Giáo án Đại số 7 - Tiết 51: Khái niệm về biểu thức đại số

Giáo án Đại số 7 - Tiết 51: Khái niệm về biểu thức đại số

Chương 4 : BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

§1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

I./Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức cơ bản:

 Nắm được khái niệm về biểu thức đại số

 2.Kĩ năng, kĩ xảo:

Viết được biểu thức đại số, tự tìm được một ví dụ về biểu thức đại số.

 3. Thái độ nhận thức:

Thấy được biểu thức đại số trong các bài toán thực tế

II./Chuẩn bị của GV và HS:

 1.GV: Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

 2. HS: Ôn lại kiến thức về biểu thức.

III./Các hoạt động trên lớp:

1./Ổn định lớp:

 2./Kiểm tra bài cũ:

 3./Giảng bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng thuyan12 Lượt xem 938Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 7 - Tiết 51: Khái niệm về biểu thức đại số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 24	Ngaøy soaïn :________
Tieát 51	Ngaøy daïy :________
Chöông 4 : BIEÅU THÖÙC ÑAÏI SOÁ
§1. KHAÙI NIEÄM VEÀ BIEÅU THÖÙC ÑAÏI SOÁ
I./Muïc ñích yeâu caàu:
1.Kieán thöùc cô baûn:
	Naém ñöôïc khaùi nieäm veà bieåu thöùc ñaïi soá 
	2.Kó naêng, kó xaûo:
Vieát ñöôïc bieåu thöùc ñaïi soá, töï tìm ñöôïc moät ví duï veà bieåu thöùc ñaïi soá.
	3. Thaùi ñoä nhaän thöùc:
Thaáy ñöôïc bieåu thöùc ñaïi soá trong caùc baøi toaùn thöïc teá
II./Chuaån bò cuûa GV vaø HS:
	1.GV: Sgk, giaùo aùn, phaán, thöôùc, baûng phuï, phieáu hoïc taäp
	2. HS: OÂn laïi kieán thöùc veà bieåu thöùc.
III./Caùc hoaït ñoäng treân lôùp:
1./OÅn ñònh lôùp:
	2./Kieåm tra baøi cuõ:
	3./Giaûng baøi môùi:
TG
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
Noäi dung
Hoaït ñoäng 1: Nhaéc laïi veà bieåu thöùc
Trong toaùn hoïc, beân caïnh vieäc duøng soá ngöôøi ta coøn duøng chöõ ñeå bieåu dieãn.
Caùc soá ñöôïc noái vôùi nhau bôûi daáu caùc pheùp tính laøm thaønh moät bieåu thöùc coøn ñgoïi laø Bieåu thöùcs
Vd : Bieåu thöùc soá bieåu thò chu vi cuûa hcn coù cr baèng 5cm vaø cd baèng 8cm laø : 2.(5+8)
Ñaët caâu hoûi ?1
HS nghe giaùo vieân nhaéc laïi kieán thöùc cuõ.
HS: Bieåu thöùac tính dieän tích cuûa hình chöõ nhaät thoaû maõn ñeà baøi laø: 3.(3+2)
SGK 
?1 Haõy vieát bieåu thöùc tính dieän tích hình chöõ nhaät coù chieàu roäng baèng 3 (cm) vaø chieàu daøi lôùn hôn chieàu roäng 2 (cm)
Hoaït ñoäng 2: Khaùi nieäm veà bieåu thöùc ñaïi soá
Haõy vieát bieåu thöùc bieåu thò chu vi hình chöõ nhaät coù hai caïnh laø 5 vaø a?
Chöõ a thay cho (ñaïi dieän cho) moät soá naøo ñoù 
Khi a=2 thì hình chöõ nhaät coù hai caïnh laø 5 vaø 2, khi a=3,5 thì hcn coù hai caïnh laø 5 vaø 3,5 ; 
Ñaët caâu hoûi ?2
Nhöõng bieåu thöùc nhö treân laø nhöõng bieåu thöùc ñaïi soá. Vaäy ta coù theå hieåu moät bieåu thöùc ñaïi soá nhö theá naøo ?
Daáu nhaân ta coù theå boû ñi, thöøa soá 1 ta coù theå boû ñi, thöøa soá -1 thay baèng daáu tröø. Duøng caùc daáu ngoaëc chæ thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính 
Haõy laøm baøi taäp ?3 ( goïi hs leân baûng )
Khi thöïc hieän caùc pheùp toaùn treân caùc chöõ ta coù theå aùp duïng nhöõng tính chaát, quy taéc pheùp toaùn nhö treân caùc soá
HS: Bieåu thöùc bieåu thò chu vi cuûa hình chöõ nhaät coù hai caïnh lieân tieáp baèng 5 (cm) vaø a (cm) laø2.( 5 + a )
HS: a.(a+2)
Bieåu thöùc trong ñoù ngoaøi caùc soá, caùc kh pheùp toaùn coäng, tröø, nhaân, chia, naâng leân lth coøn coù caû caùc chöõ ñaïi dieän cho caùc soá goïi laø bieåu thöùc ñaïi soá
HS:a) 30x
	b) 5x+35y
Baøi toaùn: SGK 
?2 Vieát bieåu thöùc bieåu thò cuûa caùc hình chöõ nhaät coù chieàu daøi hôn chieàu roäng 2 (cm)
Bieåu thöùc trong ñoù ngoaøi caùc soá, caùc kh pheùp toaùn coäng, tröø, nhaân, chia, naâng leân lth coøn coù caû caùc chöõ ñaïi dieän cho caùc soá goïi laø bieåu thöùc ñaïi soá
Vd : 4x, 2.(5+a), 3.(x+y), ax2+ bx+c, , , 
?3 SGK 
Caùc chöõ coù theå ñaïi dieän cho nhöõng soá tuyø yù naøo ñoù goïi laø bieán soá (hay bieán)
Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá & cuûng coá
GV ñaët caâu hoûi hco HS traû lôøi
GV môøi 1 HS leân baûng trình baøy.
GV goïi 1 HS leân baûng trình baøy
GV cho HS ñöùng taïi choã laøm baøi taäp 3 ( moãi HS moät caâu)
GV cho HS hoaït ñoäng nhoùm (chia laøm 2 nhoùm: nhoùm I laøm baøi 4; nhoùm II laøm baøi II. Caùc nhoùm thaûo luaän trong 3 phuùt)
HS ñöùng taïi choã traû lôøi caâu hoûi cuûa GV.
HS: 	a) x + y
	b) xy
	c)( x + y )( x – y )
HS: 
HS: 1e; 2b; 3a; 4c; 5d.
Nhoùm I:
Bieåu thöùc bieåu thò nhieät luùc maët trôøi laën laø: t + x –y
Nhoùm II: 
a) 3a + m
b) 2.3a – n
- Theá naøo laø bieåu thöùc ñaïi soá?
Baøi 1 trang 26 SGK 
Baøi 2 trang 26 SGK 
Baøi 3 trang 26 SGK 
Baøi 4, 5 trang 27 SGK 
Höôùng daãn veà nhaø:
Xem laïi baøi hoïc vaø caùc baøi taäp ñaõ giaûi treân lôùp.
Laøm caùc baøi taäp trong saùch baøi taäp 
Chuaån bò cho tieát sau §2 Giaù trò cuûa moät bieåu thöùc ñaïi soá

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 51.doc_tuan 24.doc