Giáo án Địa lý Lớp 10 (Cả năm học)

Giáo án Địa lý Lớp 10 (Cả năm học)

I. Mục tiêu bài học

 HS cần:

 * KT: - Nắm được nội dung, cấu trúc chương trình địa lí 9: Những kiến thức cơ bản về dân cư, kinh tế các vùng nước ta. Một số kiến thức về địa lí địa phương đang sống

* KN: - Biết cách tự học môn địa lí : rèn kĩ năng phân tích văn bản, kĩ năng khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ, kĩ năng xử lí số liệu thống kê, kĩ năng vẽ biểu đồ và nhận xét biểu đồ, kĩ năng sưu tầm và phân tích tài liệu, kĩ năng xây dựng sơ đồ cấu trúc, kĩ năng viết và trình bày báo cáo, kĩ năng liên hệ thực tiễn

* TĐ: Yêu thích, tích cực học tập môn địa lí

II. Thiết bị dạy học

 - Sách GK địa lí 9

 - Tập bản đồ

 - Atlat

III.Hoạt động dạy hoc

 A. Ổn định lớp

 B. Kiểm tra bài

 C. Bài mới

 

doc 122 trang Người đăng phuochung261 Lượt xem 1032Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Địa lý Lớp 10 (Cả năm học)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:
Tiết
ND
 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH. 
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC ĐỊA LÍ
I. Mục tiêu bài học
	HS cần:
 * KT: - Nắm được nội dung, cấu trúc chương trình địa lí 9: Những kiến thức cơ bản về dân cư, kinh tế các vùng nước ta. Một số kiến thức về địa lí địa phương đang sống
* KN: - Biết cách tự học môn địa lí : rèn kĩ năng phân tích văn bản, kĩ năng khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ, kĩ năng xử lí số liệu thống kê, kĩ năng vẽ biểu đồ và nhận xét biểu đồ, kĩ năng sưu tầm và phân tích tài liệu, kĩ năng xây dựng sơ đồ cấu trúc, kĩ năng viết và trình bày báo cáo, kĩ năng liên hệ thực tiễn
* TĐ: Yêu thích, tích cực học tập môn địa lí
II. Thiết bị dạy học
 - Sách GK địa lí 9
 - Tập bản đồ
 - Atlat
III.Hoạt động dạy hoc
	A. Ổn định lớp
	B. Kiểm tra bài
	C. Bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
Gv: Giới thiệu chương trình và nêu mục đích yêu cầu của bài học
? Cho biết cách học địa lí của em ntn?
 Đối với kênh chữ?
 Đối với kênh hình, bản đồ, quả địa cầu?
 Đối với số liệ thống kê?
 HS: trình bày ý kiến cá nhân
GV: Lần lượt hướng dẫn HS cách kết hợp kênh chữ, hình ảnh, số liệu thống kê trong phân tích, giải thích các vấn đề, hiện tượng địa lí
I.Giới thiệu chương trình:
Chương trình địa lí 9 gồm:
ĐỊA LÍ VIỆT NAM (TT):
Địa lí dân cư
Địa lí kinh tế
Sự phân hóa lãnh thổ
Địa lí địa phương
II. Cách học môn địa lí:
Kết hợp kênh chữ với kênh hình
Phân tích số liệu thống kê
Vẽ biểu đồ, sơ đồ
IV/ Củng cố, hướng dẫn học ở nhà
Nhắc lại nội dung chương trình
Nhắc cách học môn địa lí
- Chuẩn bị đầy đủ SGK, tập bản đồ, atlat
- Soạn bài 1: + Tìm xem dân tộc nào có số dân đông nhất, dt nào có số dân ít nhất ?
	+ Địa bàn cư trú chủ yếu của các dân tộc ?
TuÇn: 
TiÕt: 
ND:
 Bài 1:CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
I: Môc tiªu bµi häc:	Sau bµi häc, HS cÇn:
 * Kiến thức- BiÕt ®­îc n­íc ta cã 54 d©n téc anh em, trong ®ã d©n téc ViÖt (Kinh) cã d©n sè ®«ng nhÊt, chiÕm kho¶ng 86.2 % d©n sè c¶ n­íc.
- ThÊy ®­îc mçi d©n téc cã b¶n s¾c v¨n ho¸ kh¸c nhau, t¹o nªn sù phong phó, ®a d¹ng cña nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam; c¸c d©n téc cïng nhau ®oµn kÕt, x©y dùng b¶o vÖ tæ quèc.
* Kĩ năng: Tr×nh bµy ®­îc t×nh h×nh ph©n bè c¸c d©n téc, thÊy ®­îc sù biÕn ®éng trong ph©n bè d©n téc do ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña §¶ng ta trong thêi gian qua.
-* Thái độ: Cã tinh thÇn t«n träng, ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc.
II: Chuẩn bị của GV&HS:
B¶n ®å d©n c­ ViÖt Nam.
Atlat ®Þa lÝ ViÖt Nam.
Bé tranh ®¹i gia ®×nh c¸c d©n téc ViÖt Nam (nÕu cã)
Tranh, ¶nh mét sè d©n téc ë ViÖt Nam.
III: Tổ chức ho¹t động dạy học:
 A. Ổn định lớp
B.KiÓm tra bµi cò:chương trình địa lí 9 gồm những nội dung nào?
C.Bµi míi:
Ho¹t ®«ng cña ThÇy vµ Trß
Nội dung chính
Ho¹t ®éng 1: 
B­íc 1:
GV: yªu cÇu HS dùa vµo h×nh 1.1 SGK kÕt hîp vèn hiÓu biÕt h·y nªu râ:
N­íc ta cã bao nhiªu d©n téc ?
D©n téc nµo cã sè d©n ®«ng nhÊt ? ChiÕm tû lÖ bao nhiªu % d©n sè ?
§Æc ®iÓm næi bËt cña mét sè d©n téc ?
T¹i sao nãi: c¸c d©n téc ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt cïng nhau x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ Quèc ?
B­íc 2: 
GV yªu cÇu HS tr¶ lêi.
GV chuÈn kiÕn thøc.
Ho¹t ®éng 2:
B­íc 1:
HS dùa vµo Atlat ®Þa lÝ ViÖt Nam (trang 12) SGK kÕt hîp vèn hiÓu biÕt h·y cho biÕt:
D©n téc ViÖt (Kinh) ph©n bè chñ ë ®Þa h×nh nµo ?
C¸c d©n téc Ýt ng­êi sèng chñ yÕu ë miÒn ®Þa h×nh nµo ? Sù ph©n bè c¸c d©n téc Ýt ng­êi cã g× kh¸c nhau gi÷a miÒn B¾c vµ miÒn Nam ?
So víi tr­íc c¸ch m¹ng, sù ph©n bè c¸c d©n téc cã g× thay ®æi kh«ng ? t¹i sao ?
B­íc 2: 
GV yªu cÇu HS tr¶ lêi.
GV chuÈn kiÕn thøc.
I- C¸c d©n téc ViÖt Nam.
- N­íc ta cã 54 d©n téc, d©n téc ViÖt (Kinh) ®«ng nhÊt, chiÕm 86.2 % d©n sè.
- Mçi d©n téc cã nÐt v¨n ho¸ riªng, thÓ hiÖn trong trang phôc, ng«n ng÷, phong tôc tËp qu¸n.
- C¸c d©n téc cïng nhau ®oµn kÕt x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ Quèc.
II- Sù ph©n bè c¸c d©n téc.
1- D©n téc ViÖt (Kinh)
Sèng chñ yÕu ë miÒn ®ång b»ng vµ ven biÓn.
2- C¸c d©n téc Ýt ng­êi
- Sèng ë miÒn nói vµ cao nguyªn.
- Do chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc nªn hiÖn nay sù ph©n bè c¸c d©n téc cã nhiÒu thay ®æi.
IV- Củng cố, hướng dẫn học ở nhà
- GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng.
- GV yªu cÇu HS ®äc phÇn ghi nhí SGK.
1. Chän ý ®óng hoÆc ®óng nhÊt trong c©u sau:
a. D©n téc ViÖt cã sè d©n ®«ng nhÊt, chiÕm tû lÖ phÇn tr¨m d©n sè n­íc ta lµ:
75.5 %	C- 85.2 %
80.5 %	D- 86.2 %
b. §Þa bµn c­ tró cña d©n téc Ýt ng­êi ë ViÖt Nam chñ yÕu ë:
§ång b»ng, ven biÓn vµ trung du.	C- MiÒn nói vµ cao nguyªn.
MiÒn trung vµ cao nguyªn.	D- TÊt c¶ c¸c ý trªn.
c. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c d©n téc Ýt ng­êi ë ViÖt Nam lµ:
Trång c©y hoa mµu.	
Trång c©y c«ng nghiÖp vµ ch¨n nu«i gia sóc.
S¶n xuÊt mét sè hµng thñ c«ng.
TÊt c¶ c¸c ý trªn.
2- Tr×nh bµy t×nh h×nh ph©n bè c¸c d©n téc ë n­íc ta ?
VÒ nhµ lµm tiÕp bµi tËp SGK. Häc bµi cò, nghiªn cøu bµi míi.
- Xem hình 2.1 nhận xét tình hình gia tăng dân số ở nước ta?- Tỉ lệ gia tăng dan số tự nhiên ở nước ta khác nhau như thế nào giữa các vùng?
TuÇn: 
TiÕt: 
ND	
 Bài 2: DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ
I/ Môc tiªu bµi häc:	Sau bµi häc, HS cÇn:
 * Kiến thức: -Nhí sè d©n n­íc ta trong thêi ®iÓm gÇn nhÊt.
HiÓu vµ tr×nh bµy ®­îc t×nh h×nh gia t¨ng d©n sè, nguyªn nh©n vµ hËu qu¶.
BiÕt ®Æc ®iÓm c¬ cÊu d©n sè (theo ®é tuæi vµ theo giíi) vµ xu h­íng thay ®æi d©n sè cña n­íc ta, nguyªn nh©n sù thay ®æi ®ã.
* Trọng tâm: Mục II, III
*Kĩ năng sống: Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch b¶ng thèng kª, mét sè biÓu ®å d©n sè.
Thu thập xử lí thông tin từ bản đồ, lược đồ, các bản số liệu về bài viết đặc điểm dân số Việt Nam
Phân tích mối quan hệ giữa tăng dân số và cơ cấu dân số với sự phát triển kinh tế- xã hội
Giao tiếp, trình bày, suy nghĩ, ý tưởng, lắng nghe, phản hồi tích cực giao tiếp, hợp tác làm việc
 Làm chủ bản thân, trách nhiệm của bản thân góp phần giảm tỉ lệ gia tăng dan số
* Thái độ: Ý thức được hậu quả gia tăng dâ số quá nhanh
Phương pháp: đàm thoại, vấn đáp, suy nghĩ, chia sẻ, tranh luận, thảo luận, động não
II/ Chuẩn bị của GV&HS:
BiÓu ®å gia t¨ng d©n sè ViÖt Nam.
Tranh ¶mh vÒ mét sè hËu qu¶ cña gia t¨ng d©n sè tíi m«i tr­êng, chÊt l­îng cuéc sèng.
III/ Tổ chức ho¹t động dạy học
	A. Ổn định lớp
B.KiÓm tra bµi cò:
Trình bày sự phân bố các dân tộc ở Việt nam
C.Bµi míi:
Ho¹t ®«ng cña thÇy vµ trß
Nội dung chính
Ho¹t ®éng 1: 
B­íc 1:
GV: yªu cÇu HS dùa vµo SGK kÕt hîp vèn hiÓu biÕt h·y nªu râ:
Nªu d©n sè cña n­íc ta vµo n¨m 2003 tíi nay d©n sè n­íc ta cã kho¶ng bao nhiªu triÖu ng­êi ?
N­íc ta ®øng hµng thø bao nhiªu vÒ diÖn tÝch vµ d©n sè trªn thÕ giíi ? ®iÒu ®ã nãi lªn ®iÒu g× vÒ d©n sè n­íc ta ?
B­íc 2: 
GV yªu cÇu HS tr¶ lêi.
GV chuÈn kiÕn thøc.
Ho¹t ®éng 2:
B­íc 1:	GV giao nhiÖm vô:
	Dùa vµo H2.1- BiÓu ®å gia t¨ng d©n sè cña n­íc ta, tranh ¶nh vµ vèn hiÓu biÕt, chuÈn bÞ tr¶ lêi theo c¸c c©u hái cña môc II trong SGK.
B­íc 2: 
	HS lµm viÖc ®éc lËp.
B­íc 3: 
HS tr×nh bµy kÕt qu¶.
GV chuÈn kiÕn thøc.
Ho¹t ®éng 3:
B­íc 1:
	HS dùa vµo b¶ng 2.1 lµm tiÕp c©u hái trong môc II SGK.
B­íc 2:
HS tr×nh bµy kÕt qu¶.
GV chuÈn kiÕn thøc.
Ho¹t ®éng 4:
B­íc 1:	GV giao nhiÖm vô:
Dùa vµo b¶ng sè liÖu H2.2 vµ vèn hiÓu biÕt, cho biÕt:
N­íc ta cã c¬ cÊu d©n sè thuéc lo¹i nµo (giµ, trÎ) ? C¬ cÊu d©n sè nµy cã nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n g× ?
Nªu nhËn xÐt vÒ c¬ cÊu, sù thay ®æi c¬ cÊu d©n sè theo giíi vµ nguyªn nh©n cña nã ?
B­íc 2: 
	HS lµm viÖc ®éc lËp.
B­íc 3: 
HS tr×nh bµy kÕt qu¶.
GV chuÈn kiÕn thøc.
I- D©n sè .
- N¨m 2003: 80.9 triÖu ng­êi.
- ViÖt Nam lµ n­íc ®«ng d©n ®øng thø 14 trªn thÕ giíi.
II- Gia t¨ng d©n sè .
	TØ lÖ gia t¨ng d©n sè tù nhiªn cßn kh¸c nhau gi÷a c¸c vïng:
- TØ lÖ gia t¨ng ë n«ng th«n cao h¬n thµnh thÞ.
- Vïng cã tû lÖ gia t¨ng tù nhiªn thÊp nhÊt lµ §ång b»ng s«ng Hång, cao nhÊt lµ T©y Nguyªn, sau ®ã lµ B©c Trung Bé vµ Duyªn h¶i Nam Trung Bé.
III- C¬ cÊu d©n sè.
- C¬ cÊu d©n sè trÎ vµ ®ang thay ®æi.
- D©n sè n­íc ta t¨ng nhanh. Tõ cuèi nh÷ng n¨m 50 cña thÕ kû XX, n­íc ta cã hiÖn t­îng “bïng næ d©n sè “
- Nhê thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh nªn tû lÖ gia t¨ng d©n sè tù nhiªn ®ang cã xu h­íng gi¶m.
- Tû sè giíi tÝnh thÊp, ®ang cã sù thay ®æi.
- Tû sè giíi tÝnh kh¸c nhau gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng.
IV/ Củng cố, hướng dẫn học ở nhà
 * GV cho hs hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng.
 * GV yªu cÇu HS ®äc phÇn ghi nhí SGK.
1. Chän ý ®óng trong c©u sau:
	D©n sè n¨m 2003 cñan­íc ta lµ:
75.9 triÖu ng­êi.	C- 80.9 triÖu ng­êi.
80.5 triÖu ng­êi.	D- 81.9 triÖu ng­êi.
2. Tr×nh bµy t×nh h×nh gia t¨ng d©n sè ë n­íc ta. T¹i sao hiÖn nay tØ lÖ gia t¨ng d©n sè tù nhiªn n­íc ta ®· gi¶m nh­ng d©n sè vÉn t¨ng nhanh 
GV yªu cÇu HS lµm tiÕp c¸c bµi tËp SGK . VÒ nhµ lµm tiÕp bµi tËp SGK.
* Häc bµi cò, nghiªn cøu bµi míi.:
 - Cho biết tình hình phân bố dân cư ở nước ta?
 - Sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị
TuÇn: 
TiÕt: 
ND
 Bài 3: PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
I/ Môc tiªu bµi häc:	Sau bµi häc, HS cÇn:
* Kiến thức:- HiÓu vµ tr×nh bµy ®­îc sù thay ®æi mËt ®é d©n sè n­íc ta g¾n liÒn víi sù gia t¨ng d©n sè , ®Æc ®iÓm ph©n bè d©n c­.
* Kĩ năng: BiÕt ph©n tÝch b¶ng sè liÖu thèng kª vÒ d©n c­, ®äc b¶n ®å ph©n bè d©n c­ vµ ®« thÞ ë Việt Nam.
* Thái độ: ý thøc ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn ®« thÞ trªn c¬ së ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, b¶o vÖ m«i tr­êng ®ang sèng, chÊp hµnh chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc vÒ ph©n bè d©n c­.
* Kĩ năng sống: - Tư duy, thu thập, xử lí thông tin từ lược đồ, bản đồ, các bản số liệu, bài viết rút ra một số đặc điểm về dân số, sự phân bố dân cu, các loại hình quần cư
- Làm chủ bản thân, trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành chính sách của nhà nước
- Giải quyết các vấn đề mâu thuẩn giữa việc phát triển đô thị với phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường
- Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ, ý tưởng, lắng nghe, phản hồi tích cực giao tiếp khi hợp tác làm việc cặp nhóm
- tự nhận thức: thể hiện sự tự tin khi trình bày thông tin
 II/ Chuẩn bị của GV và HS:
B¶n ®å tù nhiªn ViÖt Nam.
B¶n ®å ph©n bè d©n c­ vµ ®« thÞ ViÖt Nam.
Atlat ®Þa lÝ ViÖt Nam. 
Tranh ¶nh vÒ nhµ ë, sinh ho¹t, s¶n xuÊt cña mét sè h×nh thøc quÇn c­ ë ViÖt Nam.
B¶ng thèng kª mËt ®é d©n sè mét sè quèc gia vµ ®« thÞ ë ViÖt Nam qua c¸c thêi kú.
III/ Tổ chức ho¹t ®éng dạy học:
	A. Ổn định lớp
 B. KiÓm tra bµi cò:
Trình bày cơ cấu dân số của nước ta
 C:Bµi míi:
Ho¹t ®«ng cña ThÇy & Trò
Nội dung chính
Ho¹t ®éng 1: 
B­íc 1:
GV: yªu cÇu HS dùa vµo b¶ng thèng kª (phÇn phô lôc) SGK. KÕt hîp H3.1 hoÆc Atlat ®Þa lÝ ViÖt Nam (tr 11) vµ vèn hiÓu biÕt h·y:
So s¸nh mËt ®é d©n sè cña n­íc ta víi mét sè quèc gia trong khu vùc vµ thÕ giíi, tõ ®ã rót ra kÕt luËn vÒ mËt ®é d©n sè cña n­íc ta.
Nªu nhËn xÕt vÒ sù ph©n bè d©n c­ ë n­íc ta.
T×m c¸c khu vùc cã mËt ®é d©n sè d­íi 100 ng­êi/Km2, tõ 101-500ng­êi/Km2, 501-1000 ng­êi/Km2 vµ trªn 1000ng­êi/Km2.
Gi¶i thÝch vÒ sù ph©n bè d©n c­.
So s¸nh tØ lÖ d©n c­ n«ng th«n vµ thµnh thÞ.
B­íc 2: 
GV yªu cÇu HS tr¶ lêi.
GV chuÈn kiÕn thøc.
Ho¹t ®éng 2:
B­íc 1: GV giao nhiÖm vô cho 4 nh ...  Gi¶i thÝch : ThuËn lîi vÒ TN
	+ KhÝ hËu nãng Èm quanh n¨m.
	+ NhiÒu diÖn tÝch mÆt n­íc réng, vïng biÓn Êm.
	+ Nguån thuû s¶n phong phó.
	+ §­îc chó träng vèn ®Çu t­.
	+ ThÞ tr­êng më réng.
	C©u 2 : (3 ®iÓm)
	- VÏ ®Ñp, chia chÝnh x¸c, cã chó gi¶i (2 ®)
	- NhËn xÐt (1®)
D- Cñng cè:
GV thu bµi – NX giê kiÓm tra.
C«ng bè ®¸p ¸n.
 E- DÆn dß.
Häc bµi míi.
TuÇn:
TiÕt: 
ND:
Bài 38: Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ vµ b¶o vÖ 
tµi nguyªn m«i tr­êng biÓn - ®¶o
I/ Môc tiªu bµi häc:
Sau bµi häc HS cÇn:
 1/ Kiến thức:
 - BiÕt ®­îc n­íc ta cã vïng biÓn réng lín, cã nhiÒu ®¶o vµ quÇn ®¶o.	
 - Nắm được đặc điểm các ngành kinh tế biển: đánh bắt và nuôi trồng hải sản, du lịch biển đảo.
 - Thấy sự cần thiết phải phát triển các ngành kinh tế biển một cách tổng hợp.
 2/ Kĩ Năng: Nắm vững cách đọc, phân tích các lược đồ,s¬ ®å, b¶n ®å. 
 3/ Thái độ: Cã ý thøc tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng biÓn ®¶o.
II/ Chuẩn bị của GV & HS:
	- B¶n ®å giao thông và du lịch
	- Tranh ¶nh SGK
III/ Ho¹t ®éng dạy học:
1/ Ổn định lớp :
2/ Kiểm tra bài: Không KT ( tiết trước KT 1 tiết ) 
3/ Bµi míi:
 PhÇn më ®Çu cña trong bµi:
Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ vµ b¶o vÖ 
tµi nguyªn m«i tr­êng biÓn - ®¶o
Ho¹t ®«ng cña ThÇy & trß
Nội dung
? Quan sát lược đồ, em có nhận xét gì về đường bờ biển, vùng biển nước ta?
GV yªu cÇu HS: - Quan s¸t s¬ ®å SGK, h·y cho biết vùng biển nước ta gồm những bộ phận nào? Nªu giíi h¹n tõng bé phËn cña vïng biÓn ë n­íc ta ?
 - Bao gåm : Néi thuû, l·nh h¶i, vïng tiÕp gi¸p l·nh ®¶o, vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ vµ thÒm lôc ®Þa
GV: Giải thích sơ lược các bộ phận của vùng biển nước ta
? Quan sát lược đồ:
- T×m vµ x¸c ®Þnh c¸c ®¶o vµ quÇn ®¶o lín cña vïng biÓn n­íc ta ?
+ §¶o ven bê (lÊy vÝ dô)
+ C¸c ®¶o xa bê (VÝ dô)
? Nhận xét gì về số lượng đảo và quần đảo ở nước ta?
? Dựa vào hình 38.3 kết hợp kiến thức đã học, nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển ở nước ta ?
- HS: tự trả lời theo hiểu biết 
 -Bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ quyền biển đảo: Vậy em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của mình đối với biển đảo quê hương?
? Hoàn thành:
Ngành
Tiềm năng
Đặcđiểm phát triển
Hạn chế
Phương hướng
Khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản
 Du lịch biển đảo
- T¹i sao cÇn ­u tiªn ph¸t triÓn khai th¸c h¶i s¶n xa bê ?
HS: Dựa vào hạn chế để giải thích
GV : Cho HS xem hình ảnh du lịch biển + kênh chữ SGK cho biết:
 ? Tiềm năng du lịch biển, đặc điểm phát triển, hạn chế, phương hướng ngành du lịch biển.
I. BiÓn vµ ®¶o ViÖt Nam.
1.Vïng biÓn VN
- Bê biÓn n­íc ta dµi 3260km, diện tích kho¶ng 1 triÖu km2.
2. C¸c ®¶o vµ quÇn ®¶o.
Vùng biÓn n­íc ta cã h¬n 4000 ®¶o lín nhá ®­îc. Với hai quần đảo lớn Hoàng Sa và Trường Sa
II.Phát triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn.
1. Khai th¸c nu«i trång vµ chÕ biÕn h¶i s¶n
- Tiềm năng: Có hơn hơn 2000 loài cá, trên 100 loài tôm.
- Đặcđiểm phát triển: hàng năm khai thác khoảng 1,9 triệu tấn ( trong đó gần bờ 500 nghìn tấn
- Hạn chế: đánh bắt ven bờ cao gấp 2 lần khả năng cho phép, xa bờ chỉ bằng 1/5 khả năng cho phép
- Phương hướng: ưu tiên khai thác xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng hải sản trên biển, ven các đảo, phát triển đồng bộ và hiện đai công nghiệp chế biến hải sản
2. Du lÞch biÓn ®¶o.
- Tiềm năng: tài nguyên du lịch phong phú: có trên 120 bãi các rộng, dài, phong cảnh đẹp
- Đặcđiểm phát triển: các trung tâm du lịch biển đang phát triển nhanh
- Chỉ mới tập trung hoạt động tắm biển, các hoạt động khác còn ít khai thác
- Phương hướng: Đa dạng các hoạt động du lịch biển	
IV/ Cñng cè, hướng dẫn học ở nhà
* Bài tập
 1/ Sắp xếp các bãi tắm và các khu du lịch biển từ Bắc vào Nam: Hạ Long, Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo, Vũng Tàu, Quy Nhơn
 ( Hạ Long, Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu, Côn Đảo, Phú Quốc. )
 2/ Trữ lượng hải sản ( triệu tấn ) cho phép khai thác hàng năm là:
 A/ 1,9 B/ 2,9 c/ 3,9 D/4,9
3/ Sự bất hợp lí trong khai thác hải sản ở nước ta là:
A/ Đánh bắt chỉ bằng 1/2 khả năng cho phép và ven bờ cao gấp 5 lần khả năng cho phép
B/ Đánh bắt chỉ bằng 1/3khả năng cho phép và ven bờ cao gấp 4 lần khả năng cho phép
C/ Đánh bắt chỉ bằng 1/4khả năng cho phép và ven bờ cao gấp3 lần khả năng cho phép
D/ Đánh bắt chỉ bằng 1/5khả năng cho phép và ven bờ cao gấp 2 lần khả năng cho phép
4/ Phương hướng của ngành thủy sản:
 A/ Ưu tiên khai thác hải sản xa bờ
 B/ Đẩy mạnh nuôi trồng hải sản trên biển, ven các đảo.
 C/ Phát triển đồng bộ và hiện đai công nghiệp chế biến hải sản.
 D/ Cả 3 ý trên đúng 
* Hướng dẫn học ở nhà
 - Trả lời câu hỏi và bài tập
 - Chuẩn bị bài 39 :
 + Tại sao nghề muối phát triển mạnh ở duyên hải Nam Trung Bộ?
 + Tìm các cảng và các tuyến giao thông biển của nước ta trên hình 39.2
TuÇn:
TiÕt: 
ND:
 Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ vµ b¶o vÖ 
 tµi nguyªn m«i tr­êng biÓn - ®¶o
 (tiÕp theo)
I/ Môc tiªu bµi häc:	
Sau bµi häc HS cÇn:
 * KT: -Tr×nh bµy ®­îc tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ngµnh khai th¸c kho¸ng s¶n biÓn ®Æc biÖt lµ dÇu khÝ, ngµnh giao th«ng biÓn. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ 2 ngµnh trªn nh÷ng gi¶i ph¸p vµ xu h­íng ph¸t triÓn.
	-ThÊy ®­îc tµi nguyªn biÓn ®ang ngµy cµng c¹n kiÖt, « nhiÔm m«i tr­êng lµm suy gi¶m nguån tµi nguyªn sinh vËt biÓn, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn chÊt l­îng c¸c khu du lÞch biÓn.
 - BiÕt nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng biÓn.
* Kĩ năng bản đồ
 * Cã ý thøc tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng biÓn - ®¶o.
II/ Chuẩn bị của GV & HS:
	 - B¶n ®å giao th«ng ViÖt Nam.
	- Alat ®Þa lý ViÖt Nam.	
 	- Tranh ¶nh SGK
III/ Tổ chức ho¹t ®éng dạy học:
¤n ®Þnh :
KiÓm Tra bµi cò :
 Nªu ®Æc ®iÓm cña vïng ven biÓn ViÖt Nam, kÓ mét sè ®¶o vµ quÇn ®¶o lín cña n­íc ta ?
Bµi míi:
Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ vµ b¶o vÖ 
tµi nguyªn m«i tr­êng biÓn - ®¶o
(tiÕp theo)
Ho¹t ®«ng cña ThÇy và trß
Nội dung
Ho¹t ®éng 2 (tiÕp): 
B­íc 1:
GV cho HS : Quan s¸t l­îc ®å h×nh 39.2 SGK, h·y :
- KÓ tªn mét sè kho¸ng s¶n chÝnh ë vïng ven biÓn n­íc ta mµ em biÕt, nªu tªn c¸c kho¸ng s¶n ®ã vµ ph©n bè ë ®©u ? 
- Tr×nh bµy tiÒm n¨ng vÒ sù ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ta ?
- KÓ tªn c¸c má dÇu, thïng dÇu ®Çu tiªn ®­îc khai th¸c vµo n¨m nµo ? 
- T¹i sao nghÒ muèi ph¸t triÓn ë ven biÓn Nam Trung Bé ?
GV cho HS quan s¸t l­îc ®å, kÕt hîp néi dung SGK, h·y :
- X¸c ®Þnh mét sè c¶ng biÓn vµ tuyÕn giao th«ng ®­êng biÓn n­íc ta ?
- Cho biÕt t×nh h×nh giao th«ng vËn t¶i biÓn ë n­íc ta ?
- ViÖc ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i cã ý nghÜa to lín ntn ®èi víi ngµnh ngo¹i th­¬ng n­íc ta (Vën chuyÓn hµng xuÊt khÈu ?
- Xu h­íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh GTVT ?
B­íc 2: 
- HS ph¸t biÓu, HS kh¸c bæ sung.
- GV chuÈn kiÕn thøc.
Ho¹t ®éng 3: 
B­íc 1:
GV cho HS nghiªn cøu SGK, kÕt hîp víi kiÕn thøc thùc tÕ. H·y :
- Nªu mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù gi¶m sót tµi nguyªn « nhiÔm m«i tr­êng biÓn - ®¶o n­íc ta. Sù gi¶m sót nµy g©y hËu qu¶ g× ? 
(Sù gi¶m sót rõng ngËp mÆn)
1940 : 450.000ha
1989 : 190.000ha
- Chóng ta cÇn thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng biÓn - ®¶o n­íc ta ?
- Liªn hÖ thùc tÕ Êy n¬i c¸c em ®ang sinh sèng ?
B­íc 2: 
- HS ph¸t biÓu, HS kh¸c bæ sung.
- GV chuÈn kiÕn thøc.
3. Khai th¸c vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n biÓn.
- BiÓn n­íc ta cã nhiÒu kho¸ng s¶n, dÇu má, khÝ ®èt, ti tan, muèi.
- Khai th¸c dÇu khÝ ph¸t triÓn m¹nh, t¨ng nhanh chiÕm vÞ trÝ hµng ®Çu trong sù nghiÖp CNH – H§H ®Êt n­íc.
- Xu h­íng : Ph¸t triÓn ho¸ dÇu – chÊt dÎo, sîi tæng hîp, cao su tæng hîp, ®iÖn, ph©n bãn c«ng nghÖ dÇu khÝ
- Lµm muèi ph¸t triÓn ë ven biÓn tõ B¾c – Nam nhÊt lµ Nam Trung Bé.
4. Ph¸t triÓn tæng hîp giao th«ng vËn t¶i biÓn.
- §iÒu kiÖn : GÇn nhiÒu tuyÕn giao th«ng quèc tÕ nhiÒu vïng vÞnh cöa s«ng ®Ó XD c¸c c¶ng biÓn
- Ph¸t triÓn nhanh, ngµy cµng hiÖn ®¹i cïng víi qu¸ tr×nh n­íc ta héi nhËp vµo nªn kinh tÕ thÕ giíi.
III. B¶o vÖ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng biÓn - ®¶o.
1. Sù gi¶m sót vÒ tµi nguyªn MT biÓn ®¶o.
- Tµi nguyªn biÓn ngµy cµng bÞ c¹n kiÖt, biÓn ®¶o bÞ « nhiÔm ngµy cµng t¨ng hËu qu¶ lµm suy gi¶m tµi nguyªn sinh vËt biÓn, ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng c¸c khu du lÞch biÓn.
2. C¸c ph­¬ng h­íng chÝnh ®Ó b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng.
	ViÖt Nam ®· gia cam kÕt quèc tÕ trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i tr­êng biÓn - ®¶o.
- Cã kÕ ho¹ch khai th¸c hîp lý.
- Khai th¸c ®i ®«i víi viÖc b¶o vÖ ph¸t triÓn nguån tµi nguyªn .
IV/ Cñng cè, hướng dẫn học ở nhà: -GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng.
-HS lµm bµi tËp SGK.
- Chuẩn bị bài thực hành: 
 + đánh giá tiềm năng phát triển kinh tế biển
 + Xác định các mỏ dầu khí. Cho biết tình hình phát triển của ngành này
TuÇn:
TiÕt: 
ND:
 Thùc hµnh 
§¸nh b¾t tiÒm n¨ng kinh tÕ cña c¸c ®¶o ven bê 
vµ t×m hiÓu vÒ ngµnh CN dÇu khÝ
I/ Môc tiªu bµi häc:	Sau bµi häc, HS cÇn:
* KT: Biết tiềm năng kinh tế biển – đảo
* KN:	- Ph¸t triÓn kü n¨ng ph©n tÝch vµ tæng hîp kiÕn thøc.
	- Kü n¨ng ph©n tÝch c¸c mèi quan hÖ ®Þa lý.
	- Cñng cè kiÕn thøc vÒ tæng hîp ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn.	
* TĐ: Tích cực học tập
II/ Chuẩn bị của GV & HS.
	- Atlat ViÖt Nam.
	- B¶n ®å kinh tÕ ViÖt Nam.
	- C¸c b¶n ®å SGK
III Hoạt động dạy học:
1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 
2. KiÓm tra bµi cò: Nêu phương hướng bảo vệ tài nguyên, môi trường biển 
3. Bµi míi: 
Thùc hµnh 
Néi dung thùc hµnh
Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß
Néi dung
Ho¹t ®éng 1 :
B­íc1 :
GV : Nªu nhiÖm vô cÇn hoµn thµnh trong giê thùc hµnh 
GV : Yªu cÇu HS nh¾c l¹i
- Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn gåm nh÷ng ngµnh nµo ?
GV cho HS quan s¸t b¶n ®å ®äc tªn c¸c ®¶o ven bê kÕt hîp ®äc b¶ng 40.1 SGK, h·y :
- Cho biÕt nhiÒu ®¶o cã ®iÒu kiÖn thÝch hîp nhÊt ®Ó tæng hîp c¸c ngµnh kinh tÕ biÓn ?
B­íc 2 : 
§¹i diÖn c¸c nhãm ph¸t biÓu, nhãm kh¸c bæ sung.
 GV chuÈn x¸c kiÕn thøc.
Ho¹t ®éng 2 :
B­íc1 :
GV h­íng dÉn HS ph©n tÝch biÓu ®å :
- Ph©n tÝch diÔn biÕn cña tõng ®èi t­îng qua c¸c n¨m.
- Sau ®ã ph©n tÝch mqh gi÷a c¸c ®èi t­îng ®Þa lý.
B­íc 2 : 
HS dùa vµo biÓu ®å h×nh 4.1 kÕt hîp kiÕn thøc ®· häc, h·y :
- NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh khai th¸c xuÊt khÈu dÇu th« , nhËp khÈu x¨ng dÇu ë n­íc ta ?
- NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn ngµnh CN chÕ biÕn dÇu khÝ ë n­íc ta ?
B­íc 3 : 
§¹i diÖn c¸c nhãm ph¸t biÓu, nhãm kh¸c bæ sung.
 GV chuÈn x¸c kiÕn thøc.
1. Bài tập 1 : 
	§¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn KT cña c¸c ®¶o ven bê.
 C¸c ®¶o : C¸t Bµ, C«n ®¶o, Phó Quèc cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh N«ng - L©m - Ng­ nghiÖp , dÞch vô vµ dÞch vô biÓn.
2. Bµi tËp 2 : 
	Ph©n tÝch biÓu ®å
	Tõ n¨m 1999 – 2002 :
- S¶n l­îng khai th¸c dÇu th« t¨ng liªn tôc. HÇu nh­ toµn bé l­îng dÇu khÝ khai th¸c ®Òu ®­îc xuÊt khÈu d­íi d¹ng th«.
	Trong khi xuÊt khÈu dÇu th« n­íc ta ph¶i nhËp l­îng x¨ng dÇu chÕ biÕn ngµy cµng t¨ng.
- Ngµnh CN chÕ biÕn dÇu khÝ cña n­íc ta ch­a ph¸t triÓn. §©y lµ ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña ngµnh CN dÇu khÝ.
IV/ Cñng cè, hướng dẫn học ở nhà
GV hÖ thèng l¹i phÇn thùc hµnh.
Gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña HS.
H­íng dÉn HS viÕt vµ b¸o c¸o.
Nghiªn cøu VÞ trÝ ®Þa lý ph¹m vi l·nh thæ vµ sù ph©n chia hµnh chÝnh tØnh ...... 
VÞ trÝ ®Þa lý, giíi h¹n.
§iÒu kiÖn TN, TNTN.
C¸c ®Æc ®iÓm d©n c­ XH.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dia_ly_lop_10_ca_nam_hoc.doc