Giáo án phụ đạo Hóa 10

Giáo án phụ đạo Hóa 10

I-Mục Đích – Yêu Cầu:

* Học sinh nắm vững:-Thành phần nguyên tử gồm: vỏ nguyên tử và hạt nhân

 -Vỏ nguyên tử gồm các hạt e,hạt nhân gồm hạt P và hạt n

 -me , mP , mn và qe ,qP ,qn .Kích thước và khối lượng rất nhỏ của nguyên tử

*Học sinh vận dụng : -Rút ra KL trong SGK; HS biết sử dụng các đơn vị đo lường như: u,đvđt,nm,A0 và giải các BT qui định.

II-Phương Pháp: Diễn giảng- Phát vấn- Thảo luận.

III- Chuẩn Bị:

*Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk

*Học sinh: Tự ôn tập và làm 1 số BT của giáo viên ra,Soạn bài trước khi đến lớp.

IV- Nội Dung:

1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dư giờ (nếu có)

2.Bài cũ:

*Tiết 3: (7 phút) : Trình bày khối lượng và điện tích của các hạt tạo nên nguyên tử theo bảng 1, trang 8.

 

doc 38 trang Người đăng hanzo10 Lượt xem 2199Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án phụ đạo Hóa 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết : LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ
I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững:-Thành phần nguyên tử gồm: vỏ nguyên tử và hạt nhân
 -Vỏ nguyên tử gồm các hạt e,hạt nhân gồm hạt P và hạt n
 -me , mP , mn và qe ,qP ,qn .Kích thước và khối lượng rất nhỏ của nguyên tử
*Học sinh vận dụng : -Rút ra KL trong SGK; HS biết sử dụng các đơn vị đo lường như: u,đvđt,nm,A0 và giải các BT qui định.
II-Phương Pháp: Diễn giảng- Phát vấn- Thảo luận.
III- Chuẩn Bị:
*Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk
*Học sinh: Tự ôn tập và làm 1 số BT của giáo viên ra,Soạn bài trước khi đến lớp.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dư giờ (nếu có)
2.Bài cũ: 
*Tiết 3: (7 phút) : Trình bày khối lượng và điện tích của các hạt tạo nên nguyên tử theo bảng 1, trang 8.
:3.Bài mới: LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 
Hoạt Động Của Thầy
Hoạt Động Của Trò
Nội Dung
*GV: ra bài tập cho HS thảo luận nhóm và làm.
-GV: sửa lại và giải thích ,nhấn mạnh những điểm quan trọng.
Bài 3/ Trang 9 (SGK)
Cho biết: D=104 d
D=6cm
Tìm: D=?
A.200m
B.300m
C.600m
D.1200m
1 HS lên bảng làm BT 3/ Trang 9 (SGK)
Bài 3/ Trang 9 (SGK)
Ta có: Đổi 6cm=0,06m
=104à 
D=0,06*104 = 600m
Chọn đáp án C
Bài 4/ Trang 9 (SGK)
Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.
1 HS lên bảng làm BT 4 / Trang 9 (SGK)
Bài 4/ Trang 9 (SGK)
==
==
Bài 5/ Trang 9 (SGK)
Nguyên tử Zn có r=1,35*10-1nm và mZn = 65u.
Tính DZn=?
Cho r= 2*10-6 nm. Tính DZn=?
Cho biết: 
Vhình cầu=∏r3
2 HS lên bảng làm BT 5/ Trang 9 (SGK)
Bài 5/ Trang 9 (SGK)
a)Đổi: 
r =1,35*10-1nm 
 = 1,35*10-8 cm 
à mZn = 65u
 =65*1,66*10-24 
 =107,9*10-24(g)
Theo CT:
Vhình cầu=∏r3 =*3,1416*(1,35*10-8)
=10,30*10-24 (cm3)
DZn = =
 = 10,48 g/cm3
b)Đổi: 
r =2*10-6nm 
 = 2*10-13 cm 
à mZn = 65u
 =65*1,66*10-24 
 =107,9*10-24(g)
Theo CT:
Vhình cầu=∏r3 =*3,1416*(2*10-13)3
=33,49*10-39 (cm3)
DZn = =
 = 3,22*1015(g/cm3)
4.Củng cố: - Thành phần cấu tạo hạt nhân nguyên tử;Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử; Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử ; Kích thước và khối lượng của nguyên tử.
5.Dặn dò: Chuẩn bị BÀI 2: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ- NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- ĐỒNG VỊ
(1)Điện tích của hạt nhân, Số khối của hạt nhân nguyên tử
(2) Nguyên tử khối; Cách tính nguyên tử khối.ĐN nguyên tố hoá học trên cơ sở đthn số hiệu ngyên tử.Kí hiệu nguyên tử. ĐN đồng vị.Cách tính nguyên tử khối TB
Tiết : LUYỆN TẬP: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ- 
 NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC - ĐỒNG VỊ 
I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững:-Điện tích của hạt nhân, Số khối của hạt nhân nguyên tử
 -Nguyên tử khối; Cách tính nguyên tử khối.ĐN nguyên tố hoá học trên cơ sở đthn số hiệu ngyên tử.Kí hiệu nguyên tử. ĐN đồng vị.Cách tính nguyên tử khối TB
*Học sinh vận dụng : -Giải các BT có liên quan đến : đthn, Số khối, Kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối TB của các nguyên tố hoá học.
II-Phương Pháp: Diễn giảng- Phát vấn- Thảo luận.
III- Chuẩn Bị:
*Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stkNhắc nhở HS học kĩ bài 1
*Học sinh: Tự ôn tập và làm 1 số BT của giáo viên ra, Soạn bài trước khi đến lớp.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (7 phút) :Bài tập 3/ trang 14(SGK)
:3.Bài mới: LUYỆN TẬP: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
 - NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC - ĐỒNG VỊ 
Hoạt Động Của Thầy
Hoạt Động Của Trò
Nội Dung
*GV: ra bài tập cho HS thảo luận nhóm và làm.
-GV: sửa lại và giải thích ,nhấn mạnh những điểm quan trọng.
Bài 3/Trang 14
Nguyên tố C có 2 đồng vị bền :
C (chiếm 98,89%) và C (chiếm 1,11%).
Tính nguyên tử TB của nguyên tố C?
1HS:lên bảng làm BT 3/ Trang 14 (SGK)
Bài 3/Trang 14
_
AC=
 = 12,011 (đvc)
Bài 4/Trang 14
Hãy xác định ĐTHN, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử sau:
; ; ; 
1HS:lên bảng làm BT 4/ Trang 14 (SGK)
Bài 4/Trang 14
Z+
P
N
e
A
3+
3
4
3
7
9+
9
10
9
19
12+
12
12
12
24
20+
20
20
20
40
Bài 5/Trang 14
Nguyên tố Cu có 2 đồng vị bền :
Cu và Cu .Nguyên tử TB của nguyên tố Cu=63,54 .Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị?
1HS:lên bảng làm BT 5/ Trang 14 (SGK)
Bài 5/Trang 14
-Gọi a là % đồng vị thứ nhất
(100-a) là % đồng vị thứ 2
Ta có :
ACu=
 = 63,54 (đvc)
à%Cu =73%
à Cu=27%
Bài 6/Trang 14
H có nguyên tử khối là: 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị 1H2 trong 1 ml nước (Trong nước chỉ chứa đồng vị 1H2 và 1H1). Cho khối lượng riêng của nước là 1g/cm3.
1HS:lên bảng làm BT 6/ Trang 14 (SGK)
Bài 6/Trang 14
Trong nước nguyên chất chỉ chứa đồng vị 1H2 và 1H1
-Gọi x là % của đồng vị 1H2
Ta có: =1,008
à x=0,8
Số nguyên tử của đồng vị 1H2 = n.N0
= m/M.N0 = 2.1*6,022*1023*0,8/18 *100 = 5,35*1020 nguyên tử
Bài 7/Trang 14
Oxi trong tự nhiên là 1 hỗn hợp các đồng vị là: 
16O (chiếm 99,757%) ,
 17O (chiếm 0,039%) , 18O (chiếm 0,204%) .
Tính số nguyên tử mỗi đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O.
1HS:lên bảng làm BT 7/ Trang 14 (SGK)
Bài 7/Trang 14
Số nguyên tử 16O ==2558
Số nguyên tử 18O == 5
Bài 8/Trang 14
Ar tách ra từ không khí là hỗn hợp của 3 đồng vị:
40Ar( chiếm 99,6%), 38Ar (chiếm 0,063%) , 36Ar (chiếm 0,337%) . Tính V của 10g Ar ở đktc
1HS:lên bảng làm BT 8/ Trang 14 (SGK)
Bài 8/Trang 14
_
AAr=
 = 39,98 (đvc)
nAr = (mol)
VAr =*22,4= 5,6025 (l)
4.Củng Cố: -ĐTHN Z+ ; Số đvđt hạt nhân Z
 -Số khối A: A = Z + n (Z = Số P = Số tt) ; Z số hiệu nguyên tử
 -Kí hiệu nguyên tử : A XZ 
 -KN: Đồng vị , Nguyên tố hoá học; Cách tính nguyên tử khối TB
5.Dặn Dò: -Đọc phần tư liệu Trang 14- 15
*Chuẩn bị Bài 3: LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ
(1) Thành phần cấu tạo nguyên tử; Số khối , nguyên tử khối , nguyên tố hoá học, Số hiệu nguyên tử,kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối TB
(2)Xác định số e, P, n và nguyên tử khối khi biết kí hiệu nguyên tử
(3)Xác định nguyên tử khối TB của nguyên tố hoá học
Tiết : LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ
I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững:-Thành phần cấu tạo nguyên tử; Số khối , nguyên tử khối , nguyên tố hoá học, Số hiệu nguyên tử,kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối TB
*Học sinh vận dụng : -Xác định số e, P, n và nguyên tử khối khi biết kí hiệu nguyên tử
 -Xác định nguyên tử khối TB của nguyên tố hoá học
II-Phương Pháp: Diễn giảng- Phát vấn.
III- Chuẩn Bị:
*Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stkNhắc nhở HS học kĩ bài 2
*Học sinh: Tự ôn tập và làm 1 số BT của giáo viên ra, Soạn bài trước khi đến lớp.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (7 phút):Trong tự nhiên, Ga có 2 đồng vị là 69Ga (chiếm 60,1%) và 71Ga (chiếm 39,9%).Tính khối lượng trung bình của Ga?
:3.Bài mới: : LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 
Hoạt Động Của Thầy
Hoạt Động Của Trò
Nội Dung
*GV: ra bài tập cho HS thảo luận nhóm và làm.
-GV: sửa lại và giải thích ,nhấn mạnh những điểm quan trọng.
Bài 5/Trang 18(SGK):
Tính R gần đúng của nguyên tử Ca=?
Biết V của 1 mol Ca tinh thể = 25,87cm3. 
(Trong tinh thể , các nguyên tử Ca chỉ chiếm 74%V, còn lại là khe trống.)
-HS lên bảng làm BT theo hướng dẫn của GV
Bài 5/Trang 18(SBT):
Trong tinh thể , các nguyên tử Ca chỉ chiếm 74%V
àV của 1 mol Ca tinh thể = 25,87*74/100 = 19,15cm3
Cứ 1 mol nguyên tử có No nguyên tử
àVCa = V/No 
= 19,15/6,022*1023 
= 3*1023 (cm3)
-Nguyên tử cấu trúc rỗng
àR =(3V/4∏)1/3 
 = 1,96*10-8 (cm)
Bài 6/Trang 18(SGK):
 Viết CT của các loại phân tử Cu(II) oxít , cho biết rằng Cu và Oxi có 2 đồng vị sau:
63Cu, 65Cu , 16O, 17O, 18O
-HS lên bảng làm BT theo hướng dẫn của GV
Bài 6/Trang 18(SGK):
16O
17O
18O
63Cu
63Cu16O
63Cu17O
63Cu18O
65Cu
65Cu16O
65Cu17O
65Cu18O
Bài 1/Thêm:
Với 2 đồng vị 12C và13C , và 3 đồng vị 16O, 17O, 18O ; Có thể tạo ra bao nhiêu loại CO2 khác nhau?
A.6 loại
C.12 loại
B.10 loại
D.18 loại
-HS lên bảng làm BT theo hướng dẫn của GV
Bài 1/Thêm:
12C
13C 
16O
12C16O16O
13C16O16O
17O
12C17O17O
13C17O17O
18O 
12C18O18O 
13C18O18O 
Mặt khác:
12C16O17O; 12C16O18O
12C17O18O; 13C16O18O
13C17O18O;13C16O17O 
Chọn đáp án C
Bài 2/Thêm:
Nguyên tử X có tổng số hạt là 58, số hạt nơtron nhiều hơn proton là 1 hạt. Xác định tên nguyên tố, viết kí hiệu nguyên tử?
-HS lên bảng làm BT theo hướng dẫn của GV
Bài 2/Thêm:
Ta có: p=z=e 
P+e+n = 58à 2z+n = 58
Biết : n=p+1à z-n= -1
è 3z = 57àz = 57/3 = 19
Vậy: z=p=19, n = 20
A = z+n = 19 + 20 = 39
Kí hiệu : 19K39
Bài 3/Thêm:
Nguyên tử X có tổng số hạt P, n,e là 52 và có số khối là 35 .ĐTHN của nguyên tử X là bao nhiêu?
-HS lên bảng làm BT theo hướng dẫn của GV
Bài 3/Thêm:
Ta có : p+e+n = 52
Mà z=p=eà 2z +n = 52
A= z+n = 35
è z = 17à z+ = 17+
4.Củng cố:
-me , mP ,mn ; qe , qP , qn 
-= 
- AXZ =>A = P +n = Z + n (P = e = Z) => n = A + Z
5.Dặn Dò:
HS xem trước BÀI 4: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ
+Chuẩn bị câu hỏi: (1) e chuyển động như thế nào trong nguyên tử ?
 (2) Cấu tạo vỏ nguyên tử ? Thế nào là lớp? phân lớp? Mỗi lớp tối đa bao nhiêu e? 
Tiết : LUYỆN TẬP - BÀI 4 : CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ 
I-Mục Đích – Yêu Cầu:
* Học sinh nắm vững:-Trong nguyên tử ,e chuyển động quanh hạt nhân tạo nên vỏ nguyên tử
-Cấu tạo vỏ nguyên tử : lớp, phân lớp e.Số e trong lớp, phân lớp.
*Học sinh vận dụng để phân biệt: -Lớp e và phân lớp e ; Số e tối đa trong 1 lớp,1 phân lớp
II-Phương Pháp: Diễn giảng- Phát vấn -Thảo luận 
III- Chuẩn Bị:
*Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stkNhắc nhở HS học kĩ bài 2
*Học sinh: Tự ôn tập và làm 1 số BT của giáo viên ra, Soạn bài trước khi đến lớp.
IV- Nội Dung:
1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có)
2.Bài cũ: (8 phút): 
-Xác định số lớp e của các nguyên tử : 14 7N, 12Mg24 , 13Al27, 15Cl35.5 và suy ra sự phân bố e trên các lớp e
:3.Bài mới: LUYỆN TẬP - CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ
Hoạt Động Của Thầy
Hoạt Động Của Trò
Nội Dung
*GV: ra bài tập cho HS thảo luận nhóm và làm.
-GV: sửa lại và giải thích ,nhấn mạnh những điểm quan trọng.
Bài 1 / Trang 22(sgk)
1 nguyên tử M có 75e và 110 n. Kí hiệu của nguyên tử M?
HS lên bảng làm BT 1/ Trang 22
Bài 1 / Trang 22:(sgk)
-Ta có : z=e=p
à A = z+n = 75+110 = 185
Kí hiệu nguyên tử M là:
Bài 3/ Trang 22(sgk)
Số đvđt hạt nhân của nguyên tử F là 9. Trong nguyên tử F, số e ở phân mức năng lượng cao nhất là bao nhiêu?
HS lên bảng làm BT 3/ Trang 22
Bài 3/ Trang 22(sgk)-Số đvđt hạt nhân của nguyên tử flo là 9
à F có 9 electron phân bố vào các phân lớp sau:
1s22s22p5 . 
-Vậy Flo có 5 e ở phân mức năng lượng cao nhất.
Bài 4/ Trang 22(sgk)
Các e của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 6 e.Số đvđt hạt nhân của nguyên tố X là bao nhiêu?
HS lên bảng làm BT 4/ Trang 22
Bài 4/ Trang 22(sgk)
-Các e của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 6 e.nghĩa là có sự phân bố như sau:
 1s22s22p63s23p4
-Số đvđt hạt nhân của nguyên tố X là 16
Bài 6/ Trang 22(sgk)
Nguyên tử Ar có kí hiệu:
a)Hãy xác định số p, n, e của nguyên tử
b) hãy xác định sự phân bố e trên các lớp e
HS lên bảng làm BT 6/ Trang 22
Bài 6/ Trang  ... 
 0,5*2=1mol
mHCl=1*36,5=36,5g
đlbtkh : 
mMCl2=mM+mHCl-mH2
 = 20+36,5-1=55,5g
Chọn C
Bài 3/106:
Có các chất sau: H2SO4đ, H2O, KCl.Viết pthh của các pư để đ/chế HCl.
-1HS lên bảng làm Bài 2
Bài 3/106:đpddcómn
*2KCl+2H2Oà2KOH+H2+Cl2
 as
H2+Cl2à2HCl
*KCl+H2SO4đàKHSO4+HCl
Bài 6/106:
Sục khí Cl2 qua ddNa2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra.Hãy viết pthh của các pư xảy ra.
-1HS lên bảng làm Bài 3
Cl2+H2O=HCl+HClO
Na2CO3+HClà2NaCl+CO2+H2O
Bài 6/106:
Cl2+H2O=HCl+HClO
Na2CO3+HClà2NaCl+CO2+H2O
Bài 7/106:
Tính nồng độ của 2dd HCl trong các trường hợp sau:
a)Cần phải dùng 150ml ddHCl để kết tủa hoàn toàn 200g dd AgNO3 8,5%.
b)Khi cho 50g dung dịch HCl vào 1 cốc đựng NaHCO3 dư thì thu được 2,24 lít khí ở đktc.
-1HS lên bảng làm Bài 4
a)nAgNO3=200*8.5/100*170
=0,1mol
HCl+AgNO3àAgCl+HNO3
CM=0,1/0,15=0,67M
b)HCl+NaHCO3àNaCl+CO2+H2O
0,1mol 2,24/22,4=0,1mol 
%HCl=36,5*0,1*100/50=7,3 %
Bài 7/106:
a)nAgNO3=200*8.5/100*170
=0,1mol
HCl+AgNO3àAgCl+HNO3
CM=0,1/0,15=0,67M
b)HCl+NaHCO3àNaCl+CO2+H2O
0,1mol 2,24/22,4=0,1mol 
%HCl=36,5*0,1*100/50=7,3 %
4.Cuõng coá:-Caáu taïo, tính chaát cuûa hiñro clorua; Tính chaát vaät lí, tính chaát hoaù hoïc cuûa hiñro clorua.
5.Daën doø:Chuaån bò Baøi 24:SƠ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO
(1) Thaønh phaàn vaø caáu taïo cuûa nöôùc Javen vaø clorua voâi
(2) ÖÙng duïng cuûa chuùng trong ñôøi soáng?
Tieát : LUYỆN TẬP :SÔ LÖÔÏC VEÀ HỢP CHẤT CHỨA OXI CỦA CLO
I.Muïc ñích yeâu caàu:
-Các oxit và axit của clo, sự biến đổi tính bền, tính axit và khả năng oxi hóa của các axit có oxi của clo
 -Thành phần hóa học, ứng dụng, nguyên tắc sản xuất một số muối có oxi của clo
 Tính oxi hóa mạnh của một số hợp chất chứa oxi của clo
 *Vận dụng:
Viết pthh minh họa tính chất hóa học và điều chế nước Gia- Ven và clorua vôi
Sử dụng hiệu quả, an toàn nước Gia ven, clorua vôi trong thực tế 
Giải được một số bài tập có liên quan đến tính chất, ứng dụng và điều chế
II . Phöông phaùp: Thaûo luaän, phaùt vaán , dieãn giaûng.
III.Chuaån bò:
 *Giaùo vieân:
Chai đựng nước Gia ven, bình điện phân dung dịch muối ăn không màng ngăn.
Mẫu clorua vôi, giấy màu, ống nghiệm
*Hoïc sinh:Hoïc bài cuõ: Clo, Hiđroclorua- axit clohiđric
IV. Noäi dung:
1.OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, ñoàng phuïc, giôùi thieäu GV döï giôø (neáu coù)
2.Baøi cuõ: (5 phuùt) Nhaän bieát 4 dung dòch sau baèng thuoác thöû thích hôïp:
 KOH, HCl , FeCl3 , AgNO3 (HD: quì tím)
3.Baøi môùi: LUYỆN TẬP: SÔ LÖÔÏC VEÀ HỢP CHẤT CHỨA OXI CỦA CLO
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Noäi dung
Bài 3/108:
Trong PTN có các hóa chất: NaCl, MnO2, NaOH, H2SO4đ, ta có thể đ/c được nước javen không? Viết ptpu?
-1HS lên bảng làm Bài 3
Bài 3:
NaCl+H2SO4àNaHSO4+HCl
MnO2+4HClàMnCl2+Cl2+2H2O
NaOH+Cl2àNaCl+NaClO+H2O
Bài 4/108:
Có những sơ đồ pư hóa học sau:
a)Cl2+H2OàHCl+HClO
b)CaOCl2+HClàCaCl2+Cl2+H2O
c)Cl2+KOHàKCl+KClO3+H2O
d)HCl+KClO3àKCl+Cl2+H2O
e)NaClO+CO2+H2OàNaHCO3+HClO
g)CaOCl2àCaCl2+O2
Cho biết pư nào là pư oxi hóa – khử và vai trò của các chất tham gia pư oxi hóa- khử. Hoàn thành các pthh của các pư.
-1HS lên bảng làm Bài 4
a)Cl2+H2OàHCl+HClO
b)CaOCl2+2HClàCaCl2+Cl2+H2O
c)Cl2+6KOHà5KCl+KClO3+3H2O
d)12HCl+2KClO3à2KCl+6Cl2+6H2O
e)NaClO+CO2+H2OàNaHCO3+HClO
g)CaOCl2àCaCl2+O2
Pư oxi hóa – khử là pư a,b,c,d,g
Bài 4:
a)Cl2+H2OàHCl+HClO
b)CaOCl2+2HClàCaCl2+Cl2+H2O
c)Cl2+6KOHà5KCl+KClO3+3H2O
d)12HCl+2KClO3à2KCl+6Cl2+6H2O
e)NaClO+CO2+H2OàNaHCO3+HClO
g)CaOCl2àCaCl2+O2
Pư oxi hóa – khử là pư a,b,c,d,g
Bài 5/108:
Trong PTN có CaO, H2O, MnO2, H2SO470% (D=1,61g/cm3) và NaCl.Hỏi cần phải dùng những chất gì và với lượng chất là bao nhiêu để đ/chế 254g clorua vôi?
-1HS lên bảng làm Bài 5
CaO+H2OàCa(OH)2
 to
NaCl+H2SO4àNaHSO4+HCl
MnO2+4HClàMnCl2+Cl2+2H2O
Cl2+Ca(OH)2àCaOCl2+H2O
nCaOCl2=254/127=2 mol
nH2SO4=8mol
nNaCl=8mol
ànCaO=2mol
Bài 5:
CaO+H2OàCa(OH)2
 to
NaCl+H2SO4àNaHSO4+HCl
MnO2+4HClàMnCl2+Cl2+2H2O
Cl2+Ca(OH)2àCaOCl2+H2O
nCaOCl2=254/127=2 mol
nH2SO4=8mol
nNaCl=8mol
ànCaO=2mol
4.Cuõng coá:
-Thaønh phaàn ,caáu taïo ,tính chaát, cuûa nöôùc javen vaø clorua voâi
=>trình baøy moái lieân heä giöõa chuùng
5.Daën doø:
-Soaïn caâu hoûi: Nguyeân toá X2 (F2 , Br2 , I2) coù nhöõng tính chaát hoaù hoïc naøo gioáng vaø khaùc nhau vôùi Cl2 ?ÖÙng duïng? Ñieàu cheá chuùng nhö theá naøo?
Tieát 43-44: BÀI 25: FLO – BROM – IOT.
I.Muïc ñích yeâu caàu:
 -Sơ lược về tính chất vật lí, ứng dụng vaø ñđiều chế flo, clo, iot và một số hợp chất của chuùng.
-Sự giống nhau vaø khaùc nhau về tính chất hoaù học của flo, brom, iot vaø clo.
-Phương phaùp ñieàu cheá caùc ñôn chất F2, Br2, I2.Vì sao tính oxi hoaù giảm dần từ F2->Cl2
-Tính axit tăng theo chiều HF Viết phương trình phản ứng minh họa cho t/c hoaù học của F2, Cl2, Br2, I2 vaø so saùnh khả năng hoạt đñộng hoaù học của chuùng
II . Phöông phaùp: Dieãn giaûng- phaùt vaán – keát nhoùm.
III.Chuaån bò:
 -Giaùo vieân:Do khoâng thể laøm TN về flo neân sưu tầm tranh ảnh, phim video, phần mềm dạy học về flo.
-Hoïc sinh: Hoïc baøi cuõ vaø laøm baøi taäp tröôùc khi ñeán lôùp
IV. Noäi dung:
1.OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, ñoàng phuïc, giôùi thieäu GV döï giôø (neáu coù)
2.Baøi cuõ: (8 phuùt)
* Vieát ptpö döïa vaøo chuoãi bieán hoaù sau (ghi roõ ñieàu kieän phaûn öùng ,neáu coù)
 MnO2 -> Cl2 -> NaCl -> AgCl 
3.Baøi môùi:LUYỆN TẬP: FLO – BROM – IOT.
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Noäi dung
Bài 1/113:
Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh?
AHCl
B.H2SO4
C.HNO3
D.HF
-1HS lên bảng làm Bài 1
Dung dịch axit HF không thể chứa trong bình thủy tinh
Chọn D.
Bài 1/113:
Dung dịch axit HF không thể chứa trong bình thủy tinh
Chọn D.
Bài 2/113:
Đổ dd chứa 1g HBr vào dd chứa 1 g NaOH.Nhúng giấy quì tím vào dd thu được thì giấy quì tím chuyển sang màu gì?
A.Màu đỏ
B.Màu xanh
C.Ko đổi màu
D.Không xác định được
-1HS lên bảng làm Bài 2
nHBr=1/81
nNaOH=1/40
ànHBr<nNaOH
àHBr+NaOHàNaBr+H2O
àdd còn dư NaOH
àQuì tím chuyển màu xanh
Chọn B
Bài 2/113:
nHBr=1/81
nNaOH=1/40
ànHBr<nNaOH
àHBr+NaOHàNaBr+H2O
àdd còn dư NaOH
àQuì tím chuyển màu xanh
Chọn B
Bài 3/113:
So sánh tính oxi hóa của các đơn chất halogen .Dẫn ra những pư minh họa?
-1HS lên bảng làm Bài 3
Tính oxi hóa:F2>Cl2>Br2>I2
-pt:Cl2+NaBràNaCl+Br2
Bài 3/113:
Tính oxi hóa:F2>Cl2>Br2>I2
-pt:Cl2+NaBràNaCl+Br2
Bài 4/113:
Phản ứng của các đơn chất halogen với nước xảy ra như thế nào? Viết pthh của pư, nếu có?
-1HS lên bảng làm Bài 4
Pư:
Cl2+H2O=HCl+HClO
Bài 4/113:
Pư:
Cl2+H2O=HCl+HClO
4.Cuõng coá:
-Tính chaát vaät lí, t/c hoaù hoïc cuûa Flo vaø Brom,caùch ñieàu cheá chuùng, öùng duïng
-Tính chaát vaät lí, tính chaát hoaù hoïc cuûa Iot,caùch ñieàu cheá chuùng, öùng duïng.
 5.Daën doø:Chuaån bò baøi Luyeän taäp: NHOÙM HALOGEN (Ñaëc ñieåm, caáu taïo lôùp e ngoaøi cuøng cuûa caùc halogen;Caáu taïo phaân töû ñôn chaát X2 ;Söï bieán thieân tính chaát cuûa caùc ñôn chaát X2 khi ñi töø F2 ->I2 ;nguyeân taéc chung cuûa phöông phaùp ñieàu cheá nhoùm Halogen)
Tieát : LUYEÄN TAÄP : NHOÙM HALOGEN
I.Muïc ñích yeâu caàu:
-Đặc đñiểm cấu tạo lớp electron ngoài cuøng của nguyeân tử vaø cấu tạo phaân tử caùc đñơn chất của caùc nguyeân tố halogen.
-Vì sao caùc nguyeân tố halogen coù tính oxi hoaù mạnh, nguyeên nhaân sự biến thieên tính chất của caùc đñơn chất vaø hợp chất HX của chuùng khi đñi từ flo đñến iot
Nguyeên nhaân tính saùt truøng vaø tẩy maàu của nước Gia ven, clorua voâi vaø caùch đñiều chế.
Phương phaùp đñ/c caùcđñơn chất vaø h/chất HX của caùc halogen, nhận biết ion 
-Giải caùc BT nhận biết vaø ñ/chế caùc ñơn chất X2 vaø hợp chất HX.Giải 1số BT tính toaùn.
II . Phöông phaùp: Dieãn giaûng – phaùt vaán- oân luyeän – keát nhoùm.
III.Chuaån bò:
-Giaùo vieân: -Chuaån bò dung dịch: NaCl, NaBr, KI, AgNO3,Soaïn baøi töø SGK,SBT,STK
-Hoïc sinh: - Hoïc baøi cuõ vaø laøm BT tröôùc khi ñeán lôùp
IV. Noäi dung:
1.OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, ñoàng phuïc HS, giôùi thieäu giaùo vieân döï giôø, neáu coù.
2.Baøi cuõ: (5 phuùt)
Nhaän bieát 5dung dòch sau baèng thuoác thöû thích hôïp:
 NaCl, NaI , NaBr , NaOH 
3.Baøi môùi: - LUYEÄN TAÄP : NHOÙM HALOGEN
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Noäi dung
Bài 11/119:
Cho 300ml một dd có hòa tan 5,85g NaCl tác dụng với 200ml có hòa tan 34g AgNO3, người ta thu được 1 kết tủa và nước lọc.
a)Tính mkết tủa thu được?
b)Tính nồng độ mol của chất còn lại trong nước lọc.Cho rằng thể tích nước lọc thu được thay đổi không đáng kể.
-1HS lên bảng làm Bài 1
nNaCl=5,85/58,5=0,1mol
nAgNO3=34/170=0,2mol
a)NaCl+AgNO3àAgCl+NaNO3
0,1 ........0,1............0,1........0,1
mAgCl=143,5*0,1=14,35g
b)Vdd=300+200=500ml
CM, NaNO3=CM,AgNO3
=0,1/0,5=0,2M
Bài 11/119:
nNaCl=5,85/58,5=0,1mol
nAgNO3=34/170=0,2mol
a)NaCl+AgNO3àAgCl+NaNO3
0,1 ........0,1............0,1........0,1
mAgCl=143,5*0,1=14,35g
b)Vdd=300+200=500ml
CM, NaNO3=CM,AgNO3
=0,1/0,5=0,2M
Bài 12/119:
 Cho 6,96g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).
 a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
b) Xác định nồng độ mol của những chất có trong dung dịch sau phản ứng. Biết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.
-1HS lên bảng làm Bài 2
nMnO2=69,6/87=0,8mol
nNaOH=0,5*4=2mol
MnO2+4HClàMnCl2+Cl2+2H2O
0,8...............................0,8mol
Cl2+2NaOHàNaCl+NaClO+H2O
0,8....1,6.........0,8.........0,8mol
nNaOH dư=2-1,6=0,4 mol
CM=0,4/0,5=0,8M
CM,NaClO=CM,NaCl=0,8/0,5
=1,6M
Bài 12/112:
nMnO2=69,6/87=0,8mol
nNaOH=0,5*4=2mol
MnO2+4HClàMnCl2+Cl2+2H2O
0,8...............................0,8mol
Cl2+2NaOHàNaCl+NaClO+H2O
0,8....1,6.........0,8.........0,8mol
nNaOH dư=2-1,6=0,4 mol
CM=0,4/0,5=0,8M
CM,NaClO=CM,NaCl=0,8/0,5
=1,6M
Bài 13/119:
Khí oxi có lẫn tạp chất là khí clo, làm thế nào để loại bỏ tạp chất đó.
-1HS lên bảng làm Bài 3
Dẫn khí oxi có lẫn tạp chất là khí Cl2 đi qua dd kiềm, chỉ có khí Cl2 tác dụng tạo ra muối tan trong dd.Khí đi ra là O2 tinh khiết.
Cl2+2NaOHàNaCl+NaClO+H2O
Bài 13/119:
Dẫn khí oxi có lẫn tạp chất là khí Cl2 đi qua dd kiềm, chỉ có khí Cl2 tác dụng tạo ra muối tan trong dd.Khí đi ra là O2 tinh khiết.
Cl2+2NaOHàNaCl+NaClO+H2O
4.Cuõng coá: Caáu taïo nguyeân töû vaø phaân töû X2 ;tính chaát hoaù hoïc , ñieàu cheá vaø nhaän bieát X2,neâu Vd vaø vieát ptpö
-Laøm 1 soá BT nhaän bieát dung dòch.
5.Daën doø:-Soaïn baøi môùi :OXi- OZON
(1) Tính chaát hoaù hoïc cô baûn cuûa khí oxi , ozon?
(2)Ñieàu cheá : oxi, ozon;AÛnh höôûng cuûa taàng ozon ñeán traùi ñaát.
HS: ñoïc baøiñoïc theâm : oâ nhieãm ñaát do phaân boùn hoaù hoïc vaø thuoác baûo veä thöïc vaät
-Qua ñoù, hoïc sinh bieát :söû duïng PBHH ,thuoác baûo veä thöïc vaät deã gaây neân söï oâ nhieãm ñaát,nöôùc, khoâng khí.
à Caàn coù yù thöùc söù duïng an toaøn, hieäu quaûthuoác baûo veä thöïc vaät, phaân boùn hoaù hoïc ñeå giaûm oâ nhieãm khoâng khí, nöôùc,ñaát.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an phu dao mon Hoa lop 10 full.doc