Văn mẫu: Thuyết trình về ngày nhà giáo Việt Nam 20 / 11

Văn mẫu: Thuyết trình về ngày nhà giáo Việt Nam 20 / 11

 Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các thầy cô giáo,

 thưa toàn thể các bạn !

 Trước tiên nhân ngày nhà giáo Việt nam 20/11, cho phép tôi thay mặt tập thể sư phạm các trường học và gần 700 em học sinh của trường tôi xin gửi tới các thầygiáo, cô giáo các đồng chí đại biểu lời chào trân trọng, lời chúc sức khoẻ và lòng biết ơn sâu sắc nhất.

 Thưa các đồng chí

 7/1946 xuất hiện một tổ chức các nhà giáo tiến bộ trên thế giới được thành lập ở Pa ri thủ đô nước Pháp lấy tên là fi se (liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục) năm 1949 tổ chức Fi se họp hội nghị tại Vác xa va thủ đô Ba lan xây dựng bản hiến chương nhà giáo gồm 15 chương với nội dung đấu tranh chống nền giáo dục tư sản phong kiến lạc hậu, xây dựng nền giáo dục tiến bộ, bảo vệ quyền lợi vật chất, tinh thần chính đáng của nghề dạy học, của người thầy giáo .Trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược công đoàn giáo dục Việt nam đã đặt quan hệ với Fi se và tháng 2/1953 Công đoàn giáo dục Việt Nam được gia nhập tổ chức fi se tại Viên thủ đô nước Áo năm 1957 có 57 nước dự hội nghị Fise trong đó có Việt Nam và đã quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm làm ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo và cũng bắt đầu từ đó ngày hiến chương được tổ chức rầm rộ ở miền bắc nước ta .Truyền thống tôn sư trọng đạo quý mến thầy giáo và vị trí của ngành giáo dục đã được khơi dậy trong nhân dân ta đã ăn sâu vào lòng mỗi một thầy cô giáo và học sinh tuy nhiên để đáp ứng với yêu câù đổi mới của đất nước ngành giáo dục đã vinh dự được hội đồng bộ trưởng họp ngày 28/9/1982 quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm làm ngày "Nhà giáo Việt nam "trãi qua 26 năm tổ chức kỉ niệm ngày hội của mình, ngành giáo dục trên trên khắp mọi miền đất nước luôn có được sự chăm lo giúp đỡ tận tình .Truyền thống tôn sư trọng đạo vẫn được giữ vững và phát huy một cách tốt đẹp

 

doc 5 trang Người đăng thuyan12 Ngày đăng 20/10/2020 Lượt xem 480Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Văn mẫu: Thuyết trình về ngày nhà giáo Việt Nam 20 / 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
diÔn v¨n 20/11
 KÝnh th­a quý vÞ ®¹i biÓu! KÝnh th­a c¸c thÇy c« gi¸o,
 th­a toµn thÓ c¸c b¹n !
 Tr­íc tiªn nh©n ngµy nhµ gi¸o ViÖt nam 20/11, cho phÐp t«i thay mÆt tËp thÓ s­ ph¹m c¸c tr­êng häc vµ gÇn 700 em häc sinh cña tr­êng t«i xin göi tíi c¸c thÇygi¸o, c« gi¸o c¸c ®ång chÝ ®¹i biÓu lêi chµo tr©n träng, lêi chóc søc khoÎ vµ lßng biÕt ¬n s©u s¾c nhÊt.
 Th­a c¸c ®ång chÝ 
 7/1946 xuÊt hiÖn mét tæ chøc c¸c nhµ gi¸o tiÕn bé trªn thÕ giíi ®­îc thµnh lËp ë Pa ri thñ ®« n­íc Ph¸p lÊy tªn lµ fi se (liªn hiÖp quèc tÕ c¸c c«ng ®oµn gi¸o dôc) n¨m 1949 tæ chøc Fi se häp héi nghÞ t¹i V¸c xa va thñ ®« Ba lan x©y dùng b¶n hiÕn ch­¬ng nhµ gi¸o gåm 15 ch­¬ng víi néi dung ®Êu tranh chèng nÒn gi¸o dôc t­ s¶n phong kiÕn l¹c hËu, x©y dùng nÒn gi¸o dôc tiÕn bé, b¶o vÖ quyÒn lîi vËt chÊt, tinh thÇn chÝnh ®¸ng cña nghÒ d¹y häc, cña ng­êi thÇy gi¸o .Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n ph¸p x©m l­îc c«ng ®oµn gi¸o dôc ViÖt nam ®· ®Æt quan hÖ víi Fi se vµ th¸ng 2/1953 C«ng ®oµn gi¸o dôc ViÖt Nam ®­îc gia nhËp tæ chøc fi se t¹i Viªn thñ ®« n­íc ¸o n¨m 1957 cã 57 n­íc dù héi nghÞ Fise trong ®ã cã ViÖt Nam vµ ®· quyÕt ®Þnh lÊy ngµy 20/11 hµng n¨m lµm ngµy Quèc tÕ hiÕn ch­¬ng c¸c nhµ gi¸o vµ còng b¾t ®Çu tõ ®ã ngµy hiÕn ch­¬ng ®­îc tæ chøc rÇm ré ë miÒn b¾c n­íc ta .TruyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o quý mÕn thÇy gi¸o vµ vÞ trÝ cña ngµnh gi¸o dôc ®· ®­îc kh¬i dËy trong nh©n d©n ta ®· ¨n s©u vµo lßng mçi mét thÇy c« gi¸o vµ häc sinh tuy nhiªn ®Ó ®¸p øng víi yªu c©ï ®æi míi cña ®Êt n­íc ngµnh gi¸o dôc ®· vinh dù ®­îc héi ®ång bé tr­ëng häp ngµy 28/9/1982 quyÕt ®Þnh lÊy ngµy 20/11 hµng n¨m lµm ngµy "Nhµ gi¸o ViÖt nam "tr·i qua 26 n¨m tæ chøc kØ niÖm ngµy héi cña m×nh, ngµnh gi¸o dôc trªn trªn kh¾p mäi miÒn ®Êt n­íc lu«n cã ®­îc sù ch¨m lo gióp ®ì tËn t×nh .TruyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o vÉn ®­îc gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy mét c¸ch tèt ®Ñp 
 KÝnh th­a quý vÞ ®¹i biÓu! th­a toµn thÓ c¸c ®ång chÝ !
 D©n téc ta vèn lµ mét d©n téc hiÕu häc cã truyÒn thèng t«n träng vµ quý mÕn thÇy c« gi¸o .tõ ngµy c¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng tíi nay 60 n¨m qua biÕt bao th¨ng trÇm cña lÞch sö .D©n téc ta ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n vµ gian khæ quyÕt t©m giµnh l¹i ®éc lËp tù do, mäi ng­êi ai còng cã c¬m ¨n, ¸o mÆc ai còng ®­îc häc hµnh vµ còng chÝnh v× thÕ sù nghiÖp gi¸o dôc lu«n ®­îc §¶ng, B¸c Hå quan t©m chó ý. Së dÜ §¶ng ta lu«n lu«n quan t©m ®Õn gi¸o dôc v× r»ng gi¸o dôc lµ nÒn t¶ng v¨n ho¸ cña mét n­íc lµ t­¬ng lai, søc m¹nh cña mét d©n téc. Gi¸o dôc lµ sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña quÇn chóng, gi¸o dôc kh«ng nh÷ng cã mÆt trªn mÆt trËn t­ t­ëng v¨n ho¸ mµ nã cßn cã mÆt trong mäi cuéc c¸ch m¹ng .Tõ khi nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø 7 ra ®êi §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh :"Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu ,®Çu t­ cho gi¸o dôc nh­ lµ ®Çu t­ cho mét nÒn kinh tÕ chiÕn l­îc ,vµ ph¶i nãi r»ng kh«ng cã gi¸o dôc th× sÏ kh«ng cã g× hÕt ,hiÓu theo nghÜa x©y dùng mét x· héi v¨n minh vµ hiÖn ®¹i 
 KÝnh th­a c¸c ®ång chÝ !
 Cïng víi vÞ trÝ cña ngµnh gi¸o dôc, vÞ trÝ cña ng­êi thÇy gi¸o còng ®­îc coi träng h¬n bao giê hÕt. B¸c Hå cña chóng ta nhµ l·nh ®¹o mét nhµ gi¸o xuÊt s¾c ®· tõng nãi: "Kh«ng cã thÇy gi¸o th× kh«ng cã gi¸o dôc ,kh«ng cã gi¸o dôc ,kh«ng cã c¸n bé th× còng kh«ng nãi g× ®Õn kinh tÕ vµ v¨n ho¸ ". Ng­êi thÇygi¸o gi÷ vai trß quan träng lµ lùc l­îng cèt c¸n quyÕt ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc .ng­êi thÇy gi¸o ViÖt nam x· héi chñ nghÜa lµ ng­êi chiÕn sÜ trªn mÆt trËn t­ t­ëng v¨n ho¸ ,ng­êi thÇy gi¸o ®· truyÒn thô cho thÕ hÖ trÎ ®¹o ®øc lÝ t­ëng cña giai cÊp c«ng nh©n viÖt nam nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ cña c¶ d©n téc vµ cña c¶ loµi ng­êi .Ng­êi thÇy gi¸o kh¬i dËy vµ båi d­ìng cho häc sinh nh÷ng phÈm chÊt cao quý ,nh÷ng n¨ng lùc s¸ng t¹o cña con ng­êi míi x· héi chñ nghÜa .Vai trß cña ng­êi thÇy gi¸o ®­îc ®Ò cao nh©n d©n ta tõ ngµn x­a ®Õn nay quý träng "Muèn sang th× b¾c cÇu kiÒu ,muèn con hay ch÷ th× yªu lÊy thÇy ".Trong x· héi cò mÆc dÇu t×nh h×nh d©n trÝ cßn thÊp song sù t«n träng lßng göi g¾m tin t­ëng ë ng­¬× thÇy thËt cô thÓ "NhÊt tù vi s­ ,b¸n tù vi s­ "vµ mét sù t«n träng ,sù ®Ò cao hÕt mùc ®ã lµ "Häc thÇy ,häc chóa, häc cha ".Vµ ch¼ng cã g× h¬n khi x· héi ®Ò cao nh©n d©n ta quý träng .Bëi nh÷ng thµnh tùu mµ gi¸o dôc ®· ®¹t ®­îc nh­ ngµy nay chÝnh lµ nhê bao thÕ hÖ thÇy trß thÇy gi¸o h¬n ai hÕt cã ®­îc vinh dù thay ®¶ng rÌn ng­êi ®µo luyÖn thÕ hÖ trÎ trë thµnh nh÷ng ng­êi cã Ých cho x· héi .c«ng viÖc cña ng­êi thÇy gi¸o qu¶ lµ lín lao vÊt v¶ song còng ®¸ng tù hµo .§ã lµ ng­êi trùc tiÕp s¸ng t¹o ra nh÷ng con ng­ßi s¸ng t¹o .NghÒ ®¹m b¹c song giµu lßng nh©n ¸i ,bao dung -.Träng nghÜa tr×nh ,®¹o lÝ 
 Trong nÐt ®Ñp truyÒn thèng 4000 n¨m v¨n hiÕn cña d©n téc m×nh cã nÐt ®ep tÝnh c¸ch c¸c nhµ gi¸o §ã lµ :C¸c thÇy gi¸o ®· mang trong m×nh mét tÊm lßng nh©n hËu, mét tr¸i tim yªu n­íc nång nµn, mét ®øc hi sinh cao c¶ .Sù nghiÖp gi¸o dôc ®· g¾n chÆt víi sù nghiÖp d©n téc. BiÕt bao tªn tuæi c¸c thÕ hÖ thÇy gi¸o ®· lµm r¹ng danh d©n téc m×nh. Nh÷ng thÇy gi¸o Chu V¨n An ,NguyÔn BØnh Khiªm, NguyÔn §×nh ChiÓu ...vµ ®Æc biÖt thÇy gi¸o NguyÔn tÊt Thµnh thùc sù lµ nh÷ng nhµ gi¸o, nhµ l·nh ®¹o vÜ ®¹i, lµ tÊm g­¬ng s¸ng cho c¸c thÕ hÖ thÇy trß noi theo 
 KÝnh th­a c¸c ®ång chÝ ! TiÕp nèi truyÒn thèng tèt ®Ñp cña c¸c nhµ gi¸o ngµy nay tr­íc c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n­íc ®éi ngò thÇy c« gi¸o ®· gãp phÇn tÝch cùc cña m×nh trong viÖc ®µo t¹o bao líp ng­¬× cã ®ñ tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt v­¬n tíi tÇm cao cña thêi ®¹i . Sù t«n vinh cña ng­êi thÇy ®ang tõng b­íc ®­îc tr¶ l¹i ®ã lµ nguån ®éng lín lao sÏ lµm cho nh÷ng g× tèt ®Ñp cña nhµ gi¸o ngµy cµng s¸ng ®Ñp h¬n .¤n l¹i truyÒn thèng quý b¸u cña ng­êi thÇy gi¸o ViÖt nam x· héi chñ nghÜa chóng ta cïng nhau nh×n l¹i chÆng ®­êng ®· qua cña ngµnh gi¸o dôc côm x· míi thÊy râ sù cè g¾ng cña m×nh thËt lín lao .Tõ nh÷ng líp häc b×nh d©n häc vô víi mçi líp h¬n kÐm chôc ng­êi råi ®Õn c¶ x· cã mét tr­êng cÊp 1 víi sè l­îng ch­a ®Çy tr¨m häc sinh cßn cÊp 2 th× ba x· míi cã mét tr­êng song sè l­îng häc sinh kh«ng ®­îc lµ bao thÕ nh­ng ngµy nay quy m« tr­êng líp häc sinh ®· t¨ng nhiÒu n¬i chèn häc hµnh ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt ngµy cµng ®æi míi vµ còng chÝnh tõ m¸i tr­êng nµy ®· cã bao thÕ hÖ häc trß b­íc vµo ®êi mét c¸ch ch÷ng ch¹c, ®· cã hµng chôc tiÕn sü, phã tiÕn sû hµng tr¨m kÜ s­ b¸c sü vµ c¸c nhµ qu¶n lÝ giái. 
KÝnh th­a c¸c ®ång chÝ ! th­a c¸c thÇy c¸c c« !
 Lín lªn cïng víi thêi gian, vËt lén cïng bao gian lao vÊt v· , trang sö cña nhµ tr­êng l¹i cµng th¾m ®Ñp h¬n .§éi ngò thÇy d¹y giái , trß häc giái c¸c cÊp lu«n gi÷ v÷ng chÊt l­îng gi¸o dôc ®µo t¹o hµng n¨m thùc sù cã nhiÒu chuyÓn biÕn ,phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc tõng b­íc ®­îc chó ý, ®­îc quan t©m, sù t«n vinh quý träng ®èi víi thÇy c« gi¸o 
 ¤n l¹i truyÒn thèng c¸c nhµ gi¸o viÖt nam chóng ta nguyÖn cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a, kh¾c phôc nh÷ng g× cßn khã kh¨n trong ®êi th­êng -nh÷ng g× cßn thiÕu sãt trong c«ng t¸c vµ sinh ho¹t thùc hiÖn tèt h¬n lêi d¹y cña B¸c Hå kÝnh yªu : "Dï khã kh¨n ®Õn ®©u còng ph¶i thi ®ua d¹y tèt, häc tèt "
¤n l¹i truyÒn thèng mçi nhµ gi¸o chóng ta cµng t¨ng lßng thiÕt tha yªu nghÒ d¹y häc vµ tù hµo vÒ vÞ trÝ x· héi, sù vinh quang cña nghÒ nghiÖp nh chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nãi : "Ngêi thÇy gi¸o tèt, thÇy gi¸o xøng ®¸ng lµ thÇy gi¸o, lµ ngêi vÏ vang nhÊt, nh÷ng thÇy gi¸o tèt lµ anh hïng v« danh.
KÝnh th­a c¸c ®ång chÝ, th­a c¸c b¹n ! 
Ngµy 20-11 n¨m nay ®Õn víi chóng ta trong t×nh h×nh kinh tÕ XH cña ®Þa ph¬ng ph¸t triÓn thuËn lîi, Ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o x· nhµ ®ang tËp trung cao ®iÓm cho ®ît thi ®ua chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11, Kü niÖm ngµy nhµ gi¸o VN 20-11 n¨m nay lµ mét lÇn n÷a ®Ó chóng ta cïng «n l¹i nh÷ng nÐt ®Ñp truyÒn thèng nhµ gi¸o VN, mét dÞp ®Ó gi¸o giíi chóng ta tiÕp tôc phÊn ®Êu ph¸t huy h¬n n÷a nh÷ng gi¸ trÞ tèt ®Ñp cña truyÒn thèng nhµ gi¸o VN, ®Èy m¹nh h¬n n÷a chÊt l­îng GD, quyÕt t©m hoµn thµnh th¾ng lîi môc tiªu, nhiÖm vô n¨m häc ®Ò ra. 
D©n téc ViÖt Nam vèn cã truyÒn thèng hiÕu häc, t«n s­ träng ®¹o. V× thÕ nghÒ d¹y häc lu«n ®­îc quý träng, ®Ò cao. Mét nhµ s­ ph¹m næi tiÕng ng­êi ph¸p nãi:"d¹y häc theo ý nghÜa ch©n chÝnh cña nã, kh«ng chØ lµ d¹y con ng­êi chung chung mµ lµ d¹y tõng con ng­êi cô thÓ...". D¹y häc lµ ph¶i lµm cho tõng c¸ nh©n häc sinh hiÓu bµi vµ cßn ph¶i ch¨m sãc, gióp ®ì c¸c em tiÕn bé vÒ nhËn thøc, vÒ t×nh c¶m, vÒ ®¹o ®øc, hµnh vi. Thiªn chøc cña ng­êi thÇy gi¸o lµ ph¸t huy vµ truyÒn l¹i cho thÕ hÖ trÎ nh÷ng tin hoa v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i vµ cña d©n téc m×nh. V× vËy, nghÒ d¹y häc ®· gãp phÇn hun ®óc nªn t©m hån ViÖt Nam qua c¸c thêi ®¹i, lµ cÇu nèi gi÷a qu¸ khø víi hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cña d©n téc. D©n ta ®· cã c©u: "ThÇy nµo, trß Êy". ë bÊt cø giai ®o¹n lÞch sö nµo, ng­êi thÇy gi¸o ch©n chÝnh còng chän h­íng ®i ®óng cho m×nh ®Ò lµm tÊm g­¬ng cho trß. Xøng ®¸ng víi niÒm tin yªu cña §¶ng, B¸c Hå kÝnh yªu vµ cña nh©n d©n.H¬n 60 n¨m qua ®éi ngò thÇy c« gi¸o ®· lín m¹nh kh«ng ngõng ,ch¼ng nh÷ng ®«ng ®¶o vÒ sè l­îng mµ cßn m¹nh mÏ vÒ chÊt l­îng. Lßng yªu nghÒ mÕn trÎ lu«n lu«n lµ biÓ t­îng cao ®Ñp cña ng­êi thÇy gi¸o .Trong c¸c chÆng ®­êng lÞch sö cña d©n téc ng­êi thÇy gi¸o còng chÝnh lµ ngêi cÇm sóng, cïng ra trËn ®¸nh giÆc ngo¹i x©m .Bao g­¬ng hy sinh v× nghÜa c¶, v× ®µn em th©n yªu mµ ng­êi thÇy gi¸o ch¼ng hÒ tiÕc m¸u x­¬ng .Còng nh­ nh÷ng ®ªm dµi nghiªng trªn gi¸o ¸n lo cho c«ng viÖc cña m×nh ngµy mai lªn bôc gi¶ng nh lµ mét chiÕn c«ng thÇm lÆng:
 "Ai cã biÕt cuéc ®êi nhµ gi¸o ,
RÊt ®¬n s¬ tËp gi¸o ¸n gèi ®Çu 
Viªn phÊn tr¾ng híng cuéc ®êi bay bæng 
Mùc ®á chÊm bµi lµ m¸u ch¶y tõ tim ..."
 Víi cuéc sèng gi¶n dÞ b×nh th­êng ,thanh nh¶, víi t©m hån trong s¸ng vµ tÊm lßng cao ®Ñp "V× ®µn em th©n yªu " cña c¸c thÇy c¸c c« ch¾c ch¾n l¹i in ®Ëm trong t©m trÝ bao nhiªu ng­êi nh÷ng kØ niÖm khã quªn :"§êi nhµ gi¸o ngät ngµo ý vÞ m¶nh ®Êt nµo khi ta ®Õn còng thµnh quª"
Ngµy nay tuyÖt ®¹i bé phËn c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vÉn gi÷ ®îc phÈm chÊt trong s¹ch, bÒn bØ vît qua mäi thö th¸ch, lu«n gi÷ m×nh lµ "tÊm g­¬ng s¸ng", ng­êi d¹y ph¶i hÕt søc tr¸nh lèi d¹y nhåi nhÐt, tr¸nh lèi häc vÑt mµ ph¶i d¹y cho ng­êi häc c¸ch suy nghÜ t×m tßi , c¸ch më réng t­ duy vµ khuyÕn khÝch n¨ng lùc s¸ng t¹o cña hä.
C¸c thÕ hÖ nhµ gi¸o x· nhµ chóng ta trong mÊy chôc n¨m qua ®· kh«ng ngõng ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ gi¸o VN. Cïng víi sù ®i lªn cña ®Þa ph­¬ng, sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o cña x· nhµ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn v÷ng ch¾c.Trong nh÷nh n¨m nay GD §T x· VÜnh Long ®· tõng b­íc chuyÓn m×nh vµ ph¸t triÓn nhanh chèng. C¸c nghÞ quyÕt TW 4 kho¸ 7, TW 2 kho¸ 8, nghÞ quyÕt 7 TW ®¶ng kho¸ 9 ®· thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ rá rÖt trong chuyÓn biÕn nhËn thøc vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc ®µo t¹o, vÒ ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt, vÒ XH ho¸ GD ë ®Þa ph­¬ng, x©y dùng trung t©m häc tËp céng ®ång ®Ó toµn x· trë thµnh mét x· héi häc tËp. §­îc sù quan t©m cña cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ sù hæ trî to lín cña nh©n d©n ®Õn nay ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn gi¸o dôc x· ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng phÊn khëi. §éi ngò gi¸o viªn toµn x· kh«ng ngõng v­¬n lªn trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y, häc tËp. NhiÒu thÇy c« gi¸o v­ît mäi khã kh¨n häc tËp n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ chÝnh trÞ. Tõ chæ vµi ®ång chÝ tr×nh ®é ®¹i häc nay ®· cã hµng chôc ®ång chÝ ®¹t tr×nh ®é ®¹i häc, trung cÊp chÝnh trÞ, tØ lÖ trªn chuÈn ngµy cµng cao §Õn nay ®· cã nhiÒu thÇy c« gi¸o lµ gi¸o viªn giái, d¹y giái cÊp huyÖn, cÊp tØnh, chi bé §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh nhiÒu n¨m liÒn, tr­êng tiªn tiÕn cÊp huyÖn liªn tôc nhiÒu n¨m, c«ng ®oµn v÷ng m¹nh, liªn ®éi m¹nh cÊp tØnh.. Toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn tr­êng ®· phÊn ®Êu v­¬n lªn vÒ mäi mÆt. TËp thÓ tr­êng lµ mét khèi ®oµn kÕt nhÊt trÝ x©y dùng ®¬n vÞ ngµy cµng lín m¹nh, ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt. Thùc hiÖn khÈu hiÖu : Tr­êng ra tr­êng, , líp ra líp, ThÇy ra thÇy, trß ra trß, d¹y ra d¹y, häc ra häc.
Th­a c¸c ®ång chÝ vµ c¸c b¹n !
 Hai th¸ng qua kÓ tõ ngµy ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy nhµ gi¸o VN 20-11.víi chñ ®Ò n¨m häc lµ tiÕp tôc thùc hÖn cuéc vËn ®éng 2 kh«ng víi 4 néi dung, n¨m häc ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn , häc sinh tÝch cùc. §ång thêi tiÕp tôc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh, cuéc vËn ®éng mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o Toµn thÓ c¸n bé, gi¸o viªn vµ häc sinh trong c¸c tr­êng häc ®· phÊn ®Êu ®¹t nh÷ng thµnh tÝch nh sau:
- VÒ c¸n bé gi¸o viªn:
+ TiÕn hµnh thùc tËp thao gi¶ng ®­îc 5 tiÕt, tèt trªn 90%.
+ Dù giê th¨m líp trªn 360 tiÕt.
+ Lµm ®­îc hµn tr¨m ®å dïng vµ sö dùng ®å dïng d¹y häc cã chÊt l­îng.
+ Hå s¬ gi¸o ¸n 100% tèt, kh¸. Tiªu biÓu nh­ c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o: C« DÇn, C« Hu©n, C« Thóy Tr­êng MÇm Non, C« T©m, C« H¹, C« H­¬ng, C« NguyÔn Thóy, C« Minh tr­êng tiÓu häc sè 1; C« H¶i, C« Kim Loan tr­êng tiÓu häc sè 2; c« Giang, C« HiÒn, c«Thanh Thñy, c« Vâ Hoµi, c« Nhung, ThÇy Thµnh Tr­êng THCS vµ rÊt nhiÒu thÇy c« kh¸c
C¸c tr­êng ®· tiÕn hµnh ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊtt hµng chôc triÖu ®ång
- VÒ häc sinh:
+ Phong trµo ®¨ng ký buæi häc tèt, tuÇn häc tèt chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam ngµy cµng cao.
+ Tæ chøc nhiÒu buæi lao ®éng trång vµ ch¨m sãc c©y, t¹o c¶nh quan tr­êng : xanh, s¹ch, ®Ñp.
+ TØ lÖ häc sinh ®¹t ®iÓm giái, ®iÓm kh¸ c¸c bé m«n ®¹t cao. Víi h¬n 725 ®iÓm 9- 10
+ C¸c em ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng rÊt tèt nh­ tÆng hoa vµ th¨m thÇy gi¸o cò, diÔn ®µn vÒ ng­êi thÇy lý t­ëng
KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu, th­a c¸c ®ång chÝ vµ c¸c b¹n !
Mõng ngµy nhµ gi¸o VN 20-11 n¨m nay, trong diÔn ®µn nµy, cho phÐp t«i kÝnh ®Ò nghÞ c¸c cÊp l·nh ®¹o §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ h¶y tiÕp tôc quan t©m h¬n n÷a ®Õn sù nghiÖp trång ng­êi, cïng víi nhµ tr­êng quyÕt t©m x©y dùng mét m«i tr­êng lµnh m¹nh. TiÕp tôc ®Èy m¹nh h¬n n÷a kÕt qu¶ ho¹t ®éng x· héi ho¸ gi¸o dôc tiÕn tíi x©y dùng ®Þa ph­¬ng cã phong trµo x· héi häc tËp nh­ nghÞ quyÕt 7 TW kho¸ 9 ®· ®Ò ra, ®Ó mäi ng­êi cã ®iÒu kiÖn häc tËp suèt ®êi, t¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho nhµ gi¸o thùc hiÖn tèt thiªn chøc cña m×nh nh»m n©ng cao chÊt l­îng GD §T ®Ó n©ng cao mÆt b»ng d©n trÝ, ®µo t¹o nguån nh©n lùc, båi d­ìng nh©n tµi cho quª h­¬ng ®Êt n­íc.
Mét lÇn n÷a t«i kªu gäi toµn thÓ ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn c¸c tr­êng trªn ®Þa bµn x· VÜnh Long h·y ph¸t huy cao ®é truyÒn thèng tèt ®Ñp cña ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam, quyÕt t©m tu d­ìng rÌn luyÖn, tËn tuþ víi nghÒ nghiÖp, phÊn ®Êu hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô n¨m häc 2008 - 2009.
KÝnh chóc quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c nhµ gi¸o cã mÆt h«m nay dåi dµo søc khoÎ, h¹nh phóc. Chóc buæi to¹ ®µm kû niÖm ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam thµnh c«ng tèt ®Ñp.
Xin tr©n träng c¶m ¬n !

Tài liệu đính kèm:

  • docXUC_CAM_NGAY_NHA_GIAO_2011.doc