D. sú, vẹt, đước, đay, cói. 
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Câu 4: Yếu tố nào sau đây của địa hình ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật ở vùng núi? 
Độ dốc và hướng sườn.	 
B. Độ dốc và độ cao. 
C. Cấu trúc và độ cao.	 
D. Hướng sườn và độ cao. 
Câu 5: Thức ăn là nhân tố sinh học quyết định đối với 
sự phát triển và phân bố của động vật. 
B. sự phát triển và phân bố của thực vật. 
C. sự phát triển và phân bố của thực vật nhiệt đới. 
D. sự phát triển và phân bố của thực vật xích đạo. 
Nhân tố 
Vai trò 
1- Sinh vật 
2- Khí hậu 
3- Con người 
4- Địa hình 
5- Đất 
Ảnh hưởng trực tiếp thông qua nhiệt độ, nước, độ ẩm, ánh sáng. 
Mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi phân bố của sinh vật 
Thực vật có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố động vật 
Quyết định sự phát triển và phân bố của sinh vật 
Tạo nên sự phân hóa thực vật theo độ cao 
Đặc tính lí, hóa và độ phì ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của thực vật. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dia_li_khoi_10_bai_18_sinh_quyen_cac_nhan_to_anh_h.pptx