Giáo án Đại số 7 - Tiết 45: Biểu đồ

Giáo án Đại số 7 - Tiết 45: Biểu đồ

§3. BIỂU ĐỒ

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Nắm được cách vẽ biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình chữ nhật

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Làm thạo vẽ biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình chữ nhật

 3. Thái độ nhận thức:

Quan sát biểu đồ để nhận xét

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Ôn lại kiến thức về “bảng tần số” Xem trước bài học ở nhà.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ:

 3./Giảng bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 669Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 45: Biểu đồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 21	Ngaøy soaïn :________
Tieát 45	Ngaøy daïy :________
§3. BIEÅU ÑOÀ
I./Muïc ñích yeâu caàu:
1.Kieán thöùc cô baûn:
	Naém ñöôïc caùch veõ bieåu ñoà ñoaïn thaúng vaø bieåu ñoà hình chöõ nhaät
	2.Kó naêng, kó xaûo:
Laøm thaïo veõ bieåu ñoà ñoaïn thaúng vaø bieåu ñoà hình chöõ nhaät
	3. Thaùi ñoä nhaän thöùc:
Quan saùt bieåu ñoà ñeå nhaän xeùt
II./Chuaån bò cuûa GV vaø HS:
	1.GV: Sgk, giaùo aùn, phaán, thöôùc, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
	2. HS: OÂn laïi kieán thöùc veà “baûng taàn soá” Xem tröôùc baøi hoïc ôû nhaø.
III./Caùc hoaït ñoäng treân lôùp:
1./OÅn ñònh lôùp:
	2./Kieåm tra baøi cuõ:
	3./Giaûng baøi môùi:
TG
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
Noäi dung
Hoaït ñoäng 1: Bieåu ñoà ñoaïn thaúng
Ngoaøi baûng soá lieäu thoáng keâ ban ñaàu, baûng “taàn soá”, ngöôøi ta coøn duøng bieåu ñoà ñeå cho moät hình aûnh cuï theå veà giaù trò cuûa daáu hieäu vaø taàn soá.
Coù hai daïng cô baûn laø bieåu ñoà ñoaïn thaúng vaø bieåu ñoà hình chöõ nhaät
Haõy döïng bieåu ñoà ñoaïn thaúng theo caùc böôùc sau :
a) Döïng heä truïc toaï ñoä, truïc hoaønh bd caùc giaù trò x, truïc tung bd taàn soá n, (ñd ñv treân hai truïc coù theå khaùc nhau)
b) Xaùc ñònh caùc ñieåm coù toaï ñoä laø caëp soá goàm giaù trò vaø taàn soá cuûa noù : (28;2) ; (30;8) ;  (Löu yù : giaù trò vieát tröôùc, taàn soá vieát sau) 
c) Noái moãi ñieåm ñoù vôùi ñieåm treân truïc hoaønh coù cuøng hoaønh ñoä. Chaúng haïn ñieåm (28;2) ñöôïc noái vôùi ñieåm (28;0) ;  
Bieåu ñoà treân laø bieåu ñoà ñoaïn thaúng.
Döïng bieåu ñoà theo söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân 
1. Bieåu ñoà ñoaïn thaúng :
Giaùtrò(x)
28
30
35
50
Taànsoá(n)
2
8
7
3
N=20
Beân caïnh bieåu ñoà ñoaïn thaúng laø bieåu ñoà hcn : caùc ñoaïn thaúng ñöôïc thay baèng caùc hcn, cuõng coù khi caùc hcn ñöôïc veõ saùt nhau ñeå deã nhaän xeùt vaø so saùnh
Bieåu ñoà treân bieåu dieãn dieän tích röøng nöôùc ta bò phaù ñöôïc thoáng keâ theo töøng naêm töø naêm 1995 ñeán 1998 (ñv truïc tung : nghìn ha)
Naêm 1995 dieän tích röøng nöôùc ta bò phaù laø 20 nghìn ha
Naêm 1996 dieän tích röøng nöôùc ta bò phaù laø 4 nghìn ha
Naêm 1997 dieän tích röøng nöôùc ta bò phaù laø 8 nghìn ha
Naêm 1998 dieän tích röøng nöôùc ta bò phaù laø 9 nghìn ha
2. Bieåu ñoà hình chöõ nhaät :
Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp & cuûng coá
GV höôùng daãn HS laøm baøi taäp 
a) Daáu hieäu laø ñieåm kieåm tra Toaùn (hk1) cuûa hoïc sinh lôùp 7C. Coù 50 giaù trò
b) Veõ bieåu ñoà :
Baøi taäp 10 trang 14 SGK 
Höôùng daãn veà nhaø: 
Xem laïi baøi hoïc (caùch veõ caùc loaïi bieåu ñoà).
Laøm baøi taäp 11, 12, 13 trang 14, 15 SGK .
Tieát sau Luyeän taäp.
BOÅ SUNG

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 45.doc_tuan21.doc