Giáo án Đại số và giải tích 11 cơ bản tuần 12

Giáo án Đại số và giải tích 11 cơ bản tuần 12

BAỉI 3 : NHề THệÙC NIU – TễN

I. MUẽC TIEÂU:

1. Kieỏn thửực: HS naộm ủửụùc

+ Coõng thửực nhũ thửực niu – tụn

+ Heọ soỏ cuỷa khai trieồn nhũ thửực niu – tụn qua tam giaực Pa – xcan.

2. Kú naờng:

+ Tỡm ủửụùc heọ soỏ cuỷa ủa thửực khi khai trieồn (a+b).

+ ẹieàn ủửụùc haứng sau cuỷa nhũ thửực Niu – tụn khi bieỏt haứng ụỷ ngay trửụực ủoự.

3. Thaựi ủoọ :

+ Tửù giaực, tớch cửùc trong hoùc taọp

+ Saựng taùo trong tử duy

+ Tử duy caực vaỏn ủeà cuỷa toaựn hoùc moọt caựch loõgic vaứ heọ thoỏng.

 

doc 10 trang Người đăng trường đạt Lượt xem 965Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số và giải tích 11 cơ bản tuần 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 12
Tiết ppct : 41 Ngày so¹n : 17/11/2009
Líp
Ngµy d¹y
Tªn häc sinh v¾ng
Ghi chĩ
11C
BÀI 3 : NHỊ THỨC NIU – TƠN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS nắm được 
+ Công thức nhị thức niu – tơn 
+ Hệ số của khai triển nhị thức niu – tơn qua tam giác Pa – xcan.
2. Kĩ năng: 
+ Tìm được hệ số của đa thức khi khai triển (a+b).
+ Điền được hàng sau của nhị thức Niu – tơn khi biết hàng ở ngay trước đó.
3. Thái độ : 
+ Tự giác, tích cực trong học tập 
+ Sáng tạo trong tư duy 
+ Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS :
1.Chuẩn bị của GV:
+ Chuẩn bị các câu hỏi gợi mở 
+ Chuẩn bị phấn màu, và một số đồ dùng khác.
2. Chuẩn bị của HS:
+ Cần ôn lại một số kiến thức đã học về hằng đẳng thức.
+ ôn lại lại bài 2.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
A. Bài cũ: 5’
Câu hỏi 1: Hãy phân biệt tổ hợp và chỉnh hợp 
Câu hỏi 2: Nêu các công thức tính số tổ hợp chập k của n?
Câu hỏi 3: Nêu các tính chất của tổ hợp chập k của n ?
B. Bài mới:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA G.V
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TG
I. Công thức nhị thức Niu – tơn 
1. Định nghĩa:
 (1) 
+Một số hệ quả :
Với a = b = 1, ta có 
Với a = 1; b = -1, ta có 
+Chú ý:
Trong biểu thức ở vế phải của công thức (1);
a) Số các hạng tử là n + 1 
b) Các hạng tử có số mũ của a giảm dần từ n đến 0, số mũ của b tăng dần từ 0 đến n, nhưng tổng các mũ của a và b trong mỗi hạng tử luôn bằng n.
c) Các hệ số của mỗi hạng tử cách đều hai hạng tử đầu và cuối thì bằng nhau.
II. Tam giác Pa – xcan
Định nghĩa
Trong công thức nhị thức Niu – tơn ở mục I, cho n = 0, 1, và xếp các hệ số thành dòng, ta nhận được tam giác sau đây, gọi là tam giác Pa – xcan.
+ Nhận xét: 
từ công thức suy ra cách tính các số ở mỗi dòng dựa vào các số ở dòng trước đó.Chẳng hạn 
+ GV nêu các câu hỏi sau:
H1. Nêu các hằng đẳng thức và 
H2. Chứng minh 
.
GV nêu công thức:
+GV nêu chú ý:
+ GV hướng dẫn HS thực hiện ví dụ 1 
Câu hỏi 1: Trong khai triển Niu – tơn, ở đây n bằng bao nhiêu? 
Câu hỏi 2: Hãy khai triển biểu thức đã cho.
+GV hướng dẫn HS thực hiện ví dụ 2. 
+ Nêu định nghĩa 
+ GV nêu quy luật
+ GV đưa ra nhận xét
H:Dùng tam giác Pa – xcan, chứng tỏ rằng 
a) 1 + 2 + 3 + 4 = .
H: Dùng tam giác Pa –xcan, chứng tỏ rằng . 
b) 1 + 2 +  + 7 = .
+ Hs suy nghĩ trả lời
Hs theo dõi và ghi chép
Hs theo dõi và ghi chép
+ Hs suy nghĩ trả lời
Hs theo dõi và ghi chép
Gợi ý trả lời:
Gợi ý trả lời:
Chứng minh tương tự câu a)
20’
15’
 c. Củng cố :(5 phút) Củng cố các kiến thức đã học về nhị thức Niutơn và công thức Pa-xcan.
1. Khai triển (2x-1)5 là:
A: 32x5+80x4+80x3+40x2+10x+1
B: 16x5+40x4+20x3+20x2+5x+1
C:32x5-80x4+80x3-40x2+10x-1
D:-32x5+80x4-80x3+40x2-10x+1
2. Số hạng thứ 12 kể từ trái sang phải của khai triển (2-x)15 là:
A: -16x11	B:16x11 	C:211x11 	D: 16x11
+ CÇn n¾m v÷ng c«ng thøc khai triĨn vµ tam gi¸c pascal.
Hs: Ghi nhí.
5. DỈn dß: Lµm c¸c bµi tËp
 Bài tập 1, 2, 3, 4,5,6 SGK trang 57 - 58.
Bai ra thªm: Tìm số hạng khơng chứa x trong khai triển .
HS: Ghi chÐp bµi ®Çy ®đ vµ ghi nhËn.
tãm t¾t bµi häc
1. .
Víi a = b = 1, ta cã .
Víi a = 1, b = -1 ta cã
.
2. Trong c«ng thøc nhÞ thøc Niu - t¬n ë mơc I, cho n = 0, 1, ... vµ xÕp c¸c hƯ sè thµnh dßng, ta nhËn ®­ỵc tamgi¸c sau ®©y, gäi lµ tam gi¸c Pa - xcan.
d.Bµi tËp vỊ nhµ 
Bµi 1,2,3,4,5 SGK Tr 57- 58 
Những lưu ý, kiến nghị, bổ sung, sửa đổi sau tiết giảng:
 Lớp: 	 Đối tượng học sinh: 	 Nội dung
Tiết ppct : 42 Ngày so¹n : 18/11/2009
Líp
Ngµy d¹y
Tªn häc sinh v¾ng
Ghi chĩ
11C
 LUYỆN TẬP VỀ NHỊ THỨC NIU – TƠN 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS nắm được 
+ Công thức nhị thức niu – tơn 
+ Hệ số của khai triển nhị thức niu – tơn qua tam giác Pa – xcan.
2. Kĩ năng: 
+ Tìm được hệ số của đa thức khi khai triển (a+b).
+ Điền được hàng sau của nhị thức Niu – tơn khi biết hàng ở ngay trước đó.
+Vận dụng được kiến thức đã học vào làm bài tập sgk
3. Thái độ : 
+ Tự giác, tích cực trong học tập 
+ Sáng tạo trong tư duy 
+ Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS :
1.Chuẩn bị của GV:
+ Chuẩn bị các câu hỏi gợi mở 
+ Chuẩn bị phấn màu, và một số đồ dùng khác.
2. Chuẩn bị của HS:
+ ôn lại bài 3.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
A. Bài cũ: 3’
Câu hỏi : Nêu các công thức tính nhị thức Niutơn và tam giác Pa-xcan?
B. Bài mới: 
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA G.V
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TG
 Bài 1: sgk 
Đáp số : 
 Bài 2: sgk
Đáp số : 
a) Hệ số của chính là hệ số của tức là 
b) Hệ số của chính là hệ số của tức là .
Bài 3: sgk
Hệ số của xlà Từ đó ta có n = 5.
Hướng dẫn :
Dùng trực tiếp công thức nhị thức Niu – tơn 
NhËn xÐt bbµi lµm cđa 3 häc sinh sau ®ã sưa cho hoµn chØnh
-Sử dụng trực tiếp công thức Niu – tơn
§iỊu khiĨn c¸c nhãm lµm viƯc
Gv gợi mở cho hs làm bài
+ Hs suy nghĩ làm bài
Ba häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy
+ Hs suy nghĩ làm bài
Ho¹t ®éng theo nhãm häc tËp
+ Hs suy nghĩ trả lời
15’
15’
10’
 Củng cố :(2 phút) Củng cố các kiến thức đã học về nhị thức Niutơn và công thức Pa-xcan.
 Những lưu ý, kiến nghị, bổ sung, sửa đổi sau tiết giảng:
 Lớp: 	 Đối tượng học sinh: 	 Nội dung
Tiết ppct : 43 Ngày so¹n : 19/11/2009
Líp
Ngµy d¹y
Tªn häc sinh v¾ng
Ghi chĩ
11C
 LUYỆN TẬP VỀ NHỊ THỨC NIU – TƠN 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS nắm được 
+ Công thức nhị thức niu – tơn 
+ Hệ số của khai triển nhị thức niu – tơn qua tam giác Pa – xcan.
2. Kĩ năng: 
+ Tìm được hệ số của đa thức khi khai triển (a+b).
+ Điền được hàng sau của nhị thức Niu – tơn khi biết hàng ở ngay trước đó.
+Vận dụng được kiến thức đã học vào làm bài tập sgk
3. Thái độ : 
+ Tự giác, tích cực trong học tập 
+ Sáng tạo trong tư duy 
+ Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS :
1.Chuẩn bị của GV:
+ Chuẩn bị các câu hỏi gợi mở 
+ Chuẩn bị phấn màu, và một số đồ dùng khác.
2. Chuẩn bị của HS:
+ ôn lại bài 3.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
A. Bài cũ: 3’
Câu hỏi : Nêu các công thức tính nhị thức Niutơn và tam giác Pa-xcan?
B. Bài mới: 
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA G.V
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TG
Bài 4: sgk
Bài 5: sgk
Đáp số : ( 3.1 – 4) = -1 
Bài 6: sgk
Đáp số : 
a) Ta có chia hết cho 10
b) chia hết cho 100.
- Gv đặt câu hỏi:
Câu hỏi 1: 
Xác định biểu thức không chứa x?
Câu hỏi 2: 
Tìm hệ số của số hạng này . 
Câu hỏi 3: 
Xác định số hạng đó.
5. Hướng dẫn. Dựa vào công thức nhị thức Niu – tơn.
-Gv gợi mở cho hs làm bài
+ Hs suy nghĩ trả lời
Gợi ý trả lời câu hỏi 1: 
Biểu thức không chứa x là biểu thức chứa 
Gợi ý trả lời câu hỏi 2: 
Hệ số là 
Gợi ý trả lời câu hỏi 3: 
10’
7’
10’
 C. Cđng cè 15’
 mét sè c©u hái tr¾c nghiƯm kh¸ch quan
 H·y ®iỊn ®ĩng, sai vµo « trèng sau
 C©u 1. Trong khai triĨn (a + b)8.
 (a) Sè c¸c hƯ sè lµ 8	0 
 (b) HƯ sè lín nhÊt lµ 35	0 
 (c) HƯ sè lín nhÊt lµ 70	0 
 (d) HƯ sè nhá nhÊt lµ 1	0 
 Tr¶ lêi
(a)
(b)
(c)
(d)
S
S
§
§
 C©u 2. Trong khai triĨn (a - b)8.
 (a) Sè c¸c hƯ sè lµ 9	0 
 (b) HƯ sè lín nhÊt lµ 35	0 
 (c) HƯ sè lín nhÊt lµ 70	0 
 (d) HƯ sè nhá nhÊt lµ 1	0 
 Tr¶ lêi
(a)
(b)
(c)
(d)
§
S
§
S
 H·y chän kh¼ng ®Þnh ®ĩng trong c¸c c©u sau
 C©u 3. Cho ph­¬ng tr×nh l­ỵng gi¸c: -2sinx = 1.
 Trong khai triĨn (a + 2b)6 hƯ sè cđa ®¬n thøc chøa b5 lµ
	(a) 16;	(b) 32;
	(c) 64;	(d) 112.
 Tr¶ lêi. (b).
 D. H­íng dÉn vỊ nhµ
 BTVN : Bµi 3.1 ®Õn 3.5 SBT Tr 65
 Những lưu ý, kiến nghị, bổ sung, sửa đổi sau tiết giảng:
 Lớp: 	 Đối tượng học sinh: 	 Nội dung
Tiết ppct : 44 Ngày so¹n : 21/11/2009
Líp
Ngµy d¹y
Tªn häc sinh v¾ng
Ghi chĩ
11C
luyƯn tËp
I. Mơc tiªu
1. KiÕn thøc Cđng cè cho häc sinh:
	1. Mèi quan hƯ gi÷a hai ®­êng th¼ng trong kh«ng gian, ®Ỉc biƯt lµ hai tr­êng hỵp: Hai ®­êng th¼ng chÐo nhau vµ hai ®­êng th¼ng song song.
	2. HiĨu ®­ỵc c¸c vÞ trÝ t­¬ng ®èi cđa hai ®­êng th¼ng trong kh«ng gian.
	3. C¸c tÝnh chÊt cđa hai ®­êng th¼ng song song vµ hai ®­êng th¼ng chÐo nhau.
2. KÜ n¨ng
	- X¸c ®Þnh ®­ỵc khi nµo hai ®­êng th¼ng song song, khi nµo hai ®­êng th¼ng chÐo nhau.
	- ¸p dơng ®­ỵc c¸c ®Þnh lÝ ®Ĩ chøng minh hai ®­êng th¼ng song song.
	- X¸c ®Þnh ®­ỵc giao tuyÕn cđa hai mỈt ph¼ng.
3. Th¸i ®é
	- Liªn hƯ ®­ỵc víi nhiỊu vÊn ®Ị cã trong thùc tÕ víi bµi häc.
	- Cã nhiỊu s¸ng t¹o trong h×nh häc, ®Ỉc biƯt lµ trong kh«ng gian.
	- Høng thĩ trong häc tËp, tÝch cùc ph¸t huy tÝnh ®éc lËp trong häc tËp.
II. chuÈn bÞ cđa gv vµ hs 
1. ChuÈn bÞ cđa GV 
	• Bµi tËp SGK vµ hƯ thèng c©u hái tr¾c nghiƯm.
	• Th­íc kỴ, phÊn mµu, 
2. ChuÈn bÞ cđa HS
 Lµm bµi tr­íc ë nhµ, cã thĨ liªn hƯ c¸c bµi ®· häc ë líp d­íi.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc
a. ®Ỉt vÊn ®Ị
C©u hái 1. Trong phßng häc em h·y chØ ra ba ®­êng th¼ng song song víi nhau.
C©u hái 2. Trong phßng häc em h·y chØ ra hai ®­êng th¼ng kh«ng c¾t nhau mµ cịng kh«ng song song.
C©u hái 3. NÕu hai ®­êng th¼ng trong kh«ng gian kh«ng song song th× c¾t nhau, ®ĩng hay sai?
Trong bµi häc nµy chĩng ta t×m hiĨu vỊ hai ®­êng th¼ng song song vµ hai ®­êng th¼ng chÐo nhau, c¸c tÝnh chÊt cđa chĩng.
b. Bµi míi
1. Bµi tËp 1 SGK Tr 59 - Yªu cÇu hs vÏ h×nh
 Gi¸o viªn h­íng dÉn
a) Dùa vµo ®Þnh lÝ 2 xem 3 ®­êng th¼ng ®· cho lµ giao tuyÕn cđa 3 mp nµo?
b) Cịng dùa vµo ®Þnh lÝ 2.
	A chøng minh
S
 a) XÐt 3 mp : (ABC),( ADC),(PQRS)
D
 Cã : mp (ABC) mp ( ADC) = AC
P
 mp( ADC) mp(PQRS) =SR
	 mp(ABC) mp	(PQRS) = PQ
R
 theo ®Þnh lý 2 suy ra 
C
Q
B
	 AC,SR, PQ ®ång quy hoỈc song song
	b) chøng minh t­¬ng tù c©u a	22	 
	2. Bµi tËp 2 SGK Tr 59
Gv h­íng dÉn
? NÕu S lµ giao ®iĨm cđa AD vµ mp (PQR) th× em cã nhËn xÐt g× vỊ mqh cđa 3 ®­êng th¼ng PR, AC, SQ
? khi ®ã nÕu PR // AC hay PR c¾t AC th× vÞ trÝ t­¬ng ®èi cđa SQ víi AC nh­ thÕ nµo?
 A HS: chøng minh
 Gäi S = SD mp(PQR)
 Khi ®ã ta cã:mp(ABC) mp (PRQ) = PR
 mp(ABC) mp (ADC) = AC
 P mp(ADC) mp (PRQ) = SQ
 Mµ 
	a) PR // AC suy ra SQ // AC
	b) PR c¾t AC suy ra RS, QS vµ AC ®ång quy
 R
 B C
 D
c. cđng cè
mét sè c©u hái tr¾c nghiƯm
H·y khoanh trßn ý mµ em cho lµ hỵp lý
C©u 1. Hai ®­êng th¼ng chÐo nhau th× kh«ng song song víi nhau.
(a) §ĩng;	(b) Sai.
C©u 2. Hai ®­êng th¼ng kh«ng song song víi nhau th× chÐo nhau.
(a) §ĩng;	(b) Sai.
C©u 3. Hai ®­êng th¼ng cïng n»m trong mét mỈt ph¼ng mµ kh«ng c¾t nhau th× chÐo nhau.
(a) §ĩng;	(b) Sai.
C©u 4. Ba mỈt ph¼ng ®«i mét c¾t nhau th× ba giao tuyÕn song song.
(a) §ĩng;	(b) Sai.
C©u 5. Ba mỈt ph¼ng ®«i mét c¾t nhau th× ba giao tuyÕn ®ång quy.
(a) §ĩng;	(b) Sai.
C©u 6. H·y ®iỊn ®ĩng, sai vµo c¸c « trèng sau ®©y:
(a) a // b, b // c th× a vµ c song song hoỈc trïng nhau.	0 
(b) Cã mét ®­êng th¼ng duy nhÊt ®i qua mét ®iĨm ngoµi ®­êng th¼ng vµ song song víi ®­êng th¼ng Êy.	0 
(c) Hai ®­êng th¼ng cïng song song víi ®­êng th¼ng thø ba th× song song.	0 
(d) C¶ ba c©u trªn ®Ịu sai.	0 
Tr¶ lêi.
a
b
c
d
§
§
S
S
Chän c©u tr¶ lêi ®ĩng trong c¸c bµi tËp sau:
C©u 7. Sè ®­êng th¼ng ®i qua M Ï d vµ song song víi d lµ:
(a) 1;	(b) 3;
(c) 4;	(d) V« sè.
Tr¶ lêi. (d).
C©u 8. Cho h×nh b×nh hµnh ABCD vµ mét ®iĨm E Ï (ABCD). Khi ®ã giao ®iĨm cđa hai mỈt ph¼ng (ICD) vµ (IAB) lµ mét ®­êng th¼ng:
(a) Song song víi AB;
(b) Song song víi CD;
(c) Song song víi BD;
(d) C¶ ba c©u trªn ®Ịu sai.
Tr¶ lêi. (a).
d. H­íng dÉn vỊ nhµ
BTVN :
 Bµi 3 SGK tr­êng hỵp 60
 Bµi 2.10 ®Ðn 2.14 SBT Tr 64 - 65
H­íng dÉn bµi 3
D
M
N
G
M’
A’
x
C
B
a) H1. Gäi AG Ç BN = A’. Chøng minh A’ lµ ®iĨm cÇn t×m.
b) Chøng minh B, M’ vµ A, cïng thuéc BN.
c) H1. Chøng minh GA’ lµ ®­êng trung b×nh vđa tam gi¸c MNB.
H2. Chøng minh MM’ lµ ®­êng trung b×nh cđa tam gi¸c ABA’.
H3. H·y chøng minh GA = 3GA’.
Những lưu ý, kiến nghị, bổ sung, sửa đổi sau tiết giảng:
 Lớp: 	 Đối tượng học sinh: 	 Nội dung
KÝ duyƯt cđa tỉ trëng tỉ tù nhiªn
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 12.doc