Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Lớp 12 - Bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vê an ninh tổ quốc - Tòng Văn Quân

Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Lớp 12 - Bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vê an ninh tổ quốc - Tòng Văn Quân

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Về kiến thức:

- Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.

2. Về kĩ năng:

- Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ an nhinh quốc gia.

3. Về thái độ:

- Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

1. Nội dung: Gồm 2 phần

 Phần 1: Những vấn đề chung về bảo vệ an ninh quốc gia

 Phần 2: Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

2. Nội dung trọng tâm:

 Phần 2: Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

III. THỜI GIAN:

- Tổng số 03 tiết

- Phân bố thời gian:

+ Tiết 1,2: giới thiệu những vấn đề chung

+ Tiết 3: giới thiệu học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP:

1. Tổ chức:

- Lên lớp ý thuyết trên lớp học.

- Trao đổi giữa học sinh và giáo viên

2. Phương pháp:

-GV: Sử dụng phương pháp thuyết trình, lấy ví dụ minh họa.

-HS: Chú ý lắng nghe và ghi chép nội dung bài.

 

doc 14 trang Người đăng phuochung261 Ngày đăng 04/10/2021 Lượt xem 588Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục quốc phòng và an ninh Lớp 12 - Bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vê an ninh tổ quốc - Tòng Văn Quân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2
 PHÊ CHUẨN 
Ngày Tháng Năm
Môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH
BÀI GIẢNG
TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VÊ AN NINH TỔ QUỐC
Đối tượng: Học sinh lớp 12 THPT
Người biên soạn: TÒNG VĂN QUÂN
Đơn vị : Lớp k39 GDQPAN
Chức vụ : SINH VIÊN
Hà Nội
TIẾT 01
BÀI 9
TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VÊ AN NINH TỔ QUỐC
PHẦN I: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Về kiến thức:
- Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.
2. Về kĩ năng:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ an nhinh quốc gia.
3. Về thái độ:
- Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1. Nội dung: Gồm 2 phần
 Phần 1: Những vấn đề chung về bảo vệ an ninh quốc gia
 Phần 2: Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
2. Nội dung trọng tâm:
 Phần 2: Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
III. THỜI GIAN:
Tổng số 03 tiết
Phân bố thời gian:
+ Tiết 1,2: giới thiệu những vấn đề chung
+ Tiết 3: giới thiệu học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP:
1. Tổ chức:
- Lên lớp ý thuyết trên lớp học.
- Trao đổi giữa học sinh và giáo viên
2. Phương pháp:
-GV: Sử dụng phương pháp thuyết trình, lấy ví dụ minh họa.
-HS: Chú ý lắng nghe và ghi chép nội dung bài.
V. ĐỊA ĐIỂM
- Tại lớp học
VI. VẬT CHẤT
1. Chuẩn bị của học sinh: SGK, bút ,vở.
2. Chuẩn bị của giáo viên: giáo án, SGK, tại liệu tham khảo
PHÂN II: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI
I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI(45 PHÚT)
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra quân số, trang phục.
2.Phổ biến các quy định
3. Kiểm tra bài cũ (3-5 phút)
II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI
1. Lên lớp:
STT
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP
VẬT CHẤT
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
Tiết 1
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA
1. An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia
a. An ninh quốc gia:
 - Là sự ổn định, phát triển của chế độ và Nhà nước; sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
- Bao gồm an ninh trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, xã hội, quốc phòng, đối ngoại...
b. Bảo vệ an ninh quốc gia: Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia:
- Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi xâm phạm.
- Mục tiêu về an ninh quốc gia là: những đối tượng, địa điểm, công trình, cơ sở theo quy định của pháp luật.
- Bảo vệ an ninh quốc gia là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi công dân.
2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
- Bảo vệ chế độ, Nhà nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
- Bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn hóa, khối đại đoàn kết dân tộc.
- Bảo vệ an ninh kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác.
-  Bảo vệ bí mật Nhà nước.
- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm.
45 phút
Sử dụng biện pháp thuyết trình và đạt vấn đề
Bảo vệ an ninh quốc gia gồm những nhiệm vụ nào?
Chú ý nghe giảng và ghi chép nội dung trọng tâm
SGK, giáo án, tại liệu tham khảo
III. KẾT THÚC BÀI GIẢNG (5 PHÚT)
1.Hệ thống lại nội dung đã giảng daỵ trong bài
- An ninh và sự ổn định, phát triển của chế độ và Nhà nước; Sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.
- Phải bảo vệ những thành quả đã đạt được
2.Nhận xét, đánh giá kết quả buổi học
 Số HS tham gia học, vắng, thái độ học tập, chấp hành quy chế, thời gian.
IV. RÚT KINH NGHIỆM.
TIẾT 02
BÀI 9
TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VÊ AN NINH TỔ QUỐC
PHẦN I: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Về kiến thức:
- Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.
2. Về kĩ năng:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ an nhinh quốc gia.
3. Về thái độ:
- Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1. Nội dung: Gồm 2 phần
 Phần 1: Những vấn đề chung về bảo vệ an ninh quốc gia
 Phần 2: Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
2. Nội dung trọng tâm:
 Phần 2: Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
III. THỜI GIAN:
Tổng số 03 tiết
Phân bố thời gian:
+ Tiết 1,2: giới thiệu những vấn đề chung
+ Tiết 3: giới thiệu học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP:
1. Tổ chức:
- Lên lớp ý thuyết trên lớp học.
- Trao đổi giữa học sinh và giáo viên
2. Phương pháp:
-GV: Sử dụng phương pháp thuyết trình, lấy ví dụ minh họa.
-HS: Chú ý lắng nghe và ghi chép nội dung bài.
V. ĐỊA ĐIỂM
- Tại lớp học
VI. VẬT CHẤT
1. Chuẩn bị của học sinh: SGK, bút ,vở.
2. Chuẩn bị của giáo viên: giáo án, SGK, tại liệu tham khảo
PHÂN II: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI
I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI(45 PHÚT)
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra quân số, trang phục.
2.Phổ biến các quy định
3. Kiểm tra bài cũ (3-5 phút)
II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI
1. Lên lớp:
STT
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP
VẬT CHẤT
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
Tiết 2
3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
a. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
Là nội dung trọng yếu hàng đầu, thường xuyên, cấp bách.
 - Bảo vệ chế độ, Nhà nước, Đảng.
 - Giữ gìn sự trong sạch của tổ chức đảng, Nhà nước.
 - Bảo vệ các cơ quan và những người Việt Nam đang làm việc, học tập ở nước ngoài.
- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá.
b. Bảo vệ an ninh kinh tế
- Bảo vệ sự ổn định, phát triển của nền kinh tế thị trường.
- Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, các nhà khoa học, nhà kinh doanh.
c. Bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng
- Bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của văn hoá, tư tưởng.
- Bảo vệ sự đúng đắn, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc.
- Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm công tác văn hoá, văn nghệ.
d. Bảo vệ an ninh dân tộc
- Bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
- Ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc.
e. Bảo vệ an ninh tôn giáo
- Đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng.
- Đấu tranh với các đối tượng, các thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo.
- Thực hiện đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
g. Bảo vệ an ninh biên giới
- Bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biên giới quốc gia, cả ở đất liền và ở trên biển.
- Chống các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới.
h. Bảo vệ an ninh thông tin
- Bảo đảm an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí mật.
- Chống lộ, lọt những thông tin bí mật của Nhà nước.
- Ngăn chặn các hoạt động khai thác, dò tìm để đánh cắp thông tin trên mạng.
45 phút
Sử dụng biện pháp thuyết trình và đạt vấn đề
Bảo vệ an ninh quốc gia gồm những nội dung gì?
Chú ý nghe giảng và ghi chép nội dung trọng tâm
SGK, giáo án, tại liệu tham khảo
III. KẾT THÚC BÀI GIẢNG (5 PHÚT)
1.Hệ thống lại nội dung đã giảng daỵ trong bài
2.Nhận xét, đánh giá kết quả buổi học
 Số HS tham gia học, vắng, thái độ học tập, chấp hành quy chế, thời gian.
IV. RÚT KINH NGHIỆM.
TIẾT 03
BÀI 9
TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VÊ AN NINH TỔ QUỐC
PHẦN I: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Về kiến thức:
- Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.
2. Về kĩ năng:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ an nhinh quốc gia.
3. Về thái độ:
- Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1. Nội dung: Gồm 2 phần
 Phần 1: Những vấn đề chung về bảo vệ an ninh quốc gia
 Phần 2: Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
2. Nội dung trọng tâm:
 Phần 2: Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
III. THỜI GIAN:
Tổng số 03 tiết
Phân bố thời gian:
+ Tiết 1,2: giới thiệu những vấn đề chung
+ Tiết 3: giới thiệu học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP:
1. Tổ chức:
- Lên lớp ý thuyết trên lớp học.
- Trao đổi giữa học sinh và giáo viên
2. Phương pháp:
-GV: Sử dụng phương pháp thuyết trình, lấy ví dụ minh họa.
-HS: Chú ý lắng nghe và ghi chép nội dung bài.
V. ĐỊA ĐIỂM
- Tại lớp học
VI. VẬT CHẤT
1. Chuẩn bị của học sinh: SGK, bút ,vở.
2. Chuẩn bị của giáo viên: giáo án, SGK, tại liệu tham khảo
PHÂN II: THỰC HÀNH GIẢNG BÀI
I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI(45 PHÚT)
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra quân số, trang phục.
2.Phổ biến các quy định
3. Kiểm tra bài cũ (3-5 phút)
II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI
1. Lên lớp:
STT
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP
VẬT CHẤT
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
Tiết 3
II. HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm
- Nhận thức được tính chất, nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đó, xác định trách nhiệm là một lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này.
- Tích cực học tập nâng cao kiến thức về Hiến pháp, pháp luật, hiểu được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia.
- Luôn nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2. Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
- Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và quy chế của nhà trường, sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật.
- Thực hiện tốt phương châm: Học sinh với 3 không.
- Không tự phát lập hội, câu lạc bộ, ra báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái quy định của pháp luật. Cảnh giác, phòng  ngừa những âm mưu, thủ đoạn phá hoại.
- Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện.
- Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, cùng mọi người thực hiện nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia.
3. Nêu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham   gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc
- Luôn nêu cao cảnh giác, phát hiện và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác những thông tin sai trái.
- Chủ động đề phòng, không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Tích cực, tự giác tham gia giải quyết các nhiệm vụ theo yêu cầu.
- Động viên giúp đỡ những người đã lầm lỡ, sa ngã để giúp họ mau chóng tiến bộ. Kiên quyết không được bao che khuyết điểm.
- Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.
45 phút
Sử dụng biện pháp thuyết trình và đạt vấn đề
Làm thế nào để nêu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham   gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc?
Chú ý nghe giảng và ghi chép nội dung trọng tâm
SGK, giáo án, tại liệu tham khảo
III. KẾT THÚC BÀI GIẢNG (5 PHÚT)
1.Hệ thống lại nội dung đã giảng daỵ trong bài
2.Nhận xét, đánh giá kết quả buổi học
 Số HS tham gia học, vắng, thái độ học tập, chấp hành quy chế, thời gian.
IV. RÚT KINH NGHIỆM.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_giao_duc_quoc_phong_va_an_ninh_lop_12_bai_9_trach_nh.doc