Bài giảng Địa lí 10 - Bài 15: Thủy quyển.một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. một số sông lớn trên trái đất

Bài giảng Địa lí 10 - Bài 15: Thủy quyển.một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. một số sông lớn trên trái đất

Câu 1: Ở vùng khí hậu nóng, nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông là:

A. Nước mưa

B. Nước ngầm

C. Băng tuyết

D. B và C đúng

 

pptx 35 trang Người đăng Văn Đô Ngày đăng 26/06/2023 Lượt xem 143Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí 10 - Bài 15: Thủy quyển.một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. một số sông lớn trên trái đất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 15 
Thủy quyển . Một số nhân tố 
 ảnh hưởng tới chế độ nước sông . 
Một số sông lớn trên Trái Đấ t 
NỘI DUNG CHÍNH 
 III. 
MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT 
(Tự học) 
II. 
MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG 
I. 
THỦY QUYỂN 
THỦY QUYỂN 
HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN 
NƯỚC TRONG ĐẠI DƯƠNG 
NƯỚC TRÊN LỤC ĐỊA 
Hãy cho biết nước có ở những đâu 
trên Trái Đất? 
Vậy thủy quyển là gì ? 
 1. Khái niệm : 
 L à lớp nước trên Trái Đất gồm nước trong các biển, đại dương, nước trên lục địa v à hơi nước trong khí quyển. 
THỦY QUYỂN 
Nước ngọt chiếm bao nhiêu phần trăm lượng nước trên Trái Đất ? 
Ngày nào được lấy là ngày nước thế giới ? 
Ô nhiễm nguồn nước ngọt 
Trong bài thơ “Thề non nước ” của Tản Đà có viết : 
“Nước non nặng một lời thề 
Nước đi đi mãi chẳng về cùng non 
Non cao có biết hay chăng 
Nước đi ra bể lại mưa về nguồn ” 
Hình 15: Sơ đồ tuần hoàn của nước 
Bốc hơi 
Mưa 
Gió 
Bốc hơi 
Bốc hơi 
Mưa 
Dòng nước ngầm 
Nước trên mặt 
Tầng đá thấm nước 
Vòng tuần hoàn nhỏ 
Vòng tuần hoàn lớn 
NƯỚC BIỂN, 
 ĐẠI DƯƠNG 
BỐC HƠI 
MÂY 
MƯA 
NƯỚC BIỂN, ĐẠI DƯƠNG 
BỐC HƠI 
MÂY 
LỤC ĐỊA 
CÁC DÒNG CHẢY 
MƯA 
Vòng tuần hoàn nước nhỏ 
Vòng tuần hoàn nước lớn 
II.MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG  
Hs trả lời câu hỏi : 
- Miền khí hậu nóng v à địa hình thấp vùng ôn đới chế độ nước sông phụ thuộc v à o yếu tố gì? 
- Vì sao ở miền ôn đới lạnh, miền núi cao sông nhiều nước vào mùa xuân? 
-Nước ngầm có ảnh hưởng tới chế độ nước sông ? 
1.Chế độ mưa ,băng tuyết và nước ngầm 
N ƯỚC NGẦM 
2. Địa thế, thực vật v à hồ đầm 
Hs trả lời câu hỏi : 
Chế độ lũ của sông ngòi miền núi và đồng bằng có 
điểm gì khác nhau? Vì sao? 
-Vì sao mực nước lũ sông ngòi miền trung nước ta lên rất nhanh? 
-Ở lưu vực sông rừng phòng hộ được trồng nhiều ở đâu? Vì sao trồng nhiều ở đó? 
-Vì sao nước sông Mê Công điều hòa hơn sông Hồng ? 
Ở miền núi => nước chảy mạnh, lũ lên nhanh và xuống nhanh 
Ở đồng bằng => nước chảy chậm, lũ lên chậm và xuống chậm 
Miền núi 
Đồng bằng 
Hệ thống núi ăn sát ra biển, độ dốc lớn 
Mưa tập trung, tốc độ dòng chảy lớn 
Vì sao ở miền Trung nước ta, mực nước lũ ở các sông ngòi thường lên rất nhanh? 
Sông có dạng hợp lũ, nhiều phụ lưu cấp nước vào dòng chính 
III. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT (tự học) 
Sông A-ma-dôn 
Sông Nin 
Sông I-ê-nit-xây 
 Bản đồ t ự nhiên thế gi ới 
B. Nước ngầm 
C. Băng tuyết 
D. B và C đúng 
§¸p ¸n: A 
A. Nước mưa 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Ở vùng khí hậu nóng, nguồn cung cấp 
 nước chủ yếu cho sông là: 
B. Nước ngầm 
C. Băng tuyết 
D. A và B đúng 
§¸p ¸n: D 
A. Nước mưa 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Sông ngòi Việt Nam có nguồn 
cung cấp nước từ đâu ? 
B. Nơi địa hình thấp 
C. Ở miền ôn đới lạnh 
D. Những vùng đất, đá thấm nước nhiều 
§¸p ¸n: C 
A. Ở miền khí hậu nóng 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Khu vực nào nguồn tiếp nước cho sông 
chủ yếu là do băng tuyết tan ? 
B. Sông nhỏ, ngắn, chảy trên địa hình dốc 
C. Mạng lưới sông ngòi dày đặc 
D. Lớp phủ thực vật còn ít 
§¸p ¸n: C 
A. Mưa tập trung với cường độ lớn 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Mực nước lũ ở sông ngòi miền Trung nước ta thường lên 
rất nhanh không phải do nguyên nhân nào sau đây? 
B. Làm tăng lượng nước ngầm 
C. giảm bớt cường độ lũ 
D. Lớp thảm mục giữ lại 1 phần 
§¸p ¸n: A 
A. Hạn chế nước chảy tràn trên mặt 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Tác dụng điều hoà dòng chảy của thảm thực vật thể hiện rõ nhất qua việc 
B. mưa tương đối ổn định 
C. diện tích lưu vục lớn 
D. sự điều tiết nước của Biển Hồ 
§¸p ¸n: D 
A. hệ thống kênh rạch chằng chịt 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
thuỷ chế sông Mê Công điều hoà hơn 
sông Hồng là nhờ 
Con sông nào nhiều phù sa nhất của Việt Nam ? 
Sông Hồng 
SÔNG HỒNG 
MÙA CẠN 
MÙA LŨ 
Con sông Iênitxây bắt nguồn từ dãy núi nào ? 
Dãy Xai An 
Ở những vùng khí hậu như Việt Nam chế độ 
nước sông phụ thuộc vào gì ? 
Chế độ nước mưa 
Nước có mấy vòng tuần hoàn ? 
Hai 
Đội 1 
Đội 2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Đội 3 
N 
Ô 
M 
D 
A 
A 
A 
A 
D 
Ô 
N 
M 
C¶m ¬n em, chóc em häc tèt vµ ngµy cµng yªu thÝch bé m«n §Þa LÝ 
Mét ®iÓm 
 10 
Hép sè 3 
Mét ®iÓm 9 
Hép sè 2 
Mét trµng ph¸o tay 
Hép sè 1 
Quà tặng 
Điểm 10 
Hép sè 4 
Chóc em häc tètvµ ngµy cµng yªu thÝch m«n §Þa lÝ 
Hép sè 5 
Mét ®iÓm 9 
Hép sè 6 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dia_li_10_bai_15_thuy_quyen_mot_so_nhan_to_anh_huo.pptx