Giáo án English 10 - Unit 10: The passive voice

Giáo án English 10 - Unit 10: The passive voice

* Cách đổi từ câu chử động qua câu bị động

- B1: Lấy tân ngữ (Object) của câu chủ động làm chủ ngữ (Subject) của câu bị động

- B2: Động từ “to be” chia phù hợp với chủ ngữ, động từ chính chia ở V3/ed

- B3: Chủ ngữ của câu chủ động làm tân ngữ (Object) của câu bị động (by O)

Chú ý: Trạng từ chỉ nơi chốn đứng trước “by”, trạng từ chỉ thời gian đứng sau “by”

 

doc 4 trang Người đăng tamnguyenth Lượt xem 3273Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án English 10 - Unit 10: The passive voice", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UNIT 10: THE PASSIVE VOICE (THỂ BỊ ĐỘNG) (7/2/2017)
 - THE PASSIVE VOICE (thể bị động)
 - THE PRESENT PERFECT AND THE PAST SIMPLE ( thì hiện tại hoàn thành và thì QKD)
THE PASSIVE VOICE (Câu bị động)
I. FORM (công thức chung)
ACTIVE: S + V + O
 PASIVE S + be + V3/ED + By O
* Cách đổi từ câu chử động qua câu bị động
- B1: Lấy tân ngữ (Object) của câu chủ động làm chủ ngữ (Subject) của câu bị động
- B2: Động từ “to be” chia phù hợp với chủ ngữ, động từ chính chia ở V3/ed
- B3: Chủ ngữ của câu chủ động làm tân ngữ (Object) của câu bị động (by O)
Chú ý: Trạng từ chỉ nơi chốn đứng trước “by”, trạng từ chỉ thời gian đứng sau “by”
II. CÔNG THỨC CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG CỦA CÁC THÌ.
Tenses (thì)
Active (câu chủ động)
Passive (câu bị động)
1. Simple present (hiện tại đơn)
 S + Vs/es + O
Ex: She makes a cake.
 S + is /am/are + V3/ed + by O
Ex: A cake is made (by her).
 2. The present continuous (hiện tại tiếp diễn)
S + is /am/are + V-ing + O
Ex: She is making a cake.
S + am/is/are + being + V3/ed +(by O)
Ex: A cake is being made (by her).
3. The past simple
(thì quá khứ đơn)
 S + V2/ed + O
 Ex: She made a cake
 S + was/were + V3/ed + (by O)
Ex: A cake was made (by her).
4. The past continuous	
(thì quá khứ tiếp diễn)
S + was/were + V-ing + O
Ex: She was making a cake
S + was/were + being + V3/ed + (by O)
Ex: A cake was being made (by her).
5. The present perfect
(thì hiện tại hoàn thành)
S + has/have + V3/ed + O
Ex: She has made a cake
S + has /have + been + V3/ed
Ex: A cake has been made (by her).
6. The past perfect
(thì quá khứ hoàn thành)
S + had + V3/ed + O
Ex: She had made a cake.
S + had + been + V3/ed + (by O)
Ex: A cake had been made (by her).
7. The future simple
(thì tương lai đơn)
S + will/shall+ Vbare-inf
Ex: She will make a cake.
 S + will/shall + be + V3/ed + (by O)
Ex: A cake will be made (by her).
8. be going to (sắp.)
S + is/am/are going to + Vinf
Ex: She is going to make a cake
 S +am/is/are going to+ be +V3/ed + (by O)
Ex: A cake is going to be made (by her).
9. Modals verbs (động từ khiếm khuyết)
S + can/could/may+ Vinf
She can make a cake.
S+ can/could/may+ be + V3/ed + (by O)
Ex: A cake can be made (by her)
BÀI TẬP
1. Change the sentences into passive voice (chuyển sang bị động)
1. Nam cleans the car everyday.
à The car .
2. She buys 3 flowers.
à 3 flowers .
3. He takes this photo.
à This photo .
4. Lan cleans the floor everyday.
à The floor .
5. She teaches History at Chu Van An school.
à History.
6. People speak English all over the world.
à English .
7. The police are following the thief.
à The thief .
8. She is washing the cars.
à The cars .
9. She is making a birthday cake for the party
à A birthday cake.
10. Alice is cutting the cake
à The cake .
11. They planted 10 trees last years.
à 10 trees .
12. They found the bicycle in the park last night.
à The bicycle .
13. He sent Nam a letter yesterday.
à Nam .
14. We bought a car last month.
à A car .
15. The teacher gave me some exercise yesterday
à I.
16. The children looked at the women with a red hat.
à The women with a red hat .
17. The boys broke the window one hour ago.
à The window 
18. The students was planting the trees in the school
à The trees .
19. He was watching the film “Son Moi Hong” at 6 p.m yesterday.
à The film “Son Moi Hong” 
20. Hoa was writing a letter.
à A letter .
21. Son has bought a phone since last year.
à A phone .
22.Tom has finished the work 
à The work.
23. Ms Phuong has taught Chemistry since 2007.
à Chemistry .
24. I will visit Dong Xanh tomorrow.
à Dong Xanh.
25. John will buy a computer tomorrow.
à A computer .
26. They will hold the meeting before Tet holiday.
à The meeting 
27. Mary can eat 5 eggs.
à 5 eggs .
28. They can’t make tea with cold water.
à Tea .
29. They may use this room for the party
à This room .
30. The teacher is going to tell a story
à A story .
31. He is going to paint this house.
à This house .
2. Choose the best answer (chọn đáp án đúng nhất)
1. My wedding ring  of yellow and white gold.
	A. is made	B. is making	C. made	D. maked
2. If your brother ., he would come.
	A. invited	B. were invited	C. were inviting	D. invite
3. References . in the examination room.
	A. not are used	B. is not used	C. didn’t used D. are not used
4. Mary .. in Boston.
	A. are born	B. were born	C. was born	D. born
5. My mother is going  this house.
	A. sold	B. to be sold	C. to sold	D. to sell
6.There’s somebody behind us . I think we are .
	A. being followed	B. are followed	C. follow	D. following
7. They cancelled all flights because of fog.
	A. All flights because of fog were cancelled.	
	C. All flights were cancelled by them because of fog.
	D. All flights were because of fog cancelled.
8.They are building a new highway around the city.
	A. A new highway are being built around the city.
	B. A new highway is being built around the city by them.
	C. A new highway around the city is being built.
	D. Around the city a new highway is being built.
9.They have built a new hospital near the airport.
	A. A new hospital has been built near the airport by them.
	B. A new hospital near the airport has been built.
	C. A new hospital have been built near the airport .
	D. Near the airport a new hospital has been built by them.
10. People don’t use this road very often.
	A. This road is not used very often.
	B. Not very often this road is not used.
	C. This road very often is not used.
	D. This road not very often is used.
11. Somebody is using the computer at the moment.
	A. The computer is being used at the moment.
	B. The computer at the moment is being used.
	D. The computer is used at the moment.
12. They have changed the date of the meeting..
	B. The date of the meeting has been changed by them.
	C. The meeting has been changed the date.
	D. The date of the meeting has changed.

Tài liệu đính kèm:

  • docUNIT 10 THE PASSIVE VOICE.doc