Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Thừa Thiên Huế khóa ngày 24.6.2009 môn: Toán

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Thừa Thiên Huế khóa ngày 24.6.2009 môn: Toán

Bài 4: (2,75 điểm)

Cho đường tròn (O) đường kính AB bằng 2R. Vẽ tiếp tuyến d với đường tròn (O) tại B. Gọi C và D là hai điểm tùy ý trên tiếp tuyến d sao cho B nằm giữa C và D. Các tia AC và AD cắt (O) lần lượt tại E và F ( E, F ≠ A)

a) Chứng minh CB2 = CA.CE.

b) Chứng minh CEFD nội tiếp đường tròn (O’)

c) Chứng minh các tích AE.AC và AD. AF cùng bằng một hằng số không đổi. Tiếp tuyến của (O’) kẻ từ A tiếp xúc với (O’) tại T. Khi C hoặc D di động trên d, thì điểm D chạy trên đường cố định nào?

 

doc 1 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 1871Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Thừa Thiên Huế khóa ngày 24.6.2009 môn: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o	K× THI TUYÓN SINH LíP 10 thpt 
	Thõa Thiªn HuÕ 	Khãa ngµy 24.6.2009	
	§Ò chÝnh thøc 	M«n: TO¸N
	Thêi gian lµm bµi: 120 phót 
Bµi 1: (2,25 điểm) 
Không sử dụng máy tính bỏ túi, hãy giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a) 5x2 + 13x – 6 = 0	b) 4x4 – 7x2 – 2 = 0 	c) 
Bµi 2: (2,25 điểm) 
Cho hàm số y = ax + b. Tìm a và b, biết đồ thị của hàm số đã cho song song với đường thẳng y = -3x + 5 và đi qua điểm A thuộc parabol (P): y = x2 và có hoành độ bằng -2.
Không cần giải, chứng tỏ rằng phương trình (+1)x2 – 2x - = 0 có hai nghiệm phân biệt và tính tổng các bình phương hai nghiệm đó.
Bài 3: (1,5 điểm)
	Hai máy ủi cùng làm việc trong 12 giờ thì san lấp được khu đất. Nếu máy ủi thứ nhất làm một mình trong 42 giờ rồi nghỉ và sau đó máy ủi thứ hai làm một mình trong 22 giờ thì cả hai máy ủi đó san lấp được 25% khu đất đó. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi máy ủi san lấp xong khu đất đã cho trong bao lâu ?
Bài 4: (2,75 điểm) 
Cho đường tròn (O) đường kính AB bằng 2R. Vẽ tiếp tuyến d với đường tròn (O) tại B. Gọi C và D là hai điểm tùy ý trên tiếp tuyến d sao cho B nằm giữa C và D. Các tia AC và AD cắt (O) lần lượt tại E và F ( E, F ≠ A)
a) Chứng minh CB2 = CA.CE.
b) Chứng minh CEFD nội tiếp đường tròn (O’)
c) Chứng minh các tích AE.AC và AD. AF cùng bằng một hằng số không đổi. Tiếp tuyến của (O’) kẻ từ A tiếp xúc với (O’) tại T. Khi C hoặc D di động trên d, thì điểm D chạy trên đường cố định nào?
Bài 5: (1,25 điểm) 
	Một cái phểu có hình trên dạng hình nón đỉnh S, bán kính
đáy R = 15 cm, chiều cao h = 30 cm. Một hình trụ đặc bằng kim 
loại có bán kính đáy r = 10 cm đặt vừa khít trong hình nón có đầy 
nước ( xem hình bên). Người ta nhấc nhẹ hình trụ ra khỏi phểu.
Hãy tính thể tích và chiều cao của khối nước còn lại trong phểu.
Hết
SBD thí sinh:................................	Chữ ký của GT 1:...............................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDETUYENSINHTPHUE20092010(1).doc