Giáo án Địa lý Lớp 10 - Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Giáo án Địa lý Lớp 10 - Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

I. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

- Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất và nguồn lao động.

- Thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

II. Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

1. Điểm công nghiệp

2. Khu công nghiệp tập trung

3. Trung tâm công nghiệp

4. Vùng công nghiệp

pdf 6 trang Người đăng phuochung261 Lượt xem 1199Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lý Lớp 10 - Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CẦN NẮM ĐƯỢC SAU KHI HỌC SINH XEM VIDEO BÀI 
GIẢNG TRÊN TRUYỀN HÌNH 
Bài 33 – MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG 
NGHIỆP 
 I. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp 
- Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất và nguồn lao động. 
- Thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 
II. Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp 
1. Điểm công nghiệp 
2. Khu công nghiệp tập trung 
3. Trung tâm công nghiệp 
4. Vùng công nghiệp 
Điểm công 
nghiệp 
Khu công nghiệp 
Trung tâm công 
nghiệp 
Vùng công 
nghiệp 
Vị trí 
Nằm gần nguồn 
nguyên, nhiên 
liệu. 
Khu vực có ranh 
giới rõ ràng, gần 
các cảng biển, 
quốc lộ, sân bay... 
- Gắn với các đô 
thị vừa và nhỏ có 
vị trí địa lí thuận 
lợi. 
- Vùng lãnh thổ 
rộng lớn. 
Quy 
mô 
Quy mô nhỏ chỉ 
gồm 1 hoặc 2 xí 
nghiệp. 
Quy mô khá lớn, 
gồm nhiều xí 
nghiệp công 
nghiệp và xí 
nghiệp dịch vụ hỗ 
trợ sản xuất. 
- Gồm nhiều khu 
công nghiệp, 
điểm công 
nghiệp và nhiều 
xí nghiệp công 
nghiệp có mối 
liên hệ chặt chẽ 
về sản xuất kĩ 
thuật, công nghệ. 
- Gồm nhiều xí 
nghiệp, cụm công 
nghiệp, khu công 
nghiệp, trung tâm 
công nghiệp có 
mối liên hệ chặt 
chẽ với nhau. 
Mối 
quan 
hệ 
giữa 
các xí 
nghiệp 
Không có mối 
liên hệ về mặt kĩ 
thuật sản xuất, 
kinh tế với các xí 
nghiệp khác. 
Các xí nghiệp có 
khả năng hợp tác 
sản xuất cao. 
- Có các xí 
nghiệp nòng cốt 
- Có các xí 
nghiệp bổ trợ và 
phục vụ 
- Có một vài 
ngành công 
nghiệp chủ yếu 
tạo nên hướng 
chuyên môn hoá 
của vùng. 
- Có các ngành 
phục vụ và bổ 
trợ. 
BÀI 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG 
NGHIỆP 
Câu 1. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất là 
 A. Vùng công nghiệp. 
 B. Khu công nghiệp tập trung. 
 C. Điểm công nghiệp. 
 D. Trung tâm công nghiệp. 
Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng với trung tâm công nghiệp? 
A. Sản xuất công nghiệp chỉ dành cho xuất khẩu. 
B. Chỉ gồm một đến hai xí nghiệp công nghiệp. 
C. Không có dân cư sinh sống. 
D. Gắn liền với một đô thị vừa và lớn. 
Câu 3. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất? 
 A. Điểm công nghiệp. 
 B. Khu công nghiệp tập trung. 
 C. Trung tâm công nghiệp. 
 D. Vùng công nghiệp. 
Câu 4. Ở các nước đang phát triển châu Á , trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công 
nghiệp tập trung vì 
 A. đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội cao. 
 B. có nguồn lao động dồi dào , trình độ cao. 
 C. có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống. 
 D. có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú. 
Câu 5. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp? 
 A. Đồng nhất với một điểm dân cư. 
 B. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp. 
 C. Có một vài ngành tạo nên hướng chuyên môn hóa. 
 D. Gồm 1 đến 2 xí nghiệp gần nguồn nguyên – nhiên liệu. 
Câu 6. Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ 
công nghiệp nào? 
 A. Điểm công nghiệp. 
 B. Khu công nghiệp tập trung. 
 C. Trung tâm công nghiệp. 
 D. Vùng công nghiệp. 
Câu 7. Cho sơ đồ sau: 
Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ? 
 A. Điểm công nghiệp. 
 B. Khu công nghiệp tập trung. 
 C. Trung tâm công nghiệp. 
 D. Vùng công nghiệp. 
Câu 8. Cho sơ đồ sau: 
Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chứ lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ? 
 A. Điểm công nghiệp. 
 B. Khu công nghiệp tập trung. 
 C. Trung tâm công nghiệp. 
 D. Vùng công nghiệp. 
Câu 9. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp? 
 A. Gắn với các đô thị vừa và lớn. 
 B. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi. 
 C. Có các xí nghiệp nòng cốt. 
 D. Có các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ. 
Câu 10. Ý nào sau đây không chính xác về những nét tương đồng của khu công nghiệp tập 
trung và trung tâm công nghiệp? 
 A. Có sự tập trung của khá nhiều các xí nghiệp công nghiệp. 
 B. Các sản phẩm sản xuất vừa tiêu thụ trong nước vừa xuất khẩu. 
 C. Tập trung nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. 
 D. Không có dân cư sinh sống. 
Đáp án: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C D D A C B B A B D 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfgiao_an_dia_ly_lop_10_bai_33_mot_so_hinh_thuc_chu_yeu_cua_to.pdf